О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 20/11.01.2019 г.

 

гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, в закрито заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д. Джамбазова ч.гр.д. № 653 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по частна жалба, подадена от  Б.Н.В. и от назначения й служебен защитник против разпореждане № 1027/6.11.2018 г. по гр.д.№ 289/18 г. на Окръжен съд – Разград, с което е постановено връщане на искова молба вх.№ 1846/04.04.2018 г. по описа на ШОС, поправена с молба вх.№ 2708/22.05.2018 г. и е прекратено производството по делото на Окръжен съд – Разград, на който делото е изпратено по реда на чл.23,ал.3 от ГПК. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна.

Становище по частните жалби не е изразено.

Частните жалби са подадени в срок и от надлежна страна и са процесуално допустими. Разгледани по същество, те са неоснователни.

Съдът е бил сезиран с иск по чл. 2б, ал.1 ЗОДОВ, предявен от Б.Н.В. за солидарно осъждане на ответниците да й заплатят обезщетение за имуществени и неимуществени вреди в общ размер на 80 890.84 лв., ведно със законната лихва.

Правилно съдът е извършил проверка на допустимостта на предявените искове и въз основа на доказателствата по делото е направил извод за тяхната недопустимост.

Разпоредбата на чл. 8, ал.1 от ЗОДОВ предвижда възможност за претендиране на обезщетение за вреди по чл. 2б, ал.1 от ЗОДОВ по реда на този закон, а не по общия ред. Условие за допустимост на иска по чл. 2б, ал.1 от ЗОДОВ по приключени производства е изчерпване на  административната процедура за обезщетение за вреди по реда на Глава трета "а" от ЗСВ, по която няма постигнато споразумение. Съгласно разпоредбата на §9 от ПЗР на ЗИДЗОДОВ (ДВ, бр. 98/2012 г.) право да подадат заявления за обезщетение по реда на Глава трета "а" от ЗСВ в 6-месечен срок от влизането му в сила имат и лицата, чиито национални досъдебни или съдебни производства са приключили към датата на влизане в сила на закона и не са изтекли повече от 6 месеца от постановяването на окончателния акт.

От признанията на ищцата и от доказателствата по делото се установява, че тя е подала заявление по Глава трета "а" от ЗСВ и е получила протокол за „отказ от разглеждане“, той като заявлението е подадено след изтичане на 6 месечния срок по чл. 60а, ал.4 от ЗСВ.

Правилен е извода на съда, че тъй като по образуваната преписка не се е развило производство за определяне на правото на страната да получи обезщетение за вреди, искът по чл. 2б от ЗОДОВ е недопустим поради липса на установената в чл. 8, ал.2 от ЗОДОВ процесуална предпоставка. Тъй като това е процесуална предпоставка от категорията на абсолютните, липсва право на иск по чл. 2б от ЗОДОВ в полза на ищцата, а образуваното по този иск производство е недопустимо.

Постановеното определение е правилно и законосъобразно, поради което Варненският апелативен съд

 

                        О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 1027/6.11.2018 г. по гр.д.№ 289/18 г. на Окръжен съд – Разград.

Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

 

                                                                             2.