ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№97

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на    04.02.2016 година                    в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 68/2016 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

С определение № 1153/27.01.2016 по гр.д. № 12366/2015 год на Районен съд Варна е повдигнат спор за подсъдност между Районен съд и Окръжен съд Варна за разглеждане на искове с правно осн. чл. 200 от КТ и чл. 49 от ЗЗД, предявени от М.А.А. с ЕГН ********** срещу С. к. ООД за заплащане на обезщетения за неимуществени вреди за сумата 1 200 000 щатски долара, изразяващи се в болки и страдания, причинени от трудова злополука, неимуществени вреди за сумата 50 000 долара вследствие назначено неправилно лечение с опасен за здравето медикамент, неимуществени вреди в размер на 25000 долара, причинени от тежък психологически натиск, съчетан с неблагоприятна работна среда, неимуществени вреди в размер на 100 000 долара, причинени от излагане на влиянието на опасни за здравето химикали и неимуществени вреди в размер на 200 000 долара вследствие създаден и разпространен документ с невярно съдържание, уронващ доброто му име и станал причина за невъзможност да упражнява професията си и да завърши образованието си във ВВМУ „Н.Й.В.”.

Исковете първоначално са били предявени пред Окръжен съд Варна, който с определение № 3266/17.09.2015 год е приел, че същите имат за предмет трудови спорове, поради което изпратил делото на Районен съд Варна.

В уточняваща молба вх.№ 146/04.01.2016 год след оставяне на исковата молба без движение, ищецът е посочил, че претенцията му за неимуществени вреди в размер на 200 000 долара се основава на документ, съставен от ответника на 04.04.2011 год и съдържащ неверни данни относно професионалните му качества, който е послужил като основание за прекратяване на трудовото му правоотношение на 19.04.2011 год. Цитираният в уточнителната молба документ, представен по-рано с молба вх.№ 36700/03.11.2015 год и приложен на л.26 от делото, е озаглавен „Е. п. за р.” и представлява трудова характеристика към дисциплинарното досие на ищеца. Документът е съставен във връзка с оценка за изпълнението на трудовите му задължения и безспорно е във връзка с трудовото правоотношение. 

След това уточнение става ясно, че ищецът претендира обезщетение за неимуществени вреди в резултат от уволнение, което счита за незаконосъобразно въз основа на невярна преценка от страна на работодателя относно професионалните му качества и пригодността му за изпълнение на трудовите задължения. Спорът е трудов по своето естество, каквито са и останалите искове, предявени с общата искова молба, поради което и на осн. чл. 104 т.4 във вр. с чл. 103 от ГПК са подсъдни на районния съд.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОПРЕДЕЛЯ Районен съд Варна за компетентен да разгледа исковете, предявени от М.А.А. с ЕГН ********** срещу Силвърсий круизес ООД за заплащане на обезщетения за неимуществени вреди за сумата 1 200 000 щатски долара, изразяващи се в болки и страдания, причинени от трудова злополука, неимуществени вреди за сумата 50 000 долара вследствие назначено неправилно лечение с опасен за здравето медикамент, неимуществени вреди в размер на 25000 долара, причинени от тежък психологически натиск, съчетан с неблагоприятна работна среда, неимуществени вреди в размер на 100 000 долара, причинени от излагане на влиянието на опасни за здравето химикали и неимуществени вреди в размер на 200 000 долара вследствие създаден и разпространен документ с невярно съдържание, уронващ доброто му име и станал причина за невъзможност да упражнява професията си и да завърши образованието си във ВВМУ „Н.Й.В.”.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.