Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

173

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 28.12.2018 година                       в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

РОСИЦА СТАНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 654/2015 год. по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от „Д.“ ЕООД, представлявано от Сибел А.И. и „П.“ ЕАД, представлявано от Ц. И. Ц. чрез процесуалния представител на двете дружества адв. Ж.Ж. ***, срещу решение № 179/27.09.2018 год по в.гр.д. № 278/2018 год на Окръжен съд Шумен, с което е оставена без уважение жалба вх.№ 4202/16.08.2018 год срещу разпределителен протокол оот 02.07.2018 год, предявен на 27.07.2018 год по изп.д. № 20128760400732 на ЧСИ Д. З.. По съображения за незаконосъобразност на решението, частните жалбоподатели молят за неговата отмяна и постановяване на друго, с което бъде извършено ново разпределение след прихващане на сумата 20 377 лв, представляваща размера на вземането им срещу длъжника.

В постъпилия писмен отговор от „Уникредит Булбанк“ АД чрез адв. М.Ж. е изразено становище за неоснователност на жалбата и за потвърждаване на решението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Жалбоподателите в качеството им на присъединени взискатели по изпълнителното дело с необезпечено вземане срещу длъжника, са участвали като наддавачи и са обявени за купувачи на изнесения на публична продан недвижим имот.

Съгласно чл. 460 от ГПК разпределение се извършва, когато събраната сума не е достатъчна за погасяване на всички вземания. Тогава съдебният изпълнител най-напред заделя суми за удовлетворяване на привилегированите взискатели, и едва остатъкът се разпределя между останалите по съразмерност. От цитирания текст може да се заключи, че ръководно начало при разпределението на събраните суми в изпълнителното производство е принципът на съразмерност, при строго съблюдаване на реда за удовлетворяване на привилегированите вземания. Този принцип е проведен последователно както в разпоредбата на чл. 136 от ЗЗД, регламентиращ реда на привилегиите, така и в правилата на ГПК, уреждащи провеждането на публичната продан и разпределението на събраните суми. В негова подкрепа е нормата на чл. 495 от ГПК, съгласно която взискателят, обявен за купувач, е длъжен в двуседмичен срок след влизане на разпределението в сила, да внесе сумата, необходима за изплащане на съразмерните части от вземанията на другите взискатели, или сумата, с която цената надминава неговото вземане, ако няма други взискатели. От друга страна, разпоредбата на чл. 461 от ГПК предвижда възможност взискателят, на когото е възложена вещта да прихване срещу стойността й такава част от вземането си, която му се пада по съразмерност.

Анализът на цитираните текстове показва, че правото на прихващане не е пълно и безусловно. Взискателят ще може да прихване съответна част от вземането си в конкуренция само с други кредитори от същия ред, чиито вземания подлежат на удовлетворяване по съразмерност. Разгледано в контекста на чл. 136 от ЗЗД, правото на прихващане взискателя по чл. 461 от ГПК може да бъде упражнено само тогава, когато той участва в разпределението или с други привилегировани взискатели от същия ред по съразмерност, или от остатъка след тяхното удовлетворяване в случай, че вземането му е хирографарно.

От доказателствата, съдържащи се в делото се установява, че частният жалбоподател е присъединен взискател с необезпечено вземане. Той е участвал на публичната продан и е обявен за купувач, но сумата се е оказала недостатъчна за удовлетворяване в пълен размер на привилегировните вземания. Поради това не е налице остатък, който да се разпределя по съразмерност, респ. от който да бъде извършено съразмерно прихващане.

Извършеното от съдебния изпълнител разпределение е съобразено с разпоредбите на закона и е правилно. Като е достигнал до същия правен извод, първоинстанционният съд е постановил законосъобразно и правилно решение, което следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 179/27.09.2018 год по в.гр.д. № 278/2018 год на Окръжен съд Шумен, с което е оставена без уважение жалба вх.№ 4202/16.08.2018 год срещу разпределителен протокол оот 02.07.2018 год, предявен на 27.07.2018 год по изп.д. № 20128760400732 на ЧСИ Д. З..

Решението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.