ОПРЕДЕЛЕНИЕ

70

гр.Варна,06 .02.2014 г.

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, на шести февруари, две хиляди и четиринадесета година, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ                       ПЕТЯ ПЕТРОВА  

Като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова Ч.гр.д.№ 65 по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Като взе предвид, че с копие от молба от 21.11.2013 г. - л.608 от гр.д.№ 1602/11 г. на ВОС - II том пълномощникът на Т.К. е оттеглил частната си жалбата срещу решението от 1.08.2013 г. в частта му относно разноските, съдът намира, че производството по частната жалба следва да бъде прекратено, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№ 65/14 г. поради оттегляне на подадената частна жалба вх.№ 24172/5.08.2013 г. /

Определението може да бъде обжалвано npeд BKC на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

^

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

i

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.