О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№13

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на …09. 01.2019г., в състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                        МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№659/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена час -тна жалба от Н.К.К.-Б. против решение /имащо характер на съдебно определение/ №1582/01.10.2018г., постановено по в.гр.д.№ 2248/18г. по описа на ВОС, гр.о., с което е оставена без разглеждане подадената от Н.К.К.-Б. жалба срещу действия на ЧСИ Д. С.-С. по изп.д. №…., изразяващи се в отстраняването й от недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул.„И. А.“№7, вх.В, ет.8, ап.24, без надлежно да е уведомена за изпълнението, както и е прекратено производ - ството по делото.В жалбата се твърди, че решението е неправилно по изложените в жалбата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия по подадената от страната жалба.

Въззиваемата страна „Банка ДСК”ЕАД, гр.София, редовно уведомена, не е депозирала отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт.

Производството по в.гр.д.№2248/18г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по подадената от Н.К.К.-Б. жалба вх.№05280/31.08. 2018г./по описа на ЧСИ/ против действия на ЧСИ Д.С.-С., рег.№… с район на действие ОС-Варна, по изп. дело №….В жалбата се излага, че ЧСИ е извършил на 27.08.2018г. опис на собствения на жалбо -подателката недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул.„И. А.“№7, вх.В, ет.8, ап.24, в отсъствие на страната и без същата да е била уведомена за насрочва- нето на такъв, както и е поставил лепенка на входната врата „описано имущество” с предупреждение да не се къса, че достъпът е ограничен и, че който наруши това ще носи наказателна отговорност.Така се е достигнало до опис на имота и отстра -няването й от него, без да бъде предварително надлежно уведомена за изпълне -нието, поради което обжалва извършването на опис и отстраняването й от недвижимия имот.Моли да бъде отменени обжалваните действия, а и всички действия на ЧСИ до момента по изп.дело, защото не е била уведомена надлежно за образуване на изп.дело, за наложената възбрана върху недвижимия имот, депозирала е възражение против заповедта за изпълнение, въз основа на която е издаден изп.лист, по който е образувано изп.дело, както и с оглед наличие предпоставките, посочени в чл.22, ал.1 от ГПК за отвод на ЧСИ. 

Въззиваемата страна „Банка ДСК”ЕАД не е подала в срока по чл.436, ал.3 от ГПК писмено възражение по жалбата.

ЧСИ е депозирал мотиви по обжалваното действие.          

Изп.дело №…. е образувано на 21.05.2018г. въз основа на изпълнителен лист от 30.04.2018г., издаден в заповедно производство по ч.гр.д.№6024/ 18г. по описа на ВРС, ХІ състав, с който длъжникът Н.К.К.-Б. е осъдена да заплати на „Банка ДСК”ЕАД посочените в листа суми, дължими по договор за ипотечен кредит от 21.09.2007г., както и разноски.За обезпечение вземането на „Банка ДСК”ЕАД по посочения договор за кредит Н.К.К.-Б. е учредила с н.а.№118/24.09.2007г. ипотека върху собствения си недвижим имот, представляващ апартамент №24, находящ се в гр. Варна, ул.„Иван Аксаков“№7, вх.В, ет.8/придобит с н.а.№19/25.07.2001г./, подновена с вписване от 11.09.2017г./съгласно представената по изп.дело справка по лице, издадена от СВ-Варна/.ПДИ до длъжника е връчена лично на 22.06.2018г.С поканата е връчена и заповедта за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК, издадена по ч.гр.д.№6024/18г. по описа на ВРС, ХІ състав, както и документа, въз основа на който е издадена заповедта-извлечение от счетоводните книги на банката.С ПДИ длъжникът е уведомен за наложената върху горепосочения имот възбрана, както и, че е насрочен опис на този имот за 09.07. 2018г., пренасрочен за 25.07.2018г., а на посочената дата пренасрочен за 27.08. 2018г.Съгласно съставения от ЧСИ протокол от 24.08.2018г. за уведомяване по реда на чл.42, ал.3 от ГПК поради многократните неуспешни опити да бъде връчена ППИ/адресът е посетен в 8 различни дни, съгласно разписката, приложена на 237 от изп.дело/, както и да се свърже с длъжника на посочения от него телефонен номер, са изпратени текстови съобщения/SMS/ за уведомяването му за датата и часа на описа, същите съобщения чрез приложението „Вайбър”, както и MMS съобщение със снимка на ППИ, както и оставено гласово съобщение на включилия се телефонен секретар, вкл. и относно обстоятелството, че при неоказване на съдействие достъпът до имота ще се осигури чрез полиция и ключар.На 27.08. 2018г. е извършен опис на имота съгласно съставения протокол от същата дата в отсъствието на длъжника.Достъпът е осигурен по горепосочения начин, като след приключване на описа входната врата е била заключена със същия патрон и на осн. чл.486 от ГПК имотът е оставен във владение на длъжника със задълженията на пазач.

Съгласно разпоредбата на чл.435, ал.2, т.3 от ГПК длъжникът може да обжалва отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е бил надлежно уведомен за изпълнението.Цитираната норма обаче касае единствено изпълнението на непарични вземания, конкретно принудително отнемане на присъдени движими вещи или въвод във владение на присъден недвижим имот.В настоящия случай присъденото вземане в полза на взискателя „Банка ДСК”ЕАД е парично, а не непарично, поради което и цитираната норма не може да намери приложение.Извън горното и следва да бъде посочено, че на жалбоподателката не е било отнемано владението върху имота, а напротив той е останал в нейно владение по реда на чл.486 от ГПК след извършване на описа, за който тя е била уведомена.От своя страна описът не е действие, подлежащо на самостоятелно обжалване, доколкото страната не се позовава на несеквестриуемост на недвижимия имот /а и не би могла с оглед нормата на 445, ал.1 от ГПК, т.к. взискател е ипотекарният кредитор/.Генерална клауза за обжалване на всички действия на СИ не е предвидена в ГПК, напротив те са лимитативно изброени в нормите на чл.435, чл.462, ал.2 и чл.521, ал.3 от ГПК, като тези, предмет на подадената жалба от Н. Б., не попадат сред тях.По молбата на страната за отвод на ЧСИ същият се е произнесъл с постановление от 09.07.2018г., неподлежащо на самостоятелно обжалване в тази му част.Депозирането на възражение против заповедта в настоящия случай не спира принудителното изпълнение-чл.420, ал.1 от ГПК. 

Предвид гореизложеното съдът приема, че така подадената жалба е недо -пустима като подадена против неподлежащи на самостоятелно обжалване действия на съдебен изпълнител, съответно образуваното по нея производство подлежи на прекратяване.Постановеното в този смисъл от ВОС обжалвано решение /имащо характер на съдебно определение, т.к. съдът не се е произнесъл по същество по жалбата, а е прекратил производството/ следва да бъде потвърдено. Възраженията на страната за нищожност на акта, т.к. не бил подписан от поста - новилия го съдебен състав, нямал номер, дата и печат на съда са неоснователни. Актът е подписан от всеки един от тримата членовете, има номер и дата, няма изискване за поставяне на печат на съда върху същия.

 Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение/имащо характер на съдебно определение/ №1582/ 01.10.2018г., постановено по в.гр.д.№2248/18г. по описа на ВОС, гр.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: