О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

37/18.01.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в. ч. гр. д. № 660/2018 по описа на Апелативен съд – гр. Варна, г. о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от В.И.В. от гр.Варна чрез процесуалния му представител адв. Д.Д. *** срещу определение № 2925/14.11.2018 год по гр.д. № 2807/2017 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което производството по делото е прекратено поради липса на правен интерес от водене на отрицателен установителен иск за собственост. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

В постъпилия отговор от юрисконсулт С. С. в качеството й на процесуален представител на Областен управител гр.Варна като представляващ Държавата чрез МРРБ, е изразено становище за неоснователност на частната жалба и потвърждаване на определението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Предмет на разглеждане е предявен отрицателен установителен иск за собственост. Правния си интерес ищецът е основал на твърдения, че е титуляр на спорното право, придобито по силата на договор за дарение. Посочил е, че правото на собственост върху имота е възстановено по силата на ЗВСОНИ на наследниците на лицето, от което е бил одържавен. В исковата молба е проследена поредицата от сделки, чрез които в крайна сметка собствеността е преминала у него. Изтъкнал е и обстоятелството, че независимо от предприетите от ответника действия през 1998 год по отписване на имота от актовите книги и въвод във владение на наследниците на К.В., през 2017 год е съставен нов акт за публична държавна собственост, чрез който ответникът отново се е афиширал като притежател на правото на собственост върху имота.

От така наведените твърдения в исковата молба следва да се приеме, че е налице правен интерес от предявяване на иска, и този извод не е в колизия с тълкуването, дадено в ТР № 8/2012 год на ОСГТК на ВКС. Според т.1 от него правен интерес от предявяване на отрицателен установителен иск е налице в следните алтернативни хипотези: когато ищецът притежава самостоятелно право, което се оспорва; позовава се на фактическо състояние или има възможност да придобие права, ако отрече правата на ответника.

В тълкувателното решение по-нататък е проведено разграничение между спорното право и правото, което може да се окаже засегнато от правния спор. Когато ищецът се позовава на самостоятелни права върху имота, при противоречиви твърдения на страните, именно тези права стават предмета на иска, като при това този предмет не се ограничава само установяване и индивидуализиране на вещта, но и  на титуляра на правото.

В производството по отрицателния установителен иск ищецът трябва да докаже фактите, от които произтича правния му интерес – гласи тълкувателното решение. Тъкмо защото този интерес е обусловен от претендираните от ищеца самостоятелни права върху вещта, които му се оспорват, въпросът за титулярството трябва да намери своето решение по съществото на спора. Ето защо само в тази хипотеза става дума не за процесуална, а за материална легитимация.

В случая ищецът е претендирал, че е титуляр на правото на собственост по силата на договор за дарение, както и че това право му се оспорва от ответника чрез съставянето на акт за публична държавна собственост на същия имот. Следователно, касае се за първата хипотеза, визирана в тълкувателното решение, при която отрицателният установителен иск е допустим.

С решение № 13/12.03.2016 год. По гр.д. № 3637/2015 год на ВКС на РБ, Второ г.о., постановено по реда на чл. 280 ал.1 т.3 от ГПК е дадено коригиращо тълкуване на ТР 8/2012 год на ОСГТК в посочения по-горе смисъл.

По изложените мотиви обжалваното определение следва да бъде отменено, а делото – върнато на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ОТМЕНЯ определение № 2925/14.11.2018 год по гр.д. № 2807/2017 год на Окръжен съд Варна, г.о.

ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                 

  2.