ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

864

 

гр.Варна, 18.12. 2015 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 18 декември 2015 г., в закрито заседание в следния състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                            ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова ч.гр.д. № 656 по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т..1 ГПК и е образувано по частна жалба на П.Х.М., подадена чрез адв. С.Н., против определение № 3292 от 18.09.2015 г., постановено по гр.д. № 2684/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което на основание чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК е спряно производството делото до приключване на гр.д. № 2418/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд.

Жалбоподателят е навел оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт, поради несъобразяването му с процесуалния закон, като е молил  за неговата отмяна. Изложил е  съображения за липсата на преюдициалност на спора по гр. 2418/2015 г. по описа на ВОС с предмет иск по чл. 19, ал.3 от ЗЗД, спрямо производството по спряното дело с предмет иск по чл. 92 от ЗЗД. Изложил е също оплаквания, че неправилно било разделено производството по двата иска, както и че не била ясна съдбата на предявения трети осъдителен иск за сумата от 35 284,83 лв., които оплаквания обаче нямат отношение и са ирелевантни за настоящото производство, в което се обжалва определението за спиране.

Насрещната страна не  е подала отговор на жалбата.

Частната жалба е депозирана в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 ГПК, от надлежна страна срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, редовна е и допустима, а разгледана по същество - е неоснователна по следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл. 229, ал.1, т. 4 от ГПК, съдът спира производството, когато в същия или в друг съд се разглежда дело, решението по което ще има значение за правилното решаване на спора.

В настоящия казус, тези предпоставки са налице. Приетото от окръжния съд като преюдициално спрямо заведеното пред него дело е с предмет, предявен от П.Х.М. против Д.И.В. иск по чл. 19, ал.3 от ЗЗД (№ 2418/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд), а спряното дело е с предмет осъдителен иск по чл.92 от ЗЗД за заплащане на неустойка от 4000 евро за забава в сключването на окончателния договор, уговорена в предварителния договор. Двата иска са били предявени с една искова молба при кумулативно съединяване и в този случай е можело да бъдат разгледани в едно производство. След разделянето им, обаче (правилността на определението за разделяне на исковете не е предмет на проверка в настоящото производство и оплакванията в тази връзка не могат да бъдат обсъждани), делото с предмет иска по чл.19, ал.3 от ЗЗД се явява преюдициално по отношение на производството по иска по чл.92 от ЗЗД. Въпреки, че обстоятелства в исковата молба по отношение на иска  за заплащане на неустойка от 4000 евро не са изложени и в този смисъл исковата молба се явява нередовна, предявяването на тази претенция първоначално заедно с иска по чл.19, ал.3 от ЗЗД за обявяване на предварителния договор от 16.08.2010 г. за окончателен, сочи на претендирана неустойка за забава (чл. 6, пр. 1 от договора), а не за такава за неизпълнение при разваляне на договора, каквато също е уговорена в предварителния договор (чл.6, пр.2 от договора). Затова, заплащането на неустойката за забава е предпоставено от уважаване на иска за обявяване на предварителния договор за окончателен и в този смисъл решението по този иск има значение за правилното решаване на спряното дело за заплащане на неустойката. Имайки предвид, че спиране на делото е допустимо и по нередовна искова молба и при наличието на предпоставките по чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК, определението на окръжния съд е съобразено с процесуалния закон, правилно е и следва да бъде потвърдено.

         Водим от изложеното, Апелативен съд -Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3292 от 18.09.2015 г., постановено по гр.д. № 2684/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което на основание чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК е спряно производството делото до приключване на гр.д. № 2418/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд.

Определението може да се обжалва пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му, с частна касационна жалба, при условията на чл. 280 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: