ОПРЕДЕЛЕНИЕ

39

23.01.2017 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 23.01. през две хиляди и седемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.648 по описа за 2016 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от „БОН МАРИН АГЕНЦИЯ“ ООД,ЕИК 103612886, гр. Варна, срещу определение № 1070/29.11.2016 год. по ч.в.гр.д. 262/2016 год. на ОС Разград, с което производството по делото се прекратява.

В жалбата се твърди, че определението е незаконосъобразно и необосновано. Твърди се, че не следва да се прави стеснително тълкуване на чл. 435 ГПК, а следва да се разгледат доводите в жалбата, че жалбоподателят не е надлеже длъжник по делото.

Препис от ЧЖ е връчен на насрещната страна Х.Г.И., който не е изразил становище по жалбата.

За да се произнесе по спора, съдът взе предвид следното:

Пред ОС делото е стратирало по жалба на длъжник в изпълнителния процес срещу действия на ЧСИ Георги Стоянов, рег.№ 912, район на действие ОС Разград, по изп.д. 20169120402173, изразяващи се във връчване на ПДИ и налагане на запор. В жалбата си длъжникът твърди, че действията на ЧСИ са недействителни, тъй като не е следвало да зачита недействителната цесия, от която кредиторът черпи права.

Насрещната страна, взискателят в изпълнителния процес Х.Г.И. е оспорил жалбата в законовия срок.

ЧСИ е изложил мотиви, че жалбата е недопустима, евентуално неоснователна.

ВАпС намира жалбата за неоснователна.

В качеството си на длъжник жалбоподателят има право на жалба срещу лимитативно посочените в чл. 435, ал.2 ГПК действия на ЧСИ, а именно: постановление за налагане на глоба, насочване на изпълнението върху имущество, което длъжникът смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняване от имот поради това, че не е бил надлежно уведомен за изпълнението, по ал.2 на чл. 435 ГПК, или в хипотезата по ал.3, касаеща публичната продан – ненадлежно наддаване или възлагане на имота по цена, която не е най-изгодна. Релевантни към тези хипотези твърдения в жалбата няма. Цитирането на отменен процесуален закон не е аргумент. Пътят за защита на страната по исков ред е възможен.

Предвид съвдападането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1070/29.11.2016 год. по ч.в.гр.д. 262/2016 год. на ОС Разград.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: