О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

18

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на …11. 01.2019г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№670/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от К.И. Б. против определение №1707/03.07.2018г., постано -вено по гр.д.№1057/18г. по описа на ВОС, гр.о., с което е прекратено производството по делото и същото изпратено по подсъдност на Административен съд-София град.В жалбата се твърди, че определение е неправилно по изложените в същата подроб- ни съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на първоинстан -ционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия по предявените искове.

Частната жалба е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт.Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Производството по гр.д.№1057/18г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по предя-  вени искове от К.И.Б. против Агенция по вписванията.В исковата молба и уточняващата такава към нея от 14.06.2018г. се излага, че ищецът е претър -пял вреди - имуществени и неимуществени в резултат от противоправни действия на служители на ответника, издали справка за притежавани от ищеца недвижими имоти, съдържаща неистински данни, и получена по в.ч.гр.д. №5275/17г. по описа на САпС.В резултат от така представената справка и посочените в нея данни съдът по в.ч.гр.д. №5275/17г. по описа на САпС в определение №4208/22.12.2017г. приел, че подадената от К.Б. молба за освобождаване от заплащане на дължимата по делото държавна такса е неоснователна, т.к. същият притежава множество недвижими имо -ти.Недвижими имоти ищецът не притежава, справката съставлява документ с неистинско съдържание, защото служителите на ответника не са си изпълнили задълже -нията по ПВ за вписване по партидата му на актовете/н.а. и съдебни решения/, установяващи, че ищецът понастоящем не притежава собственост върху нива, нахо -дяща се в землището на кв.Горна Баня, м.”Голямата могила”, апартамент, находящ се в гр.София, ул.”Д.Ц.”№59-63 и дворно място с вилна сграда, находящо се в гр.София, вилна зона ”Симеоново-Драгалевци”.В резултат от посоченото опре -деление на САпС ищецът претърпял имуществени вреди от вида на пропуснати ползи в размер на 1 000 000лв. вследствие създадената за него невъзможност да получи обезвреда по предявената искова претенцията, по повод която е постановен отказът за освобождаване от заплащане на държавна такса.Претърпял и неимуществени вреди, изразяващи се в накърняване на честта и достойнството му вследствие създадената за него обективна необходимост да понесе унижението от преклудиране възможността да защити интересите си, както и изразяващи се във физически и психични страдания/обостряне на хроничните му заболявания, хроничен главобол, безпричинна смяна на настроенията, забавяне на съобразяването и изразяването, безсъние и др./.За понесените имуществени вреди претендира ответникът Агенция по вписванията да бъде осъден да му заплати обезщетение в размер от 1 000 000лв., а за понесените неимуществени в размер от 5 000 000лв.

Видно от обстоятелствената част и петитума на исковата молба, както и от представеното определение №4208/22.12.2017г., постановено по в.ч.гр.д.№5275/17г. по описа на САпС, е, че се претендира присъждане на обезщетение за твърдени, че са претърпени вреди, вследствие от издадена от служители на АВ справка по лице за К.И.Б. с отразени в нея вписванията по персоналната партида на страната.Твърди се, че така издадената справка съдържа неверни данни относно притежавани от ищеца недвижими имоти, които посочени неверни данни от служите -лите на ответника са довели до възникване на посочените вреди за ищеца, обезщетение за които се претендира в производството.

Дейността по издаване на справки по вписванията, отбелязванията и залича -ванията, извлечение от съдържанието на всички книги, незаверени преписи от всички вписани и отбелязани актове или актове за заличаване, както и удостоверения за наличие или за отсъствието на вписвания е регламентирана в чл.42  и сл. от ПВ, а съгласно изричната норма на чл.49 от ПВ АВ отговаря за вредите, които произтичат от допуснати неточности в издаваните удостоверения и преписи.Дейността по издаването на справка по лице или удостоверение за вписванията по партидата на дадено лице е административна по своя характер, доколкото издаването на такъв документ по силата на нормативно установеното задължение на АВ е по съществото си административна услуга по см. на §1, т.2 от ЗА, вр. чл.21, ал.3 от АПК.По своя статут АВ представлява администрация към Министъра на правосъдието - чл.2 от Устройствения й правилник, а по см. на чл.54 от ЗА е администрация за админис -тративно обслужване на физически и юридически лица, както и за изпълнение на дейности и услуги, свързани с осигуряването на дейността на органите на държав -ната власт и на администрацията.В тази връзка и дейността на нейните служители по издаване на справките и удостоверенията, предвидени в чл.42 и сл. от ПВ, състав -ляват административна дейност, предвид което и за претърпените при нейното изпълнение вреди редът за отговорност е предвиденият в чл.1 от ЗОДОВ.В този см. е и вече утвърждаващата се практика на 5-членни състави на ВКС и ВАС по повод повдигани спорове за подсъдност между общите и административните съдилища по предявени искове против АВ за вреди от посочената дейност на нейни служители -напр. Определение №30/28.10.2016г. на ВКС по гр.д.№17/16г., Определение №61/05. 10.2017г. на ВАС по адм.д.№45/17г.В този см. и Определение №566/23.11.2017г. по ч.гр.д.№3899/17г. по описа на ВКС, ІV гр.о./в обратния определение №79/06.08.2018г. на ВАС по адм.д.№30/18г./.Принципните виждания на законодателя относно адми -нистративноправния характер на възникващите правоотношенията с АВ, поставена в рамките на изпълнителната власт, и съответните последици от този характер при претенциите за обезвреда личат и от предприетото изменение на чл.28 от ЗТР с ДВ, бр.105/16г., съответно създаването на чл.28, ал.2 от ЗТР, преодоляващо т.7 от ТП №2/2014 от 19.05.2015г. на ОСС на ГК на ВКС и І и ІІ колегии на ВАС, а именно това разрешение в ТП бе едно от водещите основания за постановяваната практиката в обратния смисъл.

По изложените съображения съдът приема, че компетентен да се произнесе по така подадената искова молба е административният съд, а не гражданският.На осн. чл.7 от ЗОДОВ това е Административен съд-София град, т.к. в гр.София е настоя -щият адрес на увредения и там се твърди, че е настъпило увреждането/за тази местна подсъдност се следи служебно до първото заседание пред първа инстанция-чл.134, ал.2 от АПК/.Постановеното в този см. обжалвано определение от ОС-Варна следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №1707/03.07.2018г., постановено по гр.д.№ 1057/18г. по описа на ВОС, гр.о.

 

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страната с частна жалба пред Върховен касационен съд при условията на чл.280, ал.1 и ал.2 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: