ОПРЕДЕЛЕНИЕ

37

_23_.01.2017 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _23_.01. през две хиляди и седемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.649 по описа за 2016 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Г.Д. ***, срещу разпореждане без № от14.10.2016 год. на ОС Силистра по гр.д. 206/2016 год., с което е върната подадената жалба от г-жа К. вх. №2945/26.09.2016 г. срещу решение № 131/2016 г. по същото дело.

Насрещните страни М.Й.С. и Г.Н.П. не са изразили становище по жалбата.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Посоченото в ЧЖ разпореждане, което се обжалва, е за връщане на жалба срещу решение по същото дело, с което е потвърдено обжалваното от г-жа Г. К. изпълнително действие на ЧСИ № 767 с район на действие ОС Силистра, разпределение от 25.05.2016 год. на постъпилите суми по изп.д. 20127670400316.

Решението е постановено на 19.08.2016 год. Копие от него е било изпратено за връчване на г-жа К. на посочения от нея в жалбата й адрес, като съобщението е върнато в цялост с отбелязване на призовкаря от 07.09.2916 год., че г-жа К. е търсена многократно на адреса, но не е открита, с посочени дати на посещенията – 22.08.2016, 26.08., 07.09. На призовката е отбелязяно разпореждане на съдията страната да се счита редовно уведомена по силата на чл. 42 ГПК от 08.09.2016 год.

Впоследствие, на 10.09., г-жа К. е подала молба да й се връчи копие от решението, като на 26.09.2016 год., понеделник, е подала върнатата с атакувания акт жалба.

В случая въпросът е имал ли е основание ОС да приложи чл. 41 ГПК, тъй като подадената жалба е в двуседмичния законов срок, ако този срок се брои от получаване на препис от решението на 10.09.2016 г. – срокът изтича на 24.09.2016 год., но тъй като този ден е събота, жалбата е подадена в първия работен ден след тази дата. Жалбата би била просрочена, ако срокът се брои от разпореждането на съдията за приложение на чл. 41 ГПК от 08.09.2016 год.

Съобразно разпоредбата на чл. 41 , ал.1 ГПК, страната, която отсъства повече от един месец от адреса, който е съобщила по делото, е длъжна да уведоми за новия си адрес. Съобразно ал. ? санкцията за неизпълнение на това задължение на страната е съобщенията по делото да се считат за редовно връчени.

В случая призовкарят не е успял да открие г-жа К.на посочения от нея по делото адрес за периода от 22.08. до 07.09. 2016 год., по-кратък от срока по чл. 41, ал.1 ГПК.

Не е била налице хипотезата на чл. 41, ал.2 ГПК, приложената от съда, което прави актът на ОС незаконосъобразен и подлежащ на отмяна.

Обжалваният акт следва да бъде отменен, а делото върнато на ОС за администриране на жалбата.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ разпореждане без № от 14.10.2016 год. на ОС Силистра по гр.д. 206/2016 год., И ВРЪЩА делото на ОС за администриране на подадената жалба вх. №2945/26.09.2016 г. срещу решение № 131/2016 г. по същото дело.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: