О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

806/14.12.2018

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 14. 12.2018г., в състав:

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                          ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                              МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№651/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от В.С.С. чрез процесуалния й представител адв.С.З., против определение №2792/31.10.2018г., постановено по в.гр.д. №2449/18г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с която е оставена без уважение молбата на В.С.С. за спиране на изпълнителното производ -ство по изп.д.№20188080400591 по описа на ЧСИ Захари Димитров.В жалбата се твърди, че определението в посочената му обжалвана част е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което се уважи направеното от жалбоподателката искане за спиране на изпълнението по цитираното изп.дело.

Въззиваемата страна „Марго 77”ООД, гр.Варна, представлявано от управителя М. Д. П.., в депозирания отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК чрез процесуалния представител адв.И.З. поддържа становище за нейната неоснователност и моли обжалваното определение да бъде потвърдено. Претендира присъждане на разноски.

Въззиваемата страна „КТМ ЕКС”ЕООД, гр.Варна, представлявано от управителя Д.Г.К., редовно уведомена, не е депозирала отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№2449/18г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по подадената от В.С.С. жалба против действия на съдебен из -пълнител по изп.д.№20188080400591 по описа на ЧСИ З. Д., рег.№808, район на действие ОС-Варна.В жалбата се твърди, че В.С. е трето за изп. производство лице, което е собственик на недвижим имот с идентификатор 10135. 2559.217.1.20, придобит с договор за покупко-продажба, обективиран в н.а.№161/ 05.05.2005г., който тя владее от придобиването му и към датата на подаване на жалбата - 12.10.2018г., т.е. го е владяла и към момента, когато е наложена възбра -на върху същия имот - 14.09.2018г. по изп.дело по искане на взискателя „Марго 77” ООД за обезпечение паричното му вземането по същото дело с длъжник „КТМ ЕКС” ЕООД.Предявила е искове за прогласяване нищожността на договор за замяна, обективиран в н.а.№34/25.08.2014г., съгласно който В.С. прехвърля този имот на „КТМ ЕКС”ЕООД, а в замяна получава поименни акции от капитала на „Балик тур”АД и в условие на евентуалност иск с пр.осн. чл.87, ал.3 от ЗЗД за разваляне на същия договор, производството по който е висящо понастоящем-т.д.№553/18г. по описа на ВОС, т.о., с вписана на 20.04.2018г. искова молба.ЧСИ е насочил принуди- телното изпълнение върху този недвижим имот при висящ правен спор досежно собствеността на длъжника по изп.дело върху него и съответно несигурност по см. на чл. 483 от ГПК относно собствеността на длъжника към момента на налагане на възбраната - вписана на 14.09.2018г., вкл. насрочил опис и оценка.Претендира да бъдат отменени действията на ЧСИ по насочване изпълнението върху горепосо -чения недвижим имот, нейна собственост.В жалбата е инкорпорирано искане по чл. 438 от ГПК за спиране изпълнението по изп.дело по отношение на недвижимия имот с идентификатор 10135.2559.217.1.20 до произнасянето на съда.Направено е и искане по чл.229, ал.1, т.4 от ГПК за спиране на производството по в.гр.д.№2449/ 18г. по описа на ВОС до приключване на производството по т.д.№553/18г. по описа на ВОС, като по това искане не е налице произнасяне в обжалваното определение, с което съдът се е произнесъл само по искането с пр.осн. чл.438 от ГПК, приемайки го за неоснователно, като с необжалваната част от същото е насрочил производ -ството в о.с.з. предвид нормата на чл.437, ал.2 от ГПК.

Съгласно чл.438 от ГПК подаването на жалба против действия на съдебен изпълнител не спира действията по изпълнението, но съдът може да постанови спиране.В настоящия случай окръжният съд е приел, че не са налице основания за подобно спиране и е оставил искането на В.С.С. без уважение. Определението на окръжния съд, обаче както в хипотезата, когато спира дейст -вията по изпълнение до произнасянето по жалбата, така и в хипотезата, когато оставя без уважение подобно искане, не подлежи на самостоятелно обжалване - същото не е преграждащо по нататъшното развитие на съдебното дело, образувано по жалба против действия на съдебен изпълнител, нито неговото обжалване е изрично предвидено в закона, т.е. не са налице предпоставките, предвидени в чл. 274, ал.1 от ГПК.С оглед горното и съдът приема, че производството пред ВАпС е образувано по недопустима частна жалба, насочена против неподлежащ на самос -тоятелно обжалване съдебен акт, предвид което и следва да бъде прекратено. Разноски на въззиваемата страна, поискала присъждането на такива/представляв -ащи адв.възнаграждение съгласно договор за правна защита и съдействие от 06.12. 2018г./, не се следва да се присъждат в настоящото производство, доколкото в същото не се разрешава по същество основният спор между страните, нито производството по този спор се прекратява, поради което тези разноски следва да се претендират и присъждат в основното производство пред ВОС съобразно изхода по него.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№651/18г. по описа на ВАпС, гр.о.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до страните пред Върховен касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: