ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№1

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 07.01.2019 година                       в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

РОСИЦА СТАНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 661/2018 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

С определение № 539/13.12.2018 год по в.ч.гр.д. № 446/2018 год на Окръжен съд Шумен делото е изпратено за определяне на друг равен по степен държавен съдебен изпълнител от друг съдебен район за продължаване на действията по изп.д. № 35/2017 год на СИС при ВПРС.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че разпоредбата на чл. 23 ал.3 от ГПК е неприложма в случая.

На осн. чл. 274 ал.1 от ЗСВ когато длъжността държавен съдебен изпълнител не е заета или назначеният такъв е възпрепятстван да я изпълнява и не може да бъде заместен от друг държавен съдебен изпълнител от района на същия съд, председателят на съответния окръжен съд или министърът на правосъдието може да командирова на негово място държавен съдебен изпълнител от друг съдебен район.

След изчерпване на възможностите на председателя на ШОС да командирова друг държавен съдебен изпълнител, компетентен да стори това е министърът на правосъдието съгласно цитираната разпоредба.

Поради това производството по делото следва да бъде прекратено, а същото – изпратено на министъра на правосъдието по компетентност.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д. № 661/2018 год на Апелативен съд Варна.

Делото да се изпрати на компетентния орган – Министъра на праавосъдието, който да определи държавен съдебен изпълнител от друг съдебен район по съответния ред, предвиден в ЗСВ.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.