ОПРЕДЕЛЕНИЕ

2

04.01.2016 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 04.01. през две хиляди и шестнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА ;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.665 по описа за 2015 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от С.Г.С. и С.И.С., срещу определение № 3930/17.11.2015 год. на ОС Варна по гр.д. 2308/2015 год., с което е ОСТАВЕНА БЕЗ уважение  подадената от ТЯХ молба за освобождаване от заплащане на такса от 15 лв., дължима по сметка на ВАпС за разглеждане на подадена ЧЖ вх.№ 29594/05.10.2015 год. против определение № 3258/17.09.2015 год., постановено по в.гр.д. 2308/2015 год., на осн. чл. 83, ал.2 ГПК. В жалбата се твърди, че определението е недопустимо и незаконосъобразно. Оспорват се изводите на съда относно наличие на възможност за заплащане на таксата. Изложени са и съображения за наличие на основания за отвод на съдия М. М. от произнасяне по молбата по чл. 83, ал.2 ГПК.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по молба на С. и С. С. за освобождаване от заплащане на държавна такса в размер на 25 лв., дължима по сметка на ВОС за разглеждане на подадената жалба с вх. № 21533/28.07.2015 г. по описа на ЧСИ Д. П.., с рег. № 711 на КЧСИ и държавна такса в размер на 48 лв., дължима по сметка на ЧСИ Я. на основание т. 5 и т. 8 от Тарифа за таксите и разноските към ЗЧСИ по изпълнително дело № 20107110401205 по описа на ЧСИ Я. с рег. № 711 на КЧСИ.

С постановеното по делото определение № 2897/10.08.2015 г. на ВОС е оставена без уважение молбата за освобождаване от заплащане на държавна такса в размер на 25 лв., дължима по сметка на ВОС за разглеждане на подадената жалба с вх. № 21533/28.07.2015 г. по описа на ЧСИ Я., на основание чл. 83, ал. 2 ГПК. Със същото определение са оставени без разглеждане молбата за освобождаване от заплащане на държавна такса в размер на 48 лв., дължима на основание т. 5 и т. 8 от Тарифа за таксите и разноските към ЗЧСИ по сметка на ЧСИ Я. по посоченото изпълнително дело, както и искането за спиране на изпълнителните действия по същото, касаещи недвижим имот – жилище, находящо се в гр. Варна, обл. Варна, ул. „Шейново” № 4, ет. 3. В постановяването на тези актове съдия Маринова не е взела участие.

Против така постановеното определение на ВОС от 10.08.2015г. е подадена частна жалба от С., депозирана във Варненския апелативен съд с вх. № 5219/14.08.2015 г. С разпореждане № 1341/17.08.2015 г. на ВАпС жалбата е изпратена на ВОС за администриране.

С постановеното по делото определение № 3258/17.09.2015г. на ВОС е оставена без уважение молбата на С. за освобождаване от заплащане на държавна такса в размер на 15 лв., дължима по сметка на ВАпС за разглеждане на подадената частна жалба с вх. № 25410/19.08.2015г. /депозирана пред ВАпС с вх. № 5219/14.08.2015г./ против определение № 2897/10.08.2015 г., постановено по в. гр. д. № 2308/2015 г. по описа на ВОС, на основание чл. 83, ал. 2 ГПК.

Против определение № 3258/17.09.2015 г. на ВОС е подадена частна жалба с вх. № 29594/05.10.2015г. от С.. Именно по отношение на освобождаване от заплащането на дължимата д.т. по тази ЧЖ е постановено определение №3930/17.11.2015 год. , което се обжалва в настоящото производство.

Съдът констатира, че подадената ЧЖ е нередовна – не е заплатена д.т. от 15 лв. по сметка на ВапС, поради което и производството по делото следва да се прекрати, ЧЖ да се върне на ВОС за събиране на таксата и за произнасяне по искането за освобождаване от заплащане на д.т. по жалбата, направено с от 1012.2015 год.

Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по частната жалба и  ВРЪЩА делото на ВОС за администриране на ЧЖ и произнасяне по молбата за освобождаване от такси и разноски.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ: