ОПРЕДЕЛЕНИЕ 14

гр. Варна,   09.012019г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА                                                                                                                МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов ч. гр. дело № 667/18г., намира следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 2, изр. 1, пр. 2 от ГПК и е образувано по частна жалба вх. № 6697/29.10.18г. по вх. регистър на ДОС, подадена от Д.А.А. и А.А.К. и двете от гр. Варна, чрез адв. Ст. К. *** /изпратена по компетентност на настоящия съд с разпореждане № 197/18.12.18г. на председателя на Второ гражданско отделение при ГК на ВКС/, против определение № 569/28.09.18г., постановено по в.гр.д. № 28/18г. на ОС-Добрич, в частта му, с която е била оставена без разглеждане молбата им с вх. № 5357/29.08.18г., в частта ѝ, с която е поискано допълване на решение № 173/16.07.18г. по в.гр.д. № 28/18г. на ДОС. В частната жалба е изложено, че молбата за допълване на въззивното решение е била основателна, тъй като съдът не се е произнесъл по цялото искане на ищците – нито в мотивите, нито в диспозитива са посочени границите и площите на реалните части от имотите, които са били предмет на делото, нито е била приложена към решението приподписана от съда комбинирана скица, въз основа на която съдът се е произнесъл с решението си относно тези реални части. Счита се, че при уважаване на частната жалба ще се постигне стабилност на съдебното решение в правния мир. 

В предвидения срок не е депозиран отговор на частната жалба от насрещната страна Община Балчик.

Частната жалба е подадена в срок, от страна с правен интерес от обжалването, против обжалваем съдебен акт и при наличието на надлежна представителна власт, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Производството пред ДОС е въззивно и е приключило с решение № 173/16.07.18г., с което след като е отменено решение № 149/03.11.17г. по гр.д. № 381/16г. на РС-Балчик, съдът е:

Признал за установено по предявените от двете жалбоподателки искове, че Община Балчик не притежава правото на собственост върху:

-          реална част от ПИ с идентификатор № 02508.87.90 по КК на гр. Балчик, която реална част съставлява сечението между този имот и парцел ІІІ в кв. 1 по плана на гр. Балчик от 1926г.;

-           реална част от ПИ с идентификатор № 02508.87.91 по КК на гр. Балчик, а по подробния устройствен план УПИ VІІІ в кв. 91, която реална част съставлява сечението между този имот и парцел ІІІ в кв. 1 по плана на гр. Балчик от 1926г.;

Отхвърлил иска на двете жалбоподателки против Община Балчик за установяване, че последната не притежава правото на собственост върху:

-           реална част от ПИ с идентификатор № 02508.87.164 по КК на гр. Балчик, която реална част съставлява сечението между този имот и парцел ІІІ в кв. 1 по плана на гр. Балчик от 1926г.

Произнасянето на съда е по предявените от ищците отрицателни установителни искове относно посочените имоти и не е налице непълнота на съдебното решение. Този извод не се променя от непълното описание на реалните части от имотите в съдебния акт, досежно тяхната площ и граници, както и от липсата на онагледяването им чрез приподписването от съда и инкорпорирането по този начин към съдебния акт на комбинираната скица, изготвена от вещото лице по делото /например тази на л. 181 от делото на ДРС/.

Липсата на непълнота на произнасянето на съда по исковете на ищците води до недопустимост на молбата за допълване на въззивното решение. Определението в обжалваната му част следва да се потвърди.

Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 569/28.09.18г., постановено по в.гр.д. № 28/18г. на ОС-Добрич, в частта му, с която е била оставена без разглеждане молбата на Д.А.А. и А.А.К. и двете от гр. Варна с вх. № 5357/29.08.18г., в частта ѝ, с която е поискано допълване на решение № 173/16.07.18г. по в.гр.д. № 28/18г. на ДОС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Делото да се изпрати на ВКС съобразно разпореждане № 197/18.12.18г. на председателя на Второ гражданско отделение при ГК на ВКС, за произнасяне по касационна жалба вх. № 5307/23.08.18г. срещу въззивното решение на ДОС.

              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: