ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

799

 

 

Гр.Варна, …12.12.2018  г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 12 декември 2018 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов  

         ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                            Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова в.ч.гр.д. №649 по описа на съда за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал.2 ГПК вр.  чл.274, ал.1, т.2 ГПК, вр. 407, ал. 1 ГПК и е образувано по частна жалба на Комисия за противодействия на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, подадена чрез държавен инспектор А.В., против разпореждане № 543/18.06.2018 г. по гр.д. № 918/2013 г. по описа на ДОС, В ЧАСТТА, с която окръжният съд е разпоредил да се издаде изпълнителен лист в полза на Държавата РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, срещу В.В.М., с ЕГН **********,***, за отнемане на недвижим имот, находящ се в гр. Шабла, обл. Добрич, представляващ еднофамилна двуетажна жилищна сграда на ул. „Вардар”, № 9 със ЗП от 40.20 кв.м. и РЗП 82.74 кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж върху ПИ № І в кв. 113 по плана на гр. Шабла, идентичен на имот с идентификатор 83017.502.1537.1 по КК на гр. Шабла, построен в дворно място общинска собственост, целият с площ от 551 кв.м. и с идентификатор на ПИ № 83017.502.1537 по КК на гр. Шабла. Жалбоподателят е настоявал, че разпореждането в обжалваната му част е неправилно, тъй като окръжният съд издал изпълнителен лист срещу лице и за имот, по отношение на които не е налице влязло в сила решение за уважаване на иска. Молил е за отмяната му и за обезсилване на изпълнителния лист в същата част.

В.М.Д., Д.Д. и В.М., чрез адв. С. са подали писмен отговор, с който са изложили съображения за основателност на частната жалба.

Частната жалба е подадена в срок, срещу подлежащ на обжалване акт и е допустима, а разгледана по същество тя е основателна по следните съображения:

Първоночално делото е било образувано под № 532/2018 г. по описа на Варненския апелативен съд, като предвид съдържащата се в частната жалба молба по чл. 247 ГПК за поправка на очевидна фактическа грешка в разпореждането на окръжния съд и предвид че в мотивите на съдебния акт окръжният съд не е формирал извод за издаване на изпълнителен лист срещу В.В.М. за отнемане на недвижимия имот, а в диспозитива на разпореждането е постановил издаването на такъв, както и поради  компетентността на окръжния съд за поправянето й, е прекратил делото и изпратил на ДОС за разглеждане на молбата. С разпореждане № 1016 от 06.12.2018 г., постановено по гр.д. № 918/2018 г. окръжният съд е приел, че не се касае до допусната от него очевидна фактическа грешка, а за недопустимо произнасяне, не е разгледал молбата по чл. 247 ГПК и е върнал делото на апелативния съд за произнасяне по частната жалба.

С молбата от 14.06.2018 г., КПКОНПИ е претендирала от Добричкия окръжен съд за издаване на изпълнителен лист по влязло в сила решение № 37/11.02.2015 г. по гр.д. № 918/2013 г. по описа на ДОС за отнетото в полза на държавата имущество. С обжалваната част на разпореждането, окръжният съд е разпоредил издаване на изпълнителен лист включително и срещу В.В.М. за отнемане на недвижим имот, находящ се в гр. Шабла, обл. Добрич, представляващ еднофамилна двуетажна жилищна сграда на ул. „Вардар”, № 9 със ЗП от 40.20 кв.м. и РЗП 82.74 кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж върху ПИ № І в кв. 113 по плана на гр. Шабла, идентичен на имот с идентификатор 83017.502.1537.1 по КК на гр. Шабла, построен в дворно място общинска собственост, целият с площ от 551 кв.м. и с идентификатор на ПИ № 83017.502.1537 по КК на гр. Шабла, при положение, че с влязлото в сила към този момент решение № 78 от 30.05.2018 г., постановено по гр.д. 0 3910/2017 г. на ВКС, този иск е бил отхвърлен. Т.е. в случая, искане за издаване на изпълнителен лист за този имот и срещу този ответник не е било налице и липсва осъдително решение съгласно чл. 404, т.1 от ГПК. При това положение, окръжният съд се е произнесъл недопустимо, извън заявеното искане и в тази част разпореждането му за издаване на изпълнителен лист, както и в същата част и издадения изпълнителен лист подлежат на обезсилване, а производството по чл.405 от ГПК - на прекратяване.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОБЕЗСИЛВА  разпореждане № 543/18.06.2018 г. по гр.д. № 918/2013 г. по описа на ДОС, В ЧАСТТА, с която окръжният съд е разпоредил да се издаде изпълнителен лист в полза на Държавата РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, срещу В.В.М., с ЕГН **********,***, за отнемане на недвижим имот, находящ се в гр. Шабла, обл. Добрич, представляващ еднофамилна двуетажна жилищна сграда на ул. „Вардар”, № 9 със ЗП от 40.20 кв.м. и РЗП 82.74 кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж върху ПИ № І в кв. 113 по плана на гр. Шабла, идентичен на имот с идентификатор 83017.502.1537.1 по КК на гр. Шабла, построен в дворно място общинска собственост, целият с площ от 551 кв.м. и с идентификатор на ПИ № 83017.502.1537 по КК на гр. Шабла, КАКТО и издадения въз основа на тази част от разпореждането изпълнителен лист срещу В.В.М. за посочения имот и прекратява в тази част производството по молбата по чл. 405 ГПК.

Определението не подлежи на обжалване.

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: