О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

35

 

гр.Варна,   13   .01.2016 г.

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, на тринадесети януари, две хиляди и шестнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                         ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д.№ 663 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от пълномощника на М.Х.Х. срещу определение от 27.10.2015 г., с което е прекратено производството по гр.д.№ 190/2015 г. на Окръжен съд – Разград. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна.

В подаден писмен отговор особеният представител на ищцата изразява становище за правилност на определението.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Съдът е сезиран с иск по чл.62, ал.4 от СК от ненавършило пълнолетие дете, със съгласието на неговата майка. Съобразно ТР № 2/2.02.2015 г. по тълк.дело № 2/2014 г. на ОСГК на ВКС срокът за предявяване на този иск започва да тече от навършването на пълнолетие. Предоставянето на възможност упражняването на това право да бъде осъществено от законния представител би лишило малолетното дете като правен субект да упражни самостоятелно това свое право.

С оглед горното, изводите на съда за недопустимост на иска са правилни. Обжалваното определение следва да бъде потвърдено, поради което Варненският апелативен съд

 

                                О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение от 27.10.2015 г., с което е прекратено производството по гр.д.№ 190/2015 г. на Окръжен съд – Разград.

Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  ЧЛЕНОВЕ:         1.                2.