ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

4 / 08.01.2019г.

 

гр.Варна

 

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:   МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                                              РОСИЦА СТАНЧЕВА                                                                                                             

като разгледа докладваното от съдия Р . Станчева

въззивино ч. гр. дело № 656/18г.,

за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 274, ал. 2, изр. 1, пр. 2 от ГПК.

            Образувано е по частна жалба на „Енерго-про Продажби“ АД, чрез процесуален представител адв. Б. против разпореждане № 7118/23.10.2018г., постановено по в.ч.гр.д. № 2052/2018г. на ОС – Варна, с което е върната като недопустима подадената от дружеството частна жалба срещу постановено по същото дело Определение № 2599/11.10.2018г.

В жалбата се излагат доводи за неправилност на обжалваното разпореждане. Счита, че изводите на съда за необжалваемост на определението му, с което е потвърдил обжалваното пред него първоинистанционно определение са незаконосъобразни. Излагат се доводи, че молбата по чл.97 ал.1 ЗЗД поставя началото на охранително производство, поради което и съгласно разрешенията на т.8 от ТР № 5/12.07.2018г. по т.д. № 5/2015г. на ОСГТК на ВКС подлежи на касационно обжалване, на основание чл.274 ал.3 т.2 ГПК. Иска се отмяна на обжалвания съдебен акт и връщане на делото за продължаване действията по администриране на частната жалба.

В срока по чл.276 ГПК е постъпил писмен отговор от насрещната страна, в който се излага становище за неоснователност на жалбата.

Частната жалба е подадена в срок, от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт по см. на чл.274 ал.1 т.1 ГПК, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна по следните съображения:

С определение от 11.10.2018г., постановено по в.ч.гр.д. № 2052/2018г. ОС – Варна е потвърдил обжалваното пред него определение на РС – Варна по гр.д. № 11312/2014г., с което е оставена без разглеждане молбата на жалбоподателя „Енерго-Про Продажби“ АД с правно основание чл.97 ал.1 ЗЗД, за посочване от съда на банкова сметка, ***.19 лева, ведно с разноски, която сума същият е бил осъден да заплати на „КНМ Груп“ ЕООД с влязлото в сила решение по гр.д. № 11312/2014г.

С обжалваното пред настоящата инстанция разпореждане ОС – Варна е приел, че постановеното от него въззивно определение не подлежи на касационно обжалване, тъй като не е налице нито една от хипотезите на чл.274 ал.3 ГПК.

Настоящият състав намира този извод за неправилен. По своята същност искането по чл.97 ал.1 ЗЗД е молба за оказване на съдействие от страна на съда вр. реализиране на предвидената в тази разпоредба възможност длъжникът да се освободи от задължението си в определени за това хипотези. Производството по тази молба има охранителен характер, развива се едностранно, без участието на кредитора и не е част, обуславящо или последица от водения исков процес. В тази връзка, същото е самостоятелно и за него се прилагат общите разпоредби на гл. XLIX на ГПК /Охранителни производства – Общи правила/. Съдебната практика е константна, че въззивните определения по чл.538 ГПК, когато потвърждават отказ да бъде издаден охранителен акт, респ. за прекратяване на производството по искане за издаване на такъв, подлежат на касационно обжалване, на основание чл.274 ал.3 т.2 ГПК. В този см. е и постановеното задължително разрешение, дадено в т.8 от ТР № 5/2015г. на ОСГТК на ВКС.

Разпоредбата на чл.274 ал.4 ГПК е неприложима в настоящия случай, доколкото съобразно изложеното по-горе за изцяло самостоятелния характер на искането по чл.97 ал.1 ЗЗД цената на иска, по който е постановено осъдителното решение е неотносима .

Ето защо, съдът приема, че разпореждането на ОС – Варна, с което е върнал депозираната от жалбоподателя частна жалба като подадена срещу неподлежащ на обжалване съдебен акт е незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено. Делото следва да се върне на въззивния съд за продължаване действията по администриране на частната жалба.

Водим от изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 7118/23.10.2018г., постановено по в.гр.д. № 2052/2018г. на ОС – Варна, с което е върната като недопустима подадената от дружеството частна жалба срещу постановено по същото дело Определение № 2599/11.10.2018г. И ВРЪЩА делото на ОС – Варна за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                              2.