ОПРЕДЕЛЕНИЕ №10

 

                                                      

 

                                     …09.01.2019 г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

         АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на …09..01.2019 г. в закрито заседание в следния състав:

Председател: Милен Славов

       Членове: Петя Петрова     

                Мария Маринова                               

 

като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 666 по описа на Апелативен съд Варна за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.1, т.1 вр. чл. 279 ГПК и е образувано по частна жалба на К.И.Б. против разпореждане № 326/04.10.2018 г., постановено по гр.д. № 79/2018 г. по описа на Силистренския окръжен съд, с което е върната частната му жалба против определение № 191/ 20.06.2018 г. постановено по същото дело. Жалбоподателят е настоявал, че обжалваното разпореждане е неправилно поради незаконосъобразността и необосноваността му, като е молил за отмяната му и за връщане на делото на окръжния съд в друг състав за продължаване на производството по администриране на частната му жалба, както и за продължаване на срока за изпълнение на указанията с още една седмица. Навел е оплаквания, че не е получавал и не е подписвал съобщение с разпореждане за задължаване за плащане на държавна такса.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намира следното:

Подадената частна жалба е депозирана в преклузивния едноседмичен срок по чл.275 от ГПК вр. чл. 279 ГПК, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт по чл. 262, ал.3 от ГПК, редовна е (жалбоподателят е освободен от заплащане на държавната такса за настоящата частна жалба с определение № 330/14.12.2018 г.) и допустима, а след като я разгледа по същество, съдът я намира за неоснователна по следните съображения:

С определение № 191 от 20.06.2018 г., постановено по гр.д. № 79/2018 г., Силистренският окръжен съд е върнал депозираната на 03.04.2018 г. искова молба на К.И.Б. *** ЕАД и е прекратил производството по делото. Срещу прекратителното определение, в срок, К.Б. е подал нередовна частна въззивна жалба вх.№ 2404 от 25.07.2018 г., която с разпореждане от 21.08.2018 г. е оставена от съда без движение с указания за представяне в едноседмичен срок на документ за внесена държавна такса от 15 лв. по сметка на апелативния съд и с предупреждение за връщане на жалбата при неизпълнение. Съобщението с указанията на съда е пратено на посочения от жалбоподателя адрес и му е връчено лично на 21.09.2018 г. - редовно удостоверено в разписката от длъжностното лице по призоваването. Едноседмичният срок е изтекъл на 28.09.2018 г., но нередовността на частната жалба не е била отстранена и същата е подлежала на връщане на осн. чл. 262, ал.2, т.2 ГПК, вр. чл. 275, ал.2 ГПК, вр. чл. 279 ГПК. Затова, като е върнал частната жалба на К.Б. с обжалваното разпореждане № 326 от 04.10.2018 г., постановено по гр.д. № 79/2018 г., Силистренският окръжен съд е процедирал правилно, като разпореждането му не страда от визираните в настоящата частна жалба пороци и следва да бъде потвърдено. Искане за освобождаване от заплащане на държавна такса е подадено от К.Б. за пръв път едва на 10.12.2018 г. по настоящата му частна жалба и същото е уважено с  определението на окръжния съд № 330 от 14.12.2018 г.

 С оглед изложените съображения, обжалваното разпореждане е правилно и следва да бъде потвърдено, поради което Варненският апелативен съд,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 326/04.10.2018 г., постановено по гр.д. № 79/2018 г. по описа на Силистренския окръжен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  може да се обжалва пред ВКС, с частна касационна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му и при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: