О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

861

 

гр.Варна,   17   .12.2015 г.

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, на седемнадесети декември, две хиляди и петнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д.№ 648 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от пълномощника на Правна фирма О’Р. С.Р.ЛЛП срещу определение № 3966/23.11.2015 г., по гр.д.№ 3029/2015 г., с което е прекратено производството по делото и е постановено изпращането му на Административен съд – София, на основание чл.118, ал.1 от ГПК. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна и за връщане на делото за даване по-нататъшен ход.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима.

След като прецени доказателствата по делото, Варненският апелативен съд приема следното:

Варненският окръжен съд е сезиран с иск, предявен срещу Държавата, чрез М. на ф. и срещу Д.ф. за гарантиране влоговете в банките, в качеството им на солидарни длъжници, с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ. Претенцията е за заплащане на сумата от 123 734 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди вследствие неправомерно бездействие на ответниците по отношение изпълнението на задължения, произтичащи от Директива 94/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 1994 година относно схемите за гарантиране на депозити, ведно със законната лихва, считано от датата на депозиране на исковата молба в съда – 03.11.2015 г. и сумата от 16 585 лева, представляваща обезщетение за забава върху главницата от 123 734 лева за периода от 09.07.2014 г. до 03.11.2015 г. Твърденията са, че в резултат от бездействието на ответниците, ищецът - като вложител в „КТБ” АД не е получил депозита си по клиентска сметка iban ***.

Предвид факта, че в националното ни право липсва специално уредено производство за реализиране на отговорността на държавата за вреди от нарушения на общностното право, правилен е извода на съда, че приложимия ред за разглеждане на спора е този по ЗОДОВ, изхождайки от общата разпоредбата на чл.7 от Конституцията на Република България за отговорност на държавата за вреди от незаконни актове и действия на нейни органи и длъжностни лица.

В предметния обхват на закона е включена отговорност от незаконни актове, действия и бездействия на администрацията /чл.1 ЗОДОВ/; от дейност на правозащитните органи /чл.2 ЗОДОВ/; от дейност на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество /чл.2а ЗОДОВ/; от дейност на органите на съдебната власт за нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок /чл.2б ЗОДОВ/.

Предвид факта, че исковата претенция е за вреди, претърпени от частноправен субект и с оглед задължението на националните съдилища да гарантират действието на общностното право, принципът за отговорността на държавата за вреди следва да намери приложение при разглеждането на спора. Предявените пред националния съд искове за обезщетяване на тези вреди следва да бъдат разгледани по ред, който не е по-неблагоприятен отколкото този за подобни искове, засягащи само националното право.

Настоящата инстанция приема, че компетентен да се произнесе по спора е Окръжен съд - Варна, а не Административен съд – София по следните съображения:

Исковете са предявени срещу Държавата, чрез М. на ф.и срещу Д. ф.за гарантиране влоговете в банките, в качеството им на солидарни длъжници, които не са административни органи, осъществяващи при функционирането си административна дейност; не е налице отменен като незаконосъобразен административен акт, от който да се претендират вредите /определение № 269/08.05.2015 г. по гр.д. № 1867/2015 г. на ВКС, ІІІ г.о. и определение № 5/12.02.2015 г. по адм.дело № 65/2014 г. на ВАС, 5-членен с-в/.

Преценявайки характеристиката на предявените искове на база фактическите твърдения в исковата молба и с оглед установените от съдебната практика на СЕС принципи за равностойност, Варненският апелативен съд приема, че обжалваното определение следва да бъде отменено, а делото – върнато за продължаване на съдопроизводствените действия. При евентуални последващи възражения за липса на местна подсъдност, съдът отново би могъл да се произнесе по въпроса за подсъдността, но към настоящия момент следва да даде ход на спора.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

 

                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОТМЕНЯВА определение № 3966/23.11.2015 г., по гр.д.№ 3029/2015 г., с което е прекратено производството по делото и е постановено изпращането му на Административен съд – София и ВРЪЩА ДЕЛОТО за даване по-нататъшен ход.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:         1.                         2.