О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№839

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на .10.…12.2015г., в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ:ПЕТЯ ПЕТРОВА

ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

като разгледа докладваното от съдия Бажлекова ч.гр.д.№649/15г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК. Образувано по подадени частни жалби срещу определение №1366/28.04.2015г., постановено по в.гр.д.№1015/15г. по описа на ВОС, гр.о., с което е оставена без разглеждане подадената от „САЦ-В.”ЕООД жалба против действия на ЧСИ Н. Г. по изп. дело №20127160401160 като недопустима и е прекратено производството по делото, както следва: 1.жалба от „САЦ-В.”ЕООД, гр.Варна, представлявано от управителя С.Д.И.. В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата подробни съображения. Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия; 2.жалба от Н.А.Д., в която са изложени съображения за неправилност и незаконосъобразност на определението, претендира отмяната му и решаване на спора по същество, като се отмени постановлението на ЧСИ, с което „САЦ-Варна”ЕООД е отстранено и заличено като наддавач в проданта; 3.Жалба, подадена от „С. А. център-В.”АД, в който са изложени подробни доводи за незаконосъобразност и неправилност на определението.

Въззиваемата страна „У. Б.”АД, гр.София в подадените писмени отговори поддържа становище за неоснователност на жалбите и моли обжалваното определение да бъде потвърдено.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Съгласно нормата на чл.435 ГПК, взискателят може да обжалва отказа на съдебния изпълнител да извърши исканото изпълнително действие, както и спирането и прекратяването на принудителното изпълнение. Съгласно ал.3 на посочената разпоредба, постановлението за възлагане може да се обжалва от лице, внесло задатък, от взискател, участвал като наддавач, както и от длъжника, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не  е възложено по най-високата предложена цена.

Производството по в.гр.д.№1015/15г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по жалба вх. № 6821/27.10.2014г., подадена от „САЦ В.“ ЕООД, ЕИК 202132675, срещу отказа по изп.д. № 20127160401160 на ЧСИ Н.Георгиев рег.№716, с район на действие ВОС да признае за валидно наддавателното предложение на дружеството-жалбоподател, без да е внесен задатък от 10% от началната цена, което съгласно чл. 489 от ГПК е довело до отстраняването му от участие в публичната продан, извършена на 17.10.2014г. Твърди се, че действието е незаконосъобразно, тъй като ЧСИ не е отчел обстоятелството, че въз основа на договор за особен залог от 20.11.2012г. с нотариална заверка на подписите рег. № 5279/20.11.2012г. на нотариус В. М., вписан в ТР на 10.10.2012г. и в Централния регистър на особените залози, дружеството е заложен кредитор на длъжника. Излага, че съгласно чл. 1, ал. 1 от ЗТР, ТР е публичен и всеки има достъп до вписванията, а в чл. 7, ал. 1 ЗТР е посочено действието на вписването. Съгласно разпоредбата на чл.155 ГПК, всички обстоятелства, вписани в ТР не се нуждаят от доказване. Дружеството се явява присъединен кредитор по силата на закона на осн. чл. 459, ал. 2 от ГПК, като ЧСИ не е съобразил, че като такъв не дължи внасянето на задатък съгласно разпоредбата на чл.489 от ГПК.

Съдът констатира, че с решение №125/27.01.2015г., постановено по в.гр.д. №186/15г. по описа на ВОС, гр.о., влязло в сила на датата на постановяването му, е оставена без уважение подадената от „САЦ-В.”ЕООД жалба срещу действие на ЧСИ Н.Г., рег.№716, с район на действие ВОС, по изп.д. № 20127160401160, изразяващи се в Постановление за възлагане на недвижим имот от 27.10.2014г., с което на „О. БГ”ООД е възложен недвижим имот, находящ се в гр.Варна, съставляващ имот с идентификатор 10135.4510. 836 по КККР на гр.Врана, ведно с изградените в него сграда с идентификатор 10135.4510.836.1 и сграда с идентификатор 10135.4510.836.2. В мотивите на решението си съдът е обсъждал посочените в жалбата доводи, идентични с тези, посочени в жалбата, инициирала производството в.гр.д.№1015/15г. по описа на ВОС, гр.о. относно това дали дружеството има качество на  присъединен кредитор по ЗОЗ и взискател по изпълнителното дело.

Настоящият състав на съда напълно споделя изложените в обжалваното определение мотиви, че вписването в ТР по партидата на „С. а. ц. –В.”АД на договора за особен залог не е достатъчно да се приеме, че „САЦ В.”ЕООД е присъединен кредитор по закон. Но дори да се приеме, че дружеството е имало такова качество, подадената жалба срещу обявяване на наддавателното предложение за невалидно е недопустима, тъй като то не представлява отказ да бъде извършено изпълнително действие и не подлежи на самостоятелно обжалване. Това действие представлява част от действията на ЧСИ по процедурата по обявяване на постъпилите наддавателни предложения и на купувача по публичната продан. Тези действия по провеждане на публичната продан, не подлежат на самостоятелно обжалване, а са предмет на контрол от съда в производството по повод обжалване на постановлението за възлагане. В тази връзка са неоснователни възраженията в жалбите, че производството по жалбата срещу отказ на ЧСИ да признае за валидно наддавателно предложение е преюдициално по отношение на това по жалбата срещу издаденото от ЧСИ постановлението за възлагане.

Видно от данните по делото срещу изготвеното от ЧСИ постановление за възлагане на гореописания недвижим имот по изпълнителното дело, жалбоподателят в настоящото производство е подал жалба, по която е образувано производство пред ВОС, като съдът се е произнесъл с решение, с което е оставил същата без уважение. Решението е влязло в сила. С решението си съдът се е произнесъл по същество на спора относно законосъобразността на постановлението за възлагане на имота, като е осъществил контрол и относно процедурата по провеждането на публичната продан, включваща обявяване на наддавателните предложения и възлагането. След като е постановено влязло в сила решение по подадена от „САЦ-В.” ЕООД жалба срещу посоченото действие страните са обвързани от него, като производството по настоящата жалба е недопустимо и подлежи на прекратяване.     

По изложените съображения съдът приема, че подадената жалба срещу действие на ЧСИ е недопустима, съответно образуваното по нея производство подлежи на прекратяване. Предвид достигане до идентични изводи с тези на ВОС обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №1366/28.04.2015г., постановено по в.гр.д. №1015/15г. по описа на ВОС, гр.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                 ЧЛЕНОВЕ: