О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

860

 

1612.2015 г.,  гр. Варна

        

                                       В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А 

         Апелативен съд – Варна, гражданско отделение, на  16….. декември, две хиляди и петнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

        ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                        Юлия Бажлекова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова в.ч.гр.д. № 659  по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.1 ГПК и е образувано по частна жалба на държавата, представлявана В.Г., чрез юрисконсулт И. Г., против определение № 427 от 24.09.2015 г., постановено по гр.д. № 496/2011 г. по описа на Шуменския окръжен съд, с което е прекратено производството, образувано по молбата й по чл.248 от ГПК за изменение на определение № 348 от 24.07.2015 г., постановено по гр.д. № 496/2011 г. по описа на Шуменския окръжен съд  в частта му за разноските, поради недопустимост на същото – липса на представен списък за разноските по чл.80 от ГПК.

Жалбоподателят е навел оплаквания за неправилност на определението на окръжния съд, поради нарушение на процесуалния закон – наличие на приложен списък по чл.80 от ГПК, като е молил за отмяната му и разрешаване по същество на молбата му за изменение на определението в частта за разноските с присъждането на такива.

Насрещната страна е оспорила жалбата и е молила за потвърждаване на обжалвания съдебен акт.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на определението на окръжния съд, с което е оставена без разглеждане молбата му по чл. 248 от ГПК като неизгодно за него, насочена е срещу подлежащ на обжалване акт на съда и е допустима. Разгледана по същество, същата е основателна по следните съображения:

С определение № 348/24.07.2015 г., постановено по гр.д. № 496/2011 г. по описа на Шуменския окръжен съд, е било прекратено производството по делото в частта по иска на Р.С.И. срещу държавата и е отхвърлено искането на ответника за присъждане на разноски по делото, изразяващи се в юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 422,20 лв. Държавата е подала молба по чл.248 от ГПК за изменение на определението на окръжния съд в частта на разноските, като е претендирала присъждането на такива за юрисконсултско възнаграждение.

Окръжният съд е приел, че списък по чл. 80 от ГПК страната не е депозирала, поради което е оставил без разглеждане молбата й по чл. 248 от ГПК и е прекратил производството по нея с обжалваното определение.

Определението на окръжния съд е неправилно и следва да бъде отменено по следните съображения:

В настоящия казус, производството срещу държавата е прекратено с постановено в закрито съдебно заседание определение от 24.07.2015 г. на окръжния съд, след депозиране на молба с вх. № 3819 от 17.07.2015 г. от държавата с искане за прекратяване на производството, такова за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение и с приложен списък по чл.80 от ГПК. Документите са в оригинал, постъпили са по пощата (на 17.07.2015 г.) преди постановяване на определението на съда, чието изменение в частта за разноските се претендира, и са приобщени на листове №№ 172, 173 и 174 от делото. Затова, при наличието на приложен списък по чл. 80 от ГПК, неправилно окръжният съд е приел, че такъв не е представен и е прекратил производството по молбата.

Искането за изменение на определението в частта за разноските не е разгледано по същество от окръжния съд и доколкото настоящата инстанция се произнася само по въпроса за допустимостта на молбата по чл. 248 от ГПК, в настоящото производство не могат да бъдат обсъждани съображенията на жалбоподателя по същество за дължимостта на юрисконсултското възнаграждение. След отмяна на обжалваното определение, делото следва да бъде върнато на окръжния съд за произнасяне по същество на молбата на държавата по чл. 248 от ГПК.

С оглед на изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

                            ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ  определение № 427 от 24.09.2015 г., постановено по гр.д. № 496/2011 г. по описа на Шуменския окръжен съд, с което е прекратено като недопустимо производството по молбата на държавата по чл.248 от ГПК с вх. № 4274/18.08.2015 г.

ВРЪЩА делото на Шуменския окръжния съд за произнасяне по същество на молбата по чл. 248 от ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да се обжалва.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                          2.