П Р О Т О К О Л

 

18.03.2015 г., гр. Варна

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение на осемнадесети март две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

СЕКРЕТАР В.Т.

 

сложи за разглеждане докладваното от председателя на състава в.гр. дело № 68 описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 09.30 часа се явиха:

 

Възивницата Й.В.А., редовно призована, явява се лично заедно с адв.Т.Т., редовно упълномощена и приета от съда от преди.

Въззиваемият А.В.К., редовно призован, не се явява, представлява се от адв.А.П., редовно упълномощена и приета от съда от преди.

Въззиваемата С.В.К., редовно призована, не се явява, представлява се от адв.А.П., редовно упълномощена и приета от съда от преди.

Вещото лице Е.А.А., редовно призован явява се лично.

 

АДВ.Т.: Да се даде ход на делото.

 

АДВ.П.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не намира процесуални пречки по хода на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА ВЪЗЗИВНАТА ЖАЛБА И ПОСТЪПИЛИЯ ПИСМЕН ОТГОВОР

 

Производството е образувано по въззивна жалба на Й.В.А., подадена чрез адв. Т.Т. от ШАК, против решение № 6771/07.05.2014 г., постановено по гр.д. № 2154 по описа за 2013 г. на Варненския окръжен съд, с което са ОТХВЪРЛЕНИ, предявените срещу А.В.К. и С.В.К.: - кумулативно съединени искове: - за прогласяване на упълномощителна сделка, обективирана в пълномощно по пълномощно с рег. № 757 от 07.02.2013 г. на нотариус В. М. с рег.№ 465 на НК с район на действие  РС  Девня за унищожаема, поради измама, състояща се във въвеждане и поддържане на заблуждение, че се подписва договор за продажба на МПС, а не пълномощно за разпореждане с имущество, на основание чл.29, ал.1 ЗЗД; - за прогласяване на упълномощителната сделка обективирана в пълномощно с рег.№757 от 07.02.2013 г. на нотариус В. М. с рег. № 465 на НК с район на действие РС Девня за унищожаема поради грешка относно упълномощаването в резултат на създаденото в нея и поддържано заблуждение на основание чл.28 ЗЗД; - за прогласяване недействителността на сключения договор за покупко - продажба на недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Македония” № 105, ет.1, ап.3, представляващ самостоятелен обект в сградата с идентификатор 10135.1505.13.2.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД -18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК, обективиран в нотариален акт № 24, т.І, рег.№ 1903, дело № 21/2013 г. на нотариус Л. Г.  с рег. № 116 на НК, с район на действие РС Варна, поради липса на представителна власт  и потвърждение от продавача на основание чл.42, ал.2 ЗЗД; - за прогласяване недействителността на сключеният договор за замяна на недвижим имот за движима вещ срещу собствеността на 1/2 ид.ч. от недвижим имот , находящ се в гр.Варна, ул.”Васил Друмев” № 11, ет.6, апартамент № 72, представляващ самостоятелен обект в сградата с идентификатор 10135.2560.47.8.18 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД -18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, обективиран в нотариален акт № 25, том І , рег.№ 1913, дело № 22/2013 г. на нотариус Л. Г. с рег. № 116 на НК, с район на действие РС Варна, поради липса на представителна власт  и потвърждение от продавача на основание чл.42, ал.2 ЗЗД; - съединени в условия на евентуалност искове: - за прогласяване нищожност  на сключения договор за покупко - продажба на недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Македония” № 105, ет.1, ап.3, представляващ самостоятелен обект в сградата с идентификатор 10135.1505.13.2.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД-18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК обективиран в нотариален акт № 24, т.І, рег.№ 1903, дело № 21/2013 г. на нотариус Л. Г. с рег. № 116 на НК, с район на действие РС Варна, поради липса на валидно формирано съгласие за сключване на сделката и настъпването на последиците от нея, поради порок на волята при упълномощаването, на основание чл.26 ,ал.2, пред.ІІ ЗЗД;- за прогласяване нищожност  на сключеният договор за замяна на недвижим имот за движима вещ срещу собствеността на 1/2 ид.ч. от недвижим имот , находящ се в гр.Варна, ул.”Васил Друмев” №11, ет.6, апартамент № 72, представляващ самостоятелен обект в сградата с идентификатор 10135.2560.47.8.18 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, обективиран в нотариален акт № 25, том І, рег.№ 1913, дело №22/2013 г. на нотариус Л. Г. с рег. № 116 на НК, с район на действие РС В., поради липса на валидно формирано съгласие за сключване на сделката и настъпването на последиците от нея, поради порок на волята при упълномощаването, на основание чл.26, ал.2, пред.ІІ ЗЗД; - за прогласяване унищожаемост на сключеният договор за покупко - продажба на недвижим имот находящ се в гр.В., ул.”Македония” №105, ет.1, ап.3, представляващ самостоятелен обект в сградата с идентификатор 10135.1505.13.2.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД-18 -98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК обективиран в нотариален акт № 24, т.І, рег.№ 1903, дело № 21/2013 г. на нотариус Л. Г. с рег. № 116 на НК, с район на действие РС Варна, поради измама, състояща се във въвеждане и поддържане заблуждение, че се подписва договор за продажба на МПС, а не пълномощно, на основание чл.29, ал.1 ЗЗД; - за прогласяване унищожаемост на сключеният договор за замяна на недвижим имот за движима вещ срещу собствеността на 1/2 ид.ч. от недвижим имот , находящ се в гр.Варна, ул.”Васил Друмев” № 11, ет.6, апартамент № 72, представляващ самостоятелен обект в сградата с идентификатор 10135.2560.47.8.18 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД -18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, обективиран в нотариален акт № 25, том І, рег.№ 1913, дело № 22/2013 г. на нотариус Л. Г. с рег. № 116 на НК, с район на действие РС В., поради измама, състояща се във въвеждане и поддържане заблуждение, че се подписва договор за продажба на МПС, а не пълномощно на основание чл.29, ал.1 ЗЗД;- за разваляне поради неплащане на уговорената продажна цена в срока на договор за замяна на недвижим имот за движима вещ срещу собствеността на 1/2 ид.ч. от недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Васил Друмев” № 11, ет.6, апартамент № 72, представляващ самостоятелен обект в сградата с идентификатор 10135.2560.47.8.18 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД -18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, обективиран в нотариален акт № 25, том І , рег.№ 1913, дело №22/2013 г. на нотариус Л.Г. с рег. № 116 на НК , с район на действие РС Варна, поради неизпълнение от страна на заменителя, състоящо се в непредаване на заменените вещи, предмет на договора, на основание чл.87, ал.3, вр.ал.2 ЗЗД; -за разваляне поради неплащане на уговорената продажна цена в срока на договор за покупко - продажба на недвижим имот находящ се в гр.Варна, ул.”Македония” №105, ет.1, ап.3, представляващ самостоятелен обект в сградата с идентификатор 10135.1505.13.2.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД-18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК обективиран в нотариален акт № 24, т.І, рег.№ 1903, дело № 21/2013 г. на нотариус Л. Г. с рег. № 116 на НК, с район на действие РС Варна, поради неплащане на уговорената продажна цена в срока по договора, на основание чл.87, ал.3, вр.ал.2 ЗЗД; - за прогласяване нищожност на сключеният договор за замяна на недвижим имот за движима срещу собствеността на 1/2 ид.ч. от недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Васил Друмев” № 11, ет.6, апартамент № 72, представляващ самостоятелен обект в сградата с идентификатор 10135.2560.47.8.18 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД -18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, обективиран в нотариален акт вещ № 25, том І , рег.№ 1913, дело №22/2013 г. на нотариус Л. Г. с рег. № 116 на НК, с район на действие РС Варна, поради това, че заменителят не притежава лицензи не е вписан в Регистъра на лицата, имащи право да осъществяват такива сделки съгласно чл.13, ал.3 от Валутния закон.

Жалбоподателката е сочила, че обжалваното решение е неправилно – незаконосъобразно, като е молила за отмяната му, за уважаване на исковете и присъждане на разноските.

Навела е оплаквания, свързани с преценката на свидетелските показания от съда. Сочила е, че окръжният съд неправилно приел, че от разпита на свидетелите Й. Й. и В. З. се установявало, че същите имат преки и непосредствени впечатления за правнорелевантните факти и че показанията им са последователни, безпротиворечиви и се потвърждават от събраните по делото писмени доказателства, като в същото време не кредитирал показанията на свидетелите на ищцовата страна приемайки, че те не са присъствали при сключване на упълномощителната сделка пред нотариуса и при предаване на сумите и вещите, предмет на сделките. Показанията на свидетелите на ищцовата страна кореспондирали с писмените доказателства по делото и съдът следвало да ги кредитира като верни и безпристрастни, установяващи действителната фактическа обстановка, независимо от близката родствена връзка на свидетелите с ищцата. Не било взето предвид от съда също така и обстоятелството, че вещото лице внесло съмнение относно достоверността на съдържанието на декларацията от 01.04.2013 г., поради което истинността на документа следвало да се преценява с оглед показанията на свидетелката П., а показанията на свидетеля З., предвид неговото осъждане, съдът не следвало да кредитира изцяло.

Въззиваемите А. и С. К. са подали писмен отговор, с който са оспорили жалбата, като са настоявали за потвърждаване на обжалваното решение и присъждане на сторените по делото съдебно-деловодни разноски. Навели са доводи за неоснователност на оплакванията на жалбоподателката, че неправилно съдът е ценил свидетелските показания и че с обясненията си вещото лице е разколебало извода за истинност на декларацията. Настоявали са, че жалбата не съдържа аргументи за неправилност на обжалваното решение и затова тя следвало да бъде отхвърлена.

Въззивната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на решението на окръжния съд, с което са отхвърлени исковете й, како неизгодно за нея, редовна е и допустима.

След подаване на въззивната жалба, по делото е постъпила молба от Й.А. вх.№ 17451/16.06.2014 г., с която същата е заявила отказ от исковете, предмет на гр.д. № 2154/2013 г. по описа на ВОС и е молила за прекратяване на производството по делото.

В частните жалби срещу определението за връщане на въззивната жалба и срещу допълнителното решение, ищцата е твърдяла, че молба вх.№ 17451/16.06.2014 г., с която е заявен и отказа от исковете, не изхожда от нея и не изразява волята й.

С определение № 93 от 06.02.2015 г., съдът е допуснал изготвяна на съдебно – почеркова експертиза за проверка автентичността на подписа в молба на Й.В.А. вх.№ 17451/16.06.2014 г. Със същото определение, съдът е дал указания на ищцата за поправяне на нередовности в исковата молба.

Съдебно-почерковата експертиза е изготвена от вещото лице и е депозирана по делото.

Във връзка с указанията на съда за поправяне на нередовностите в исковата молба, по делото е постъпила молба вх.№ 1187/23.02.2015 г. от Й.В.А., с която същата е заявила, че насочва исковете си за унищожение на упълномощителната сделка срещу ответник Вартан Владик Змоян.

С определение № 158/24.02.2015 г. въззивният съд се е произнесъл по направените доказателствени искания.

 

АДВ.Т.: Поддържам въззивната жалба.

 

АДВ.П.: Оспорвам въззивната жалба. Поддържам писмения отговор.

 

 

Съдът пристъпва към снемане самоличността и изслушване на вещото лице.

В.ЛИЦЕ Е.А.А.: на 55 г., български гражданин, женен, неосъждан, без родство и дела със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

В.ЛИЦЕ А.: Дал съм заключение, което поддържам.

 

АДВ.Т.: Възможно ли е подписа да е поставен върху празен лист?

 

В.ЛИЦЕ А.: Мога само да допусна, че е възможно подписа да е положен върху празен лист. Дори и от неспециалист се вижда, че последната дума „подписвам” от изречението е изнесена в ляво на листа в сравнение с останалия по-горе текст, още повече, че текста не е изпълнен от лицето Й.А.. Технически способ за установяване на това обстоятелство няма, няма препокриване на текст върху текст и подпис върху текст. Когато има сливане на мастила е трудно да се установи кое е отгоре и кое е от долу, подписа или ръкописния текст. В момента само по тези косвени признаци може да се допусне, че подписа и трите имена на лицето са изписани на празен лист и след това е изписан ръкописния текст на молбата.

 

АДВ. П.: Може ли да се допусне и обратния вариант?

 

В.ЛИЦЕ А.: Разбира се, че може. Последната дума „подписвам” е ориентирана подписа.

 

АДВ.П.: Има ли значение как стои разположението на листа при изписването на текста?

 

В.ЛИЦЕ А.: Горните редове на текста са разположени в дясно, в сравнение с последната дума, която е в ляво. Последната дума „подписвам” е част от изречение, а не самостоятелна дума, за да се разположи произволно, а тя трябва да следва разположението на горния ред. Ако допуснем, че първоначално е изписан текста и след това е положен подписа разположението на думата „подписвам” би трябвало да е на една вертикална линия с горните редове. Думата „подписвам” е разположена нехарактерно за другия разположен текст.

Разположението на листа не би трябвало да се променя за последната дума. Възможно е листа да се измести когато се пише.

 

Съдът намира, че вещото лице е изпълнило задачата си, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА и прилага заключението на вещото лице към доказателствения материал по делото.

 

На вещото лице да се изплати възнаграждение в размер на 100 лв. от бюджета на съда, за което беше издаден разходен р.к.о.

 

АДВ.Т.: Правя искане, тъй като моята доверителка е в залата и считам, че е редно да даде обяснения, да отговори на въпроса диктувала ли е на някого да пише тази молба, била ли е в състояние тя сама да пише, да отговори на въпроса по отношение на молбата за отказ.

 

АДВ.П.: Считам, че не са налице условията за даване на обяснения, но ако вие прецените, че са необходими предоставям на съда.

 

Съдът намира, че с оглед изясняване на всички обстоятелства по въпроса за авторството на десезиращата съда молба е налице хипотезата на чл.176, ал.1 от ГПК, поради което и пристъпи към снемане обясненията на Й.В.А..

 

ВЪЗЗ.А.: Аз нито съм искала, нито съм молила някой да ми пише молба от мое име, не съм поръчвала на никого, не съм молила никой да ми пише и не съм подписвала такава молба за отказ от продължаване на делото. Не си спомням да съм си писала трите имена и да съм се подписвала, подписала съм се за продажба на една кола, там съм се подписала пред нотариуса Майсторов. Не си спомням някога да съм се подписвала нито празен лист, нито на молба с такъв текст, която е по делото.

 

АДВ.Т.: По отношение на представените доказателства по делото, които с определение не ми бяха допуснати, считам, че представените доказателства с молбата ми, а именно трите постановления на Районна, Окръжна и Апелативна прокуратури са относими по делото и моля да бъдат приети, тъй като от тях е видно, че тече проверка. Апелативна прокуратура е разпоредила във връзка с процесната молба и други данни по предварителната проверка по жалбата на моята доверителка във връзка с евентуално престъпление по предмета на делото, Апелативна прокуратура е разпоредила да се направи допълнителна проверка по жалбите. Поддържам отново искането си за приемане на тези доказателства. Новите обстоятелства са, че са налице данни за извършено престъпление, във връзка с което ще направя искане за спиране на делото до приключване на досъдебното производство.

 

АДВ.П.: От името на моите доверители считам, че не са налице основания за промяна определението на съда за приемане на цитираните от колежката писмени доказателства, тъй като считаме, че за гражданските съдилища са от значение, задължителни само присъдите влезли в законна сила на наказателните съдилища. Считам, че обстоятелството, че има образувани каквито й да е производства, дали срещу неизвестен, а дори и да беше известен този извършител, следва да се проведе едно дълго на всички ни известно наказателно производство, което продължава в България с години. И едва след като съда признае определено лице за виновно, в случая за твърденията от процесуалния представител, тогава би имало значение за настоящия съд тази присъда. Считам, че както правилно цитирахте не са налице основанията за промяна на обстоятелствата.

 

Настоящият съд намира, че не са налице допълнителни доводи, които да аргументират промяна в приетото с определение от 24.02.2015 г. становище за неотносимост на представените с молбата от 23.02.2015 г. документи, представляващи доказателства за движението на материалите по досъдебното производство, образувано по жалба на Й.А., поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ без уважение искането на Й.А. за приемане като писмени доказателства на представените с посочената молба  Постановление от 13.01.2015 г. по ПП № 1583/2014 г. на Апелативна прокуратура Варна, Постановление от 27.01.2015 г. по ПП № 4700/2013 г. на Окръжна прокуратура Варна и Постановление от 07.11.2014 г. по ПП № 4700/2013 г. на Окръжна прокуратура Варна.

 

АДВ.Т.: Нямам искания по доказателствата. Моля да спрете производството по делото на основание чл. 229, ал.1 от ГПК, тъй като има данни, че в молбата е бил използван подписа на доверителката ми и тези данни сочат наличие на данни за престъпление. Считам, че разкриването на престъпни обстоятелства, от установяването на които зависи изхода на гражданския спор обуславят спиране на делото предвидено в закона на основание чл.229, ал.1, т.5 от ГПК, за да може да бъде взета предвид наказателната присъда относно тези факти.

 

АДВ.П.: Считам, че не са налице основанията визирани в чл.229, ал.1, т.5 от ГПК, тъй като от разпита в днешното съдебно заседание на назначеното от вас вещо лице графолог същият не посочи на поставените от колегата въпроси да има наслагване текст върху текст, а изказа свои лични предположение за това с какъв наклон били изписани редовете в молбата. Считам, че е известно на съда, че е от значение при изписването на който и да е документ е подложката върху който се пише и ако същата е с по-гладка и хлъзгава повърхност листа може да бъде изместен в ляво, в дясно или в някаква друга посока. Не са налице основания да се правят обосновани заключения, че са налице основания за наличие на някакви престъпни обстоятелства в конкретния случай при изписването на тази молба. Това са предположения на вещото лице.

 

Съдът намира, че с оглед приобщеното в днешно съдебно заседание заключение на съдебно почерковата експертиза и дадените в съдебно заседание отговори от вещото лице, съдът няма основание да приеме, че е налице разкриване на престъпни обстоятелства, от установяването на които зависи настоящото производство, поради което и не е налице хипотезата на чл.229, ал.1, т.5 от ГПК.

По тези съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ без уважение искането на въззивницата за спиране на настоящото производство на основание чл.229, ал.1, т.5 от ГПК до приключване на досъдебното производство водено по преписка № 4700/2013 г. на Окръжна прокуратура Варна.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на самостоятелно обжалване.

 

АДВ.Т.: Представям списък на разноските.

 

АДВ.П.: Представям също списък на разноските. Нямам възражения по размера на разноските.

 

АДВ.Т.: Нямам възражения по размера на разноските.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА и прилага представените в днешното съдебно заседание от всяка от страните списък на разноските и доказателства за извършването им.

 

АДВ.Т.: Тъй като има разминаване в свидетелските показания на свидетеля В. З. в предходно съдебно заседание доверителката ми настоява и прави искане отново за спиране на гражданското дело във връзка с лъжесвидетелстване от страна на свидетеля Вартан Змоян, въз основа на които обяснения е поставен атакувания съдебен акт.

 

АДВ.П.: Считам, че искането е неоснователно.

 

Съдът намира, че направеното ново искане за спиране на производството до приключване на евентуално наказателно производство за установяване на лъжесвидетелстване на разпитан пред първата инстанция свидетел е неоснователно, тъй като на първо място няма данни за образувано такова наказателно производство, а й да имаше такива данни то не попада в нито една от хипотезите на чл. 229, ал.1 от ГПК, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ без уважение искането на въззивницата за спиране на настоящото производство.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на самостоятелно обжалване.

 

Страните заявиха, че нямат други искания.

 

Съдът намира, че с оглед изслушаната по делото съдебно почеркова експертиза, която установява, че подписа върху молба вх. № 17451/16.06.2014 г. по вх. регистър на ВОС е подписана от ищцата, тя и въззивница в настоящото производство, поради което намира, че е налице надлежно десезиране на съда с молба за отказ от иска, поради което на основание чл.233, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :  № 197

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 68/2015 г. на ВАпС, както и исковото производството по гр.д. № 2154/2013 г. на ВОС, поради отказ от иска на основание чл.233 от ГПК и ОБЕЗСИЛВА решение № 677/07.05.2014 г. постановено по гр.д. № 2154/2013 г. по описа на ВОС.

 

АДВ.П.: Поддържам искане за присъждане на разноски за първата инстанция.

 

АДВ.Т.: Възразявам срещу това искане.

 

Съдът намира, че съобразно отправеното от ответниците искане и на основание чл.78, ал.4 от ГПК ищцата следва да бъде осъдена да заплати направените от ответницата разноски, които за първата инстанция възлизат на 1500 лв., за настоящата инстанция в размер на 500 лв., поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСЪДЖА Й.В.А., ЕГН-********** *** да заплати в полза на А.В.К., ЕГН-********** *** и С.В.К., ЕГН-********** *** сумата от общо 2000 лв. /Две хиляди лв./ на основание чл.78, ал. 4 от ГПК.

 

Определението и в прекратителната част и в осъдителната му част може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от днес пред ВКС.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10.00 часа.

 

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                           1.

                                               ЧЛЕНОВЕ:

                                                                           2.

 

                                               СЕКРЕТАР: