О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

815/21.12.2018

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 21. 12.2018г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№657/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Н.Б.В. против определение №529/14.09.2018г., постановено по в.гр.д.№380/18г. по описа на ДОС, гр.о., с което е оставена без разглеждане като процесуално недопустима молба вх.№1643/05.05.2017г. по описа на БРС, респ. вх.№5246/17.08.2018г. по описа на ДОС, подадена на осн. чл.240, ал.1 от ГПК от Н.Б.В. за отмяна на влязло в сила решение №42/28.04.2016г., постановено по гр.д.№496/15г. по описа на РС-Балчик, и е прекра -тено производството по в.гр.д.№380/18г. по описа на ДОС.В жалбата се твърди, че определението е недопустимо като се претендира да бъде обезсилено, евентуално се твърди, че е неправилно по изложените в същата подробни съображения, като се претендира да бъде отменено и делото върнато на ДОС за продължаване на съдо -производствените действия по подадената от страната молба по чл.240, ал.1 от ГПК.

Въззиваемият И.Х.П. в депозирания отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК поддържа становище за нейната неоснователност и моли обжал -ваното определение да бъде потвърдено.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Частната жалба е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт.Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Производството по в.гр.д.№380/18г. по описа на ВОС, гр.о. има за предмет пода -дената от Н.Б.В. ***/05.05.2017г./депозирана по пощата на 28.04.2017г./, постъпила в ДОС с вх.№ 5246/17.08.2018г., за отмяна по реда на чл.240, ал.1 от ГПК на решение №42/28.04. 2016г., постановено по гр.д.№496/15г. по описа на БРС.В молбата се твърди нали -чието на предпоставките, посочени в чл.240, ал.1, т.1 от ГПК, а именно ненадлежно връчване на препис от исковата молба и на призовките за съдебно заседание, довело, според становището на страната, фактически до постановяване на неприсъс- твено решение по спора.Претендира се решението на БРС да бъде отменено и делото върнато на първоинстанционния съд за постановяване на присъствено решение.    

Така подадената молба е недопустима по следните съображения.

Видно от решение №42/28.04.2016г., постановено по гр.д.№496/15г. по описа на БРС, е, че същото е присъствено решение, постановено в общ исков процес, подле -жало на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните, връчено на Н.Б.В., ответник в производството, при условията на 44, ал.1, изр.5 и 6 от ГПК/отказ на страната да приеме съобщението/ на 26.05.2016г. и влязло в законна сила на 10.06.2016г.По делото не е било отправено искане от ищеца за постановяване на неприсъствено решение, а и ответницата е депозирала в срок  отговор на исковата молба и е участвала активно в разглеждането му.След като решението, което е постановено от БРС, не е неприсъствено решение по чл.239 от ГПК, то и същото не подлежи на отмяна по реда на чл.240, ал.1 от ГПК, предвид което и подадената молба по този ред се явява процесуално недопустима.Извън горното и молбата е подадена много след изтичане на преклузивния срок, указан в 240, ал.1 от ГПК, а именно едномесечен от връчване на решението - решението е връчено на 26.05.2016г., а молбата е депозирана по пощата на 28.04.2017г.

По изложените съображения съдът приема, че образуваното по молба вх. №1643/ 05.05.2017г. производство пред ДОС е недопустимо и подлежи на прекратяване.Като правилно поставеното в този смисъл обжалвано определение следва да бъде потвърдено. 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №529/14.09.2018г., постановено по в.гр.д.№380/18г. по описа на ДОС, гр.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: