ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

63

гр.Варна, 26.01.2016  г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, 26 януари 2016 г., в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

           Юлия Бажлекова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова в.ч.гр.д. № 652 по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.1 ГПК.

Образувано е по частна жалба на Т.К.В. лично и като управител „Вандом” ООД и от Н. К. К., всички чрез адв. П.С., против определение № 2748/28.07.2015 г., постановено по гр.д. № 39/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд, В ЧАСТТА, с която е прекратено частично производството по делото по исковете им по чл. 108 от ЗС срещу „Варнаком” ООД за признаване за установено, че ищците са собственици на недвижим имот, представляващ УПИ VI -1102 кв.20 по плана на ЗПЗ Варна, землище на с.Тополи с площ от 5 000 кв.м., представляващ по влязъл в сила РП по заповед № Р -115/17.04.2002 г. на кмета на община Варна реална част от площадка  „Свобода – Варна” ЕАД при граници на имота: север и юг-улица по регулация, запад  УПИ  - V1001 в кв. 20 и изток УПИ - VII -1003 в кв. 20 и за осъждане на ответника да предаде владението му.

Жалбоподателите са настоявали, че обжалваното определение е неправилно - постановено в нарушение на процесуалния закон, като са молили за отмяната му и за връщане на делото на окръжния съд за продължаване на производството по него. Изразили са несъгласие с изводите на първоинстанционния съд за липсата на процесуална легитимация на Т.В. да предяви от името на „Вандом” ООД иска по чл. 108 от ЗС, като  са се аргументирали с качеството й на управител съгласно единственото валидно, според тях, вписване в търговския регистър с решение от 04.12.2007 г. по ф.д. № 13319/2004 г. на СГС и предвид недействителността на последващите такива. Освен това, предвид вписаните понастоящем в търговския регистър управители на дружеството П. Д. и Д. Д., бездействието на същите и заявените от тях откази от исковете, налице била хипотезата на чл. 29, ал.4 от ГПК за назначаване на особен представител на „Вандом” ООД, което не било сторено от съда. Изразили са и становище за наличието на правен интерес от исковете на двете физически лица, обоснован с качеството им на съдружници в дружеството и извършване на действия за защита интересите на последното.

Ответникът „Варнаком” ЕООД е подал писмен отговор на жалбата, с който е оспорил същата и е молил за потвърждаване на обжалваното определение по съображения за правилността му.

Ответникът Д.А., чрез адв. Е. е подал писмен отговор, с който е оспорил жалбите и е молил за потвърждаване на обжалваното определение като правилно – законосъобразно.

Частните жалби (обективирани в един документ) на Т.К.В. и Н. К. К., представлявани от адв. П.С., срещу определението на окръжния съд в частта за прекратяване на делото по исковете им срещу „Варнаком” ООД по чл. 108 от ЗС изхождат от лица с правен интерес от обжалване на прекратителното определение на окръжния съд, като неизгодно за тях и са подадени от адвокат, разполагащ с представителна власт, редовни са и допустими.

Частната жалба на „Вандом” ООД също е депозирана в срок и е насочена срещу определение на окръжния съд, неизгодно за този жалбоподател но същата не е била подписана от лице, разполагащо с представителна власт по отношение на дружеството. Жалбата е била подписана от адв. П.С., който е бил упълномощен от Т.К. Николаева (сега В.) в качеството й на управител и представляващ дружеството съгласно пълномощно на л.11, представено при завеждане на първоинстанционното дело на 07.01.2013 г. От събраните по делото доказателства и вписванията в търговския регистър досежно това обстоятелство, обаче се установява, че Т.К. Н. (В.) не е имала към този момент качеството на управител и представляващ дружеството и не е могла да учреди представителна власт на адв. С.. Снабдяване на адв. С. с представителна власт за водене на делото от името дружеството, чрез представляващия го законен представител, не е било сторено и в хода на производството. С решение от 19.03.2015 г. по т.д. № 968/2014 г. по описа на Варненския окръжен съд, по отношение на жалбоподателя „Вандом” ООД е било открито производство по несъстоятелност и към датата на подаване на настоящата частна жалба (на 12.08.2015 г.) А. Н. Д. е бил назначен за временен синдик. Междувременно, „Вандом” ООД е било обявено в несъстоятелност, прекратени са били правомощията на управителите му Д. Д. и П. М.и му е бил назначен постоянен синдик - Е.Г.Т., който понастоящем представлява дружеството, обстоятелство вписано в търговския регистър на 15.09.2015 г. 

С определение № 868 от 21.12.2015 г. по настоящото ч. гр.д. № 652/2015 г., Варненският апелативен съд е дал указания и срок на жалбоподателя „Вандом” ООД в несъстоятелност, чрез представляващия го синдик, за потвърждаване на извършените от името на дружеството без представителна власт действия по подаване на частната жалба. В продължения по реда на чл. 63 от ГПК срок, с молба от 25.01.2016 г., жалбоподателят „Вандом” ООД в несъстоятелност, чрез синдика Е.Т., е потвърдил действията по подаване на частната въззивна жалба, поради което същата е редовна.

Разгледани по същество, частните жалби на Т.К.В. и Н. К. К., представлявани от адв. П.С. се явяват неоснователни, а частната жалба на „Вандом” ООД в несъстоятелност – е основателна, като съображенията на съда са следните:

   Производството по гр.д. № 39/2013 г. пред ВОС е  било образувано на 07.01.2013 г. по предявени от Т.К. Н.., Н. К. К. и „Вандом” ООД, гр.Девня, всички представлявани от адв. П.С., против Д.С.А. и „Варнаком” ЕООД, искове: 1/ за признаване за установено по отношение на Д.С.А., че упълномощителна сделка, обективирана в пълномощно от 10.12.2007г. с нотариално заверен подпис, с което Т.К. Н. в качеството си управител и представляващ „Вандом”ООД е упълномощила Д.С.А. да се разпорежда с недвижим имот, съставляващ УПИ VІІ-1002, кв.20 по плана на ЗПЗ, гр.Варна, е нищожна, на осн. чл.26, ал.2 от ЗЗД, вр. чл.44 от ЗЗД; 2/ за признаване за установено по отношение на Д.С.А., че договор за покупко-продажба, обективиран в н.а.№177/07г., с който Д.С.А., действайки като представител на управителя на „Вандом” ООД, е продал гореописания недвижим имот на себе си, е нищожен като сключен от лице без представителна власт, на осн. чл.42, вр.чл.26, ал.2 от ЗЗД; 3/ за осъждане на „Варнаком” ЕООД да предаде владението върху гореописания недвижим имот на осн. чл.108 от ЗС.

Исковата молба е била подадена адв. П.С., като пълномощник на тримата ищци, като за „Вандом” ООД той е бил упълномощен от Т.К. Николаева. Последната, видно от вписванията в търговския регистър, към този момент не е разполагала с представителна власт по отношение на дружеството и не е могла да учреди такава власт за процесуално представителство на дружеството -ищец в полза на адв. П.С.. С „писмено изявление” от 01.02.2013 г., Димо Гочев Димов, в качеството на управител на „Вандом” ООД, е заявил, че не поддържа исковете и е молил за прекратяване на производството по делото. Към този момент делото не е било прекратено, като с определение № 1476 от 22.05.2013 г. то е било спряно до приключване на производство пред Благоевградския окръжен съд за установяване вписването на несъществуващи обстоятелства по партидата на ищеца „Вандом” ООД в периода от 23.01.2008 г. до 09.12.2008 г., включително и прехвърляне на дружествени дялове и вписвания на представляващи. След уважаване на исковете по  537, ал.2, вр. чл.604 от ГПК и чл. 29 ТР, съдът е възобновил настоящото дело с определение от 02.06.2014 г. Междувременно по партидата на дружеството –ищец са били извършени нови вписвания от 19.11.2012 г, 27.03.2013 г. и 22.05.2014 г., включително и за прехвърляне на дружествени дялове и представляване на дружеството, които не са били предмет на воденото преди това производство за установяване вписването на несъществуващи обстоятелства. По отношение на тях е било заведено т.д. № 2033/2014 г. по описа на ВОС. Съобразно новите вписвания Т. Н. не се легитимира като представляващ дружеството – ищец. С молба от 01.09.2014 г. ищецът „Вандом” ООД, чрез вписания към този момент управител и представляващ дружеството П. Д. М., е подал молба за отказ от иска по чл.108 от ЗС, като делото не е било прекратено на това основание. С определение от 18.03.2015 г. настоящото дело отново е било спряно, в този случай до приключване на производството т.д. № 2033/2014 г. по описа на ВОС, като спирането е било отменено и делото - върнато за продължаване на производството с указания за поправяне на недостатъка по предявяване на исковете от лице без представителна власт за „Вандом” ООД, за преценка правния интерес на ищеца Н. К., волеизявления за отказ от исковете  и откритото производство по несъстоятелност.

С определение № 1597/18.05.2015 г., окръжният съд е оставил без движение исковата молба за обосноваване на правния интерес на ищеца Н. К. от водене на исковете и е задължил ищците, чрез процесуалния им представител „да представят доказателства за представителната власт на адв. П.С. *** от временния синдик на „Вандом” ООД”. Указанията са били пратени на тримата ищци и връчени, включително и на „Вандом” ООД, чрез адвокат С.. С молба от 08.06.2015 г. ищецът Н. К. чрез адв. С. е изложил, че правният си интерес от завеждане на исковете обосновава с качеството си на съдружник в дружеството по първоначална регистрация с решение от 04.12.2007 г., както и с това, че последващите вписвания на прехвърляния на дяловете на двамата съдружници на Д.А., заличаването на управителя Т.К. и вписването на Д.А. за управител, е извършено с документи, чието съставяне и използване било признато за престъпление с присъда. Заявил е, че независимо от действието само занапред на заличаването на вписванията в търговския регистър, като съдружник и собственик на дружествен дял  по първоначална регистрация, има правен интерес да предяви иск за защита правата на дружеството. Със същата молба адв. С. е поискал определяне на нов срок за представяне на доказателства за „представителната власт на адв. С. от временния синдик”, както и за „конституиране на синдика по делото”, по които искания  окръжният съд не се е произнесъл. След депозиране на писмени отговори от ответниците, съдът  е прекратил производството по делото само по исковете на ищците по чл. 108 от ЗС.

Правилно окръжният съд е преценил в обжалваното определение, че исковата молба за ищеца „Вандом” ООД е подадена от лице без представителна власт, доколкото адв. С.  е бил упълномощен от Т. Н., а същата към момента на подаването й, а и в хода на производството, не е имала качеството на представляващ дружеството. Доколкото, обаче указания за поправяне на този недостатък на исковата молба са били дадени за пръв път с определението на съда  № 1597/18.05.2015 г. и тези указания не са били връчени на ищеца „Вандом” ООД чрез негов законен представител, окръжният съд не е имал основание да прекрати производството по делото по този иск. Указанията за потвърждаване на действията по подаване на исковата молба, извършени от пълномощника адв. С. без представителна власт, са били връчени на адвокат С., вместо на дружеството чрез вписания в търговския регистър негов законен представител. Не е разгледана и съдът не се е произнесъл по молбата на адв. С. за продължаване на срока на дружеството за отстраняване на този недостатък и уведомяване на временния синдик, предвид откритото производство по несъстоятелност за „Вандом” ООД с решение на съда, вписано на 21.03.2015 г. с което е назначен такъв. Липсата на надлежно уведомяване на ищеца за отстраняване на недостатъка на исковата молба, включително и липсата на произнасяне по своевременно подаденото искане за продължаване на срока, водят до незаконосъобразност на постановения акт за прекратяване на производството по иска на „Вандом” ООД по чл.108 от ЗС. Обжалваното определение следва да бъде отменено в тази част и делото – върнато на окръжния съд за продължаване на производството по отстраняване на недостатъка на исковата молба, състоящ се в липсата на представителна власт за предявяване на иска от дружеството, като се съобразят и новонастъпилите обстоятелства по обявяване на дружеството в несъстоятелност с решение № 676/28.08.2015 г., прекратяване на правомощията на органите му и назначаване на постоянен синдик Е.Т.. Едва след саниране на порока на исковата молба  и потвърждаване на действията по подаване на исковата молба на „Вандом” ООД от лице без представителна власт, окръжният съд следва да разгледа и заявения от надлежния представител на дружеството към онзи момент, отказ от иска по чл. 108 от ЗС при условие, че отказът от иска се поддържа от „Вандом” ООД и не е направено изявление за оттеглянето му.

Определението на окръжния съд е правилно и следва да бъде потвърдено в частта, с която е прекратено производството по исковете на Т.К.В. и Николай К. Костадинов по чл.108 от ЗС. За предявяването на всеки иск се изисква наличие на правен интерес, а такъв тези ищци не са обосновали. Хипотезата на иска по чл. 108 от ЗС изисква твърдения на ищеца за собственост върху имота, владян без основание от ответника. Такива твърдения в случая изобщо няма изложени, като наведените такива и от двамата са за качеството им на съдружници в дружеството съгласно първоначална регистрация /за Т.К. и за управител/ и собственици на дружествени дялове в дружеството ”Вандом” ООД – твърдян собственик на имота. Не само защото тези лица не се легитимират като съдружници /съответно управител/ и собственици на дружествени дялове, но и защото с този иск те не могат да защитават подобни права, исковете им са недопустими. Доколкото не е налице изрична разпоредба овластяваща ги за това, те не разполагат  и с правото да предявяват чужди права пред съда.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд –Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2748/28.07.2015 г., постановено по гр.д. № 39/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд, В ЧАСТТА, с която е прекратено частично производството по делото по исковете на Т.К.В. и Николай К. Костадинов по чл. 108 от ЗС срещу „Варнаком” ООД за признаване за установено, че са собственищи на недвижим имот, представляващ УПИ VI -1102 кв.20 по плана на ЗПЗ Варна, землище на с.Тополи с площ от 5 000 кв.м., представляващ по влязъл в сила РП по заповед № Р -115/17.04.2002 г. на кмета на община Варна реална част от площадка  „Свобода – Варна” ЕАД при граници на имота: север и юг-улица по регулация, запад  УПИ  - V1001 в кв. 20 и изток УПИ - VII -1003 в кв. 20 и за осъждане на ответника да предаде владението му.

ОТМЕНЯ определение № 2748/28.07.2015 г., постановено по гр.д. № 39/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд, В ЧАСТТА, с която е прекратено частично производството по делото по иска на „Вандом” ООД срещу „Варнаком” ООД за признаване за установено, че „Вандом” ООД е собственик на недвижим имот, представляващ УПИ VI -1102 кв.20 по плана на ЗПЗ Варна, землище на с.Тополи с площ от 5 000 кв.м., представляващ по влязъл в сила РП по заповед № Р -115/17.04.2002 г. на кмета на община Варна реална част от площадка  „Свобода – Варна” ЕАД при граници на имота: север и юг-улица по регулация, запад  УПИ  - V1001 в кв. 20 и изток УПИ - VII -1003 в кв. 20 и за осъждане на да осъждане на ответника да предаде владението му и ВРЪЩА ДЕЛОТО в тази част на Варненския окръжен съд  за продължаване на производството с оглед мотивите на настоящото определение.

Определението подлежи на касационно обжалване, само в частта, с която е потвърдено прекратителното определение на окръжния съд, на основание чл. 274, ал.3, т.1 от ГПК при предпоставките на чл. 280, ал.1 от ГПК с частна касационна жалба в едноседмичен срок от връчване на препис от настоящото определение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: