О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№12

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на …09. 01.2019г., в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                       МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№658/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.23, ал.3 от ГПК.Образувано след като с определение №537/11.12.2018г., постановено по в.ч.гр.д.№445/18г. по описа на ОС -Шумен, при направена констатация за отводи на всички държавни съдебни изпълнители при районите съдилища в съдебния район на ШОС, а именно Велико -преславски районен съд, Шуменски районен съд и Новопазарски районен съд, е разпоредено изпращането на ВАпС на изпълнителното дело, образувано по молба на взискателя „Тича 2012”ЕООД, гр.Шумен срещу длъжника „Напоителни системи” ЕАД, гр.София, за определяне по реда на чл.23, ал.3 от ГПК на компетентна СИС при районен съд, която да разгледа посоченото дело.

На 25.04.2017г. по подадената от „Тича 2012”ЕООД, гр.Шумен молба и приложен изпълнителен лист от 24.04.2017г., издаден по в.гр.д.№70/17г. по описа на ШОС, е образувано изп.дело №… по описа на СИС при РС-Шумен с взиска -тел „Тича 2012”ЕООД и длъжник „Напоителни системи” ЕАД, гр.София.Присъединен взискател по право по посоченото дело е държавата за вземанията, посочени в представените удостоверения по чл.191, ал.4 от ДОПК.С молбата за образуване на изп.дело взискателят е насочил принудителното изпълнение на паричното си вземане по цитирания изп.лист единствено към недвижим имот, твърдян, че е собственост на длъжника, находящ се в съдебния район на РС-Велики Преслав.По разпореждане на ДСИ от 25.04.2017г. е вписана възбрана върху същия имот на 28. 04.2017г.С молба от 20.06.2017г. взискателят е поискал извършването на опис, оценка и публична продан на имота, като с разпореждане от 26.06.2017г. и на осн. чл.427, ал.2 от ГПК ДСИ е разпоредил делото да се изпрати за извършване на посочените действия на ДСИ при РС-Велики Преслав.След изпращането взискате -лят е депозирал на 17.07.2017г. и нарочна молба за изпращане на изп.дело на СИС при РС-Велики Преслав за продължаване на изп.действия.Делото е образувано в посочената служба на 21.07.2017г. под №20173610400029 по описа на СИС при РС-Велики Преслав.

На 27.07.2017г. по подадената от „Тича 2012”ЕООД, гр.Шумен молба и приложен изпълнителен лист от 20.06.2017г., издаден по гр.д.№343/16г. по описа на РС-Велики Преслав, е образувано изп.дело №…. по описа на ЧСИ А. Р., рег.№..и район на действие ОС-Шумен с взискател „Тича 2012”ЕООД и длъжник „Напоителни системи” ЕАД, гр.София.С молба от 04.08.2017г. вискателят е поискал делото да бъде присъединено към изп.№20173610400029 по описа на СИС при РС-Велики Преслав.След изпращането му на СИС при РС-Велики Преслав делото е образувано на 02.10.2017г. под №20173610400036 и с постановление от 03.10.2017г. присъединено за общо разглеждане към изп.д. №….

С постановление от 28.08.2018г. се е отвела от разглеждането на делото ДСИ Р.К., същото е  преразпределено на другия работещ в СИС при РС-Велики Преслав ДСИ В.Пенева, която се е отвела с постановление от 03.09.2018г.Поради отвода на двамата работещи в СИС при РС-Велики Преслав ДСИ с разпореждане от 04.09.2018г. на и.ф. адм.ръководител на РС-Велики Петрова изп.д.№ 201736104 00029 е изпратено на осн. чл.23, ал.3 от ГПК на ОС-Шумен за определяне на друга, равна по степен СИС от съдебния район на ОС-Шумен, която да разгледа произ -водството.С определение №392/05.10.2018г., постановено по в.ч.гр.д.№290/18г. по описа на ШОС, делото е изпратено за разглеждане на СИС при РС-Шумен.След изпращането му делото не е образувано в СИС при РС-Шумен под нов номер, а продължено под първоначалния №…..На 29.10.2018г. се е отвела от разглеждането на делото ДСИ Т.Костова, на 30.10.2018г. ДСИ С.С. и на 05. 11.2018г. ДСИ М.Т., които са всички действащи в СИС при РС-Шумен ДСИ.С определение №471/12.11.2018г., постановено по в.ч.гр.д.№393/18г. по описа на ШОС, делото е изпратено за разглеждане на СИС при РС-Нови пазар, където е образувано на 21.11.2018г. под №20183620400077.След отвод на 23.11.2018г. на единствения работещ в СИС при РС-Нови пазар ДСИ и изпращане на делото на ОС-Шумен е постановено горецитираното определение №537/11.12.2018г. по в.ч.гр.д.№445/18г. по описа на ШОС.

Съставът на ВАпС намира, че в настоящия случай не е приложима хипотезата на чл.23, ал.3 от ГПК, т.к. е налице специалната норма на чл.274, ал.1 от ЗСВ, съг - ласно която, когато длъжността не е заета или назначеният ДСИ е възпрепятстван да я изпълнява и не може да бъде заместен от друг ДСИ от същия съд, председа -телят на съответният окръжен съд или министърът на правосъдието може да командирова на негово място ДСИ от друг съдебен район.Според чл.274, ал.2 от ЗСВ министърът на правосъдието може да възложи на съдия по вписванията от същия съд да изпълнява функциите на ДСИ.Тъй като в настоящия случай всички държавни съдебни изпълнители от съдебно-изпълнителните служби при всички районни съдилища от съдебния район на ОС-Шумен са си направили отводи, то компетентен да извърши командироването на държавен съдебен изпълнител от друг район, респект. възлагането на функциите на държавен съдебен изпълнител на съдия по вписванията, е министърът на правосъдието.Предвид изложеното и настоящото производство следва да бъде прекратено и изпълнителното дело, ведно с приложенията му, да бъде изпратено на министъра на правосъдието за упражняване на правомощията му по чл.274 от ЗСВ. 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№658/18г. по описа на ВАпС, гр.о. и

ИЗПРАЩА изпълнителното дело, ведно с всичките му приложения, на Министъра на правосъдието с оглед правомощията му по чл.274 от ЗСВ.

 

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред Върховен касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                        ЧЛЕНОВЕ: