Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 22/21.2.2017г.

 

гр.Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд - гражданско отделение, в открито заседание на осми февруари, двехиляди и седемнадесета година, в състав:

 

         

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                     ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

          при участието на секретаря Ю.К.,

като разгледа докладваното от съдията Д. Джамбазова в.гр.дело № 650/16 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано е по въззивна жалба, подадена от особения представител на Д. О. М. от гр.Варна срещу решение № 1234/19.10.2016 г., поправено с решение № 1606/14.12.2016 г. по гр.д.№ 2441/15 г. на Окръжен съд-Варна. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна и за отхвърляне на предявените искове.

В подаден писмен отговор и в съдебно заседание противната страна оспорва въззивната жалба и изразява становище за правилност на обжалваното решение.

Въззивната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. След като прецени доказателствата по делото – поотделно и в тяхната съвкупност, Варненският апелативен съд приема за установена следната фактическа обстановка:

Предявен е иск от К.А.Б. против Д.О.М. с правно основание чл. 55 ал.1 пр.1 от ЗЗД вр. чл.86 ал.1 от ЗЗД за присъждане в полза на ищцата, в качеството й на наследник по закон на А. В. Б. на сумата от 30000.00 лева, получена от ответницата без правно основание, ведно със законната лихва от предяването на иска, до окончателното й изплащане; при условията на евентуалност – съединен с иск за осъждане на ответницата да  заплати сумата от 10 118.90 евро, налична по сметка в „Експресбанк“ към датата на смъртта на наследодателя А.Б..

Оспорвайки иска чрез назначения й особен представител, ответницата твърди, че към дата на откриване на наследството на А. В.Б. – 26.05.2015 г. сумата от 30 000 лева не е била част от наследствената маса, а е била дарена на неговата майка, която я придобила на валидно основание.

Първоинстанционният съд е дал правилна правна квалификация на предявените искове, съобразно изложените в исковата молба факти и твърдения и формулираният петитум и е приел, че са предявени искове с правно основание  чл.55, ал.1, пр.1 и чл.86 от ЗЗД – за връщане на сума, получена без правно основание, ведно с обезщетение за забавено изпълнение. С оглед характера на предявените искове,  доказателствената тежест за наличие на основание на вземането се носи от ответника.

Не се спори между страните установява се от доказателствата по делото - акт за смърт № 126/2015 г. на Кметство на Ле Плеси Робенсон гр. Париж Франция, препис-извлечение от Акт за смърт № 0599/17.07.2015 г. на Община Варна, удостоверение за наследници № 24316/23.07.2015 г. на Район Приморски при Община Варна, удостоверение за раждане от *** г. издадено въз основа на Акт за раждане № 463/15.02.1995г. на Община Варна, че ищцата е дъщеря и наследник по закон на А.Б., починал на 26.05.2015 г.

Безспорен е и факта, че сумата от 30 000 лева е заплатена от Л. Л. С. /бивша съпруга на починалия наследодател/, в качеството ѝ на страна по гр.дело №4018/2014 г. на XIX Състав на ВРС по постигнато споразумение по чл.51 от СК с починалия А.Б.. Тъй като сумата в полза на наследодателя е била преведена по сметка на нотариус Диана Бейлерян, с молба от 25.07.2014 г. А. В. Б. е посочил  сумата да му бъде преведена /а не дарена/, по сметка в Банка СЖ „Експресбанк" АД Варна IB AN: BG96TTBB94001526405499 BIC: *** Д.О.М. - баба на ищцата и майка на А.Б..

При така приетата за установена фактическа обстановка, съдът е направил правилен извод, че ищцата е доказала твърдения факт, че сумата от 30 000 лева е собственост на наследодателя й А.Б. и като такава е част от наследството му.

Приложените писмени доказателства - извлечения от банкови сметки и писма от банки, установяващи, че ответницата е оперирала с процесната сума и към датата на смъртта на А.Б. – 26.05.2015г., същата не е била налична по сметката й в Банка СЖ „Експресбанк" АД Варна IB AN: BG96TTBB94001526405499 BIC: ***, не променя извода, че сумата е част от наследството на лицето, в чиято полза  е престирана. В тежест на ответницата е да докаже, че е получила сумата на основание, което я прави собственик на средствата по нея - дарение, договор и др., даващо й право на разпореждане.

Доказателства в тази насока не са представени. Само факта на извършен превод по сметка на ответницата, не е основание да се приеме воля на сина й за дарение в нейна полза, още повече, че към превода е посочено основание и то е споразумение по гр.дело №4018/2014 г. на XIX състав на ВРС. Не е доказателство за дарствено намерение и факта, че от постъпването по сметката - 25.07.2014 г., до смъртта си, наследодателят не е поискал парите си.

Предявеният иск следва да бъде уважен. С оглед основателността  на главната претенция, основателна е и акцесорната за заплащане на лихва, считано от дата на предявяване на иска, до окончателното изплащане на задължението, с присъждане на разноските по делото.  

Предвид уважаването на първоначалния иск, правилно съдът не се е произнесъл по предявения  в условията на евентуалност  иск за сумата от 10 118.90 евро.

Обжалваното решение следва да бъде потвърдено изцяло, като въззивницата следва да бъде осъдена да заплати на сметката на АС-Варна сумата от 650.00 лева разноски по водене на делото пред настоящата инстанция, нва основание чл.78, ал.6 от ГПК.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

 

                                      Р       Е       Ш      И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1234/19.10.2016 г., поправено с решение № 1606/14.12.2016 г. по гр.д.№ 2441/15 г. на Окръжен съд-Варна.

ОСЪЖДА Д.О.М. ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата, по сметка на Варненски апелативен съд сумата от 650.00 лева, на основание чл.78, ал.6 от ГПК.

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

 

                                                                             2.