ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

870/23.12.2015

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   23.12.2015 в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

         ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

           ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 672/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е молба вх.№ 8011/17.12.2015 год (вх.№ 377241/17.12.2015 год по описа на ВОС) от Н.Л.А. чрез адв. Б.Д. срещу определение на Окръжен съд Варна по в.гр.д. № 2964/2015 год на Окръжен съд Варна.

В молбата се съдържа искане за допускане на обезпечение по делото чрез спиране на изпълнението по изп.д. № 20128080401160 на ЧСИ Захари Димитров.

Съдът констатира, че производството по в.гр.д. № 2964/2015 год на Окръжен съд Варна, г.о. е образувано по жалби на Н.Л.А. и А.М.А. срещу действия на ЧСИ З. Д. по горното изп.д. В постановеното по делото определение № 3722/28.10.2015 год състав на Варненския окръжен съд се е произнесъл по жалбите, а така също и по исканията на жалбоподателите за спиране на изпълнителното производство.

Настоящата молба, с която се иска от Апелативен съд Варна да постанови спиране на изпълнението по изп.д. № 20128080401160 на ЧСИ Захари Димитров, всъщност има характер на частна жалба срещу определение № 3722/28.10.2015 год по в.гр.д. № 2964/2015 год на Окръжен съд Варна В ЧАСТТА му, с която това искане е оставено без уважение.

Ето защо настоящото производство следва да бъде прекратено, а делото – изпратено на Окръжен съд Варна за администриране на частната жалба.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№ 672/2015 на Апелативен съд Варна.

ИЗПРАЩА делото на Окръжен съд Варна за администриране на молба вх.№ 37724/17.12.2015 по описа на ВОС, имаща характер на частна жалба срещу определение № 3722/28.10.2015 год по в.гр.д. № 2964/2015 год на Окръжен съд Варна В ЧАСТТА му, с която е оставено без уважение искането за спиране на изпълнението по по изп.д. № 20128080401160 на ЧСИ З. Д..

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.