ОПРЕДЕЛЕНИЕ

105

Гр. Варна, _17_.02.2017 год.

                               

ВАРНЕНСКИЯТ апелативен съд, гражданско отделение, в разпоредително съдебно заседание на _17_.02. през две хиляди и седемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

като разгледа докладваното от съдията П. Христова

въззивно гражданско дело № 65 по описа за 2017-та година:

Производството е по реда на чл. 258 ГПК, образувано по  въззивна жалба на ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“, гр. София, срещу решение № 310/28.11.2016 год. по гр.д. 279/2016 год. на ОС Добрич, с което са уважени искове на Д.И.С., ЕГН **********, по чл. 124 ГПК срещу ДФ „Земеделие“, за признаване за установено, че С. не дължи следните суми по издаден на основание чл. 237  от ГПК (отм.) въз основа на договор за кредит и извлечение от сметка изпълнителен лист от 01.10.2003 год. по гр. д.№ 07497/2003  год. на  Софийски районен съд,за събирането на които е образувано  изп.д.№ 00032/2006 год. на СИС при Генерал Тошевския районен съд,а именно  10 350 лв.- вземане за главница, ведно със законната лихва считано от 24.09.2003 год.(удовлетворено вземане чрез осъществено принудително събиране на сумата от 3 902.93 лв. и погасено по давност вземане  от 6 447.07 лв.) и 2 468 лв.- погасено по давност вземане за лихва за забава за времето от 16.12.2001 год. до 24.09.2003 год.; сумите по издаден на основание чл. 237  от ГПК (отм.) въз основа на договор за кредит и извлечение от сметка изпълнителен лист от 01.10.2003 год. по гр. д.№ 07498/2003  год. на  Софийски районен съд,за събирането на които е образувано  изп.д.№ 00032/2006 год. на СИС при Генерал Тошевския районен съд,а именно погасени по давност вземане за главница от  4 393 лв., ведно със законната лихва считано от 24.09.2003 год.  и вземане за  лихва за забава за времето от 21.12.2001 год. до 24.09.2003 год. в размер от 1 038 лв.; сумите по издаден на основание чл. 237  от ГПК (отм.) въз основа на договор за кредит и извлечение от сметка изпълнителен лист от 10.11.2003 год. по гр. д.№ 07907/2003  год. на  Софийски районен съд,за събирането на които е образувано  изп.д.№ 00032/2006 год. на СИС при Генерал Тошевския районен съд,а именно погасени по давност вземане за главница от 7 360 лв., ведно със законната лихва считано от 07.10.2003 год.  и вземане за лихва за забава от 1 791 лв.; като са присъдени и разноски в полза на С. в размер на 3746 лв.

Във въззивната жалба се излага, че решението е неправилно, необосновано  и незаконосъобразно. Оспорват се правните изводи на съда, че вземанията са погасени по давност. Иска се отмяна на решението и отхвърляне на претенциите.

Срещу тази жалба е постъпил писмен отговор от насрещната страна г-н С., който оспорва жалбата.

Във въззивната жалба е направено и искане за изменение на решението в частта за разноските, чрез намаляване на присъдения в полза на ищеца адвокатски хонорар, като прекомерен. По това искане няма произнасяне в производство по чл. 248, ал.1 ГПК, което е от компетентността на ОС. Ето защо, делото следва да се прекрати и да се върне на ОС Добрич за произнасяне по искането по чл. 248, ал.1 ГПК, инкорпорирано във въззивната жалба, след което въззивната жалба да се върне в АпС Варна за произнасяне.

С оглед на горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО пред ВАпС и връща въззивната жалба на ОС Добрич за произнасяне по искането по чл. 248, ал.1 ГПК, инкорпорирано във въззивната жалба, след което въззивната жалба да се върне в АпС Варна за разглеждането й по същество.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: