О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

873/29.12.2015 г.

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 29 12.2015г., в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА ХРИСОТОВА

ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

като разгледа докладваното от съдия Ю.Бажлекова в.гр.д.№678/15г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е образувано по подадена въззивна жалба от Прокуратура на Република България срещу решение №36/10.11.2015г., постановено по гр.д№ 5/15г. по описа на ОС Разград. Твърди се, че решението е неправилно и недопустимо относно определения начален момент на задължението за лихва върху присъденото обезщетение.  Излага, че деянието, за което е осъдена Прокуратурата да заплати обезщетение е извършено на 30.12.2011г., но оправдателната присъда е влязла в сила на 24.10.2012г., като с уточнителна молба, ищецът е посочил тази дата за начален момент  на забавата. Като е посочил по-ранен начален момент на задължението за лихва-30.12.2011г., съдът е постановил решение със свръхпетитум. Претендира решението в осъдителната част за началния момент на лихвата за обезщетение за неимуществени вреди да се обезсили като недопустимо..

Въззиваемата страна не  е депозирала становище по въззивната жалба.

ВАпС констатира, че в кориците на първоинстанционното дело се съдържа, подадена от процесуалния представител на ищеца на 20.11.2015г. молба с искане за допълване на постановеното решение с произнасяне по претенцията за присъждане на законна лихва върху присъденото обезщетение, считано от 17.05.2012г. – датата на издаване на решение №297/2012г. на РОС. Молбата не е администрирана и липсва произнасяне на РОС по същата.

Компетентен да се произнесе по молбата за допълване на постановеното по делото решение е първоинстанционния съд, като постановеното допълнително решение подлежи на обжалване по общия ред. С оглед на това, че въззивната жалба срещу решението и молбата за допълване касаят определяне на началния момент на обезщетението за забава, въззивната жалба следва да бъде разгледана след произнасянето на първоинстанционния съд по молбата с правно основание чл.250 ГПК. Тъй като администрирането и произнасянето по молбата за допълване на решението налага изпращане на първоинстанционното дело на ОС Разград, като въззивната жалба срещу основното решение и евентуално постъпили въззивни жалби срещу допълнителното решение следва да се разгледат в рамките не едно въззивно производство, то следва в.гр.д. № 678/15г. на ВАпС да се прекрати, първоинстанционното дело да се върне на РОС за администриране и произнасяне по молбата на адв.П. – процесуален представител на ищеца по делото, подадена на 20.11.2015г. След произнасяне по молбата, съобщаването на постановения акт на страните и след изтичане срока за неговото обжалване, делото следва да бъде върнато на въззивния съд за произнасяне по подадената въззивна жалба.  

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д.№678/15г. по описа на ВАпС, гр.о. и

ВРЪЩА гр.д.№5/15г. по описа на ОС Разград за администриране и произнасяне по молба подадена на 20.11.2015г., от адв.П. – процесуален представител на ищеца с искане за допълване на постановеното по делото решение.

След произнасянето по молбата, връчване на постановения съдебен акт и изтичане срока за обжалване, делото, окомплектовано с въззивната жалба срещу основното решение и евентуално постъпили жалби и възражения срещу постановения съдебен акт по молбата с правно основание чл.250 ГПК, следва да бъде върнато на ВАпС за произнасяне по подадената въззивна жалба. 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   ЧЛЕНОВЕ: