ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

 

846

 

Гр.Варна,…11..12.2015 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 11.12.2015 г. г. в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

         ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                            Ю. Бажлекова

                        

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 658/2015 г. по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 658/2015 г. по описа на Апелативен съд - гр.Варна е по реда на чл. 274, ал.1, т.1 от ГПК и е образувано по частна жалба на И.А.И. против определение № 3385 от 30.09.2015 г., постановено по в.гр.д. №2719/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата му (с вх. № 12779/22.07.2015 г.) срещу действията на частния съдебен изпълнител З. Д.по изп. дело № 20148080400533 – разпределение на събрана сума от 6 730 лв. и е прекратено производството по делото.

Въпреки некоректната формулировка на отправеното от жалбоподателя до съда искане „за разглеждане на жалбата с единственото основание, а именно сумата, за която е продаден имота”, от заявеното оплакване може да се направи извод, че се настоява за отмяна на обжалваното определение и връщане на делото на окръжния съд за разглеждане на жалбата срещу действието на съдебния изпълнител по същество. 

Насрещната страна не е подала отговор на жалбата.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на определението на окръжния съд като неизгодно за него и е допустима, доколкото с обжалваното определение не е разрешена жалбата срещу действията на съдебния изпълнител по същество, а е прекратено производството по делото.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна по следните съображения:

Жалбоподателят е длъжник по изпълнителното дело, като с жалбата си пред окръжния съд, която той изрично е насочил срещу разпределение на събрана сума от 6 730 лв., е изложил единствено оплакване за занижена продажна цена на имота. В жалбата си пред настоящата инстанция, жалбоподателят отново е поддържал единствено оплакване, касаещо цената на продадения на публичната продан имот, при уточнението, че жалбата му пред окръжния съд не е била насочена срещу разпределението, а е за сумата, за която бил продаден имота.

При данните, че жалбата срещу действието на съдебния изпълнител е била подадена пред окръжния съд на 22.07.2015 г., т.е. преди изготвяне на разпределението от 04.08.2015 г. и в същата не се съдържат оплаквания за неправилно разпределение на получената сума от публичната продан на имота и предвид пояснението в настоящата жалба, че се обжалвала цената на имота, правилно окръжния съд е преценил същата за недопустима и е прекратил производството по делото.

Новият ГПК не предоставя възможност за обжалване на всички действия на съдебния изпълнител /както предвиждаше стария ГПК/, а само на конкретно визирани в закона такива и то на изчерпателно посочени основания, в хипотезите на чл. 435, ал.2, ал.3 ГПК, чл. 463 ГПК и чл. 521, ал.3 ГПК, измежду които не попада оценката на изнесения на публична продан имот на длъжника. Затова, единственото оплакване за занижаване цената на продадения на публичната продан имот, не обосновава допустимостта на жалбата срещу действието на съдебния изпълнител.

Поради изложеното,  Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3385 от 30.09.2015 г., постановено по в.гр.д. №2719/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: