ОПРЕДЕЛЕНИЕ

19

07.01.2016 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 07.01. през две хиляди и шестнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д. № 677 по описа за 2015 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от В.К.Н. и Г.Б.Н., срещу ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3723/28.10.2015 год. на ОС Варна по ч.гр.д. 2937/2015 год., с което е прекратено производството по подадената жалба от същите лица срещу  действията на ЧСИ Надежда Денчева по изп.д. 340/2014, изразяващи се в извършване на публична продан на недвижим имотс идентификатор 10135.1508.120.1.3., представляващ трети тавански етаж  на жилищна сграда с административен адрес гр. Варна, бр. Миладинови, 016, ведно с припадащите му се общи части от сградата и от правото на строеж върху терена. В жалбата се излага, че определението е неправилно. Твърди се, че съдът е следвало да се произнесе по съществото на спора – а именно, следва ли се да се продава целият имот, при положение, че върху част от него права има трето лице. Иска се отмяна на определението за прекратяване, произнасяне по същество, евентуално – препращане на жалбата до компетентния съд, ако има друг правен ред за разрешаване на спора.

Препис от жалбата е връчен на насрещните страни, като писмен отговор е постъпил от «Екпрес гаранцион комерс» ЕООД, гр. Варна, в който жалбата се оспорва.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по жалба на същите страни срещу действията на ЧСИ Надежда Денчева по посоченото изпълнително дело, изразяващи се в извършване на публична продан.

В жалбата пред ОС се излага, че Недялкови са трети лица за изпълнението и притежават в режим на СИО ½ ид.ч. от описания имот, като другата ½ ид.ч. е собственост на длъжника “Севар” ЕООД. Сочи се, че учредената от жалбоподателите за обезпечаване на дълга на “Севар” ЕООД договорна ипотека не включва процесния имот - таванско помещение. Твърди се, че върху имота са учредени две възбрани- първата върху дворното място и върху двата жилищни етажа и втората- от 23.10.2014 г.- върху ателието, разположено на таванския етаж в сградата, съсобственост между длъжника и Недялкови. Излага се, че вместо да оцени целия тавански етаж, но да продаде само ½ ид.ч. от него, ЧСИ е извършил продажба на цялото ателие. Твърди се, че горните действия по продажбата, са незаконосъобразни. Твърди се, че с протокол е обявен купувач на целия имот, но още няма изготвено постановление за възлагане. Това и обуслява правния интерес на жалбоподателите да искат отмяна на извършената публична продан. В евентуалност се сочи, че между длъжника и жалбоподателите е извършена доброволна делба, като Недялкови са станали изключителни собственици на целия трети тавански етаж-ателие, който са прехвърлили на 22.06.2015г. на Валери Георгиев Василев. Твърдят обаче, че към момента на налагане на възбраната върху таванския етаж са били във владение на имота и негови собственици. Молят да бъдат отменени действията по продажбата на ЧСИ с оглед предотвратяване издаване постановление за възлагане в полза на обявеното за купувач лице и изготвяне на разпределение.

Пред ОС жалбата е оспорена от взискателя “Експрес Гаранцион Комерс” ЕООД, който я счита за недопустима, в евентуалност излага съображения за нейната неоснователност.

Длъжникът “Севар” ЕООД не е изразил становище.

Съдебният изпълнител е дал обяснени по силата на чл. 436 ал. 3 ГПК.

В изпълнителният процес Недялкови имат качеството на ипотекарни длъжници, тъй като с договор за ипотека са обезпечили изпълнение задължение на длъжника по изпълнението “Севар” ЕООД към взискателя “Токуда Банк” АД,  цедирал в хода на изпълнението на настоящия взискател “Експрес Гаранцион Комерс” ЕООД, учредявайки ипотека върху притежавания от тях в съсобственост с длъжника имот. Настъпилите в хода на изпълнителното производство прехвърляния на вещни права- делба, извършена между длъжника и жалбоподателите, по силата на които възникват права на индивидуална собственост върху отделни обекти, не променят този извод, доколкото на осн. чл. 453 ГПК са непротивопоставими на взискателя, при положение, че с разпореждане от 23.10.2014 г. е наложена възбрана и върху целия тавански етаж. Тезата, че жалбоподателите са трети за изпълнителния процес лица не е доказана.

Жалбоподателите имат качеството на ипотекарни гаранти, т.е. всеки от тях има статута на длъжник в изпълнителния процес.

Длъжниците, съответно приравнените на тях лица като жалбоподателите, могат да атакуват действията на ЧСИ само в лимитативно посочените от закона хипотези, уредени в чл. чл. 435, ал. 2 и ал. 3 от ГПК, чл. 462 от ГПК, чл. 502, ал. 2 и чл. 521 от ГПК. Извършването на публичната продан не попада в тези хипотези. Съдът има правото и задължението да се произнася само по допустими процесуални искания, каквито в жалбата до ОС не са направени.

Съдът не може да преобразува едно недопустимо искане в допустимо, той може само да изпрати на компетентен орган допустимо искане. Съдът няма правото и задължението да дава правни съвети на страните.

Предвид съвпадане на изводите на настоящата инстанция с тези на ОС, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3723/28.10.2015 год. на ОС Варна по ч.гр.д. 2937/2015 год.

 Определението НЕ подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: