О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

858

 

гр.Варна,   16   .12.2015 г.

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, на шестнадесети декември, две хиляди и петнадесета година, в закрито заседание в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                              

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д.№ 666 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по реда на чл.255 от ГПК по молби за бавност вх.№№ 36356/7.12.2015 г. и 36880/10.12.2015 г. с идентично съдържание, подадени от В.Ж.И. въззивник по в.гр.д.№ 2080/2004 г. на Окръжен съд – Варна. В подадените молби се сочи несвоевременно извършване на процесуално действие – разглеждане на подадената от него въззивна жалба през 2004 г. от Окръжен съд – Варна, с оплакване за отказ от правосъдие.

Към молбата е приложено становище по чл.255, ал.2 от ГПК на съдията-докладчик по в.гр.д.№ 2080/2004 г. на ВОС.

След като прецени доказателствата по делото, Варненският апелативен съд приема, че подадената молба е неоснователна.

В.гр.д.№ 2080/2004 г. на ВОС е приключило с постановяване на решение № 1608/15.12.2011 г., влязло в сила на 28.01.2013 г.

Предвид факта, че по делото не са налице доказателства, установяващи несвоевременно извършване на което и да е процесуално действие от съда, а по жалбата на страната е постановено влязло в сила решение, Варненският апелативен съд приема, че молбата за бавност следва да бъде оставена без уважение, поради което, на основание чл.255 от ГПК,

 

                                        О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молби за бавност вх.№№ 36356/7.12.2015 г. и 36880/10.12.2015 г. с идентично съдържание, подадени от В.Ж.И. въззивник по в.гр.д.№ 2080/2004 г. на Окръжен съд – Варна.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                 АПЕЛАТИВЕН СЪДИЯ: