О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Гр. Варна, _14_.02.2018 год.

 

 

       ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в ЗАКРИТО заседание на _14_.02. през две хиляди и oсемнанадесетата година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

като разгледа докладваното от съдията ХРИСТОВА

 В.гр.д. № 68 по описа за 2018 год.:

 

 

Производството пред ВАпС е по реда на чл. 274, ал.2 ГПК, по частна жалба на Ц.А.Я., срещу определение №1101/19.12.2017 год. по гр.д. 534/2017 год. на ОС Добрич за прекратяване на производството по делото, поради неплатена д.т.

Твърди се, че определението е неправилно и подлежи на отмяна. Иска се след отмяната му делото да се върне на ОС за произнасяне по същество. Твърди се, че е предявен иск за неимуществени вреди, който е неоценяем и не следва да се заплаща д.т. преди определяне на размера на обезщетението по справедливост.

Препис от жалбата не е връчван на насрещната страна, на осн. чл. 129, ал.3, изр.2 ГПК.

За да се произнесе, съдът взе предвид следното:

Пред ОС Добрич делото е образувано по искова молба на Ц.А.Я. срещу пет физически илца, за заплащане на сумата от 100000 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, претендирани на осн. чл. 45 ЗЗД, като последица от противоправните действия на тези лица. Делото първоначално е предявено пред РС Варна, изпратено е по подсъдност на ОС Варна и поради отвод на съдиите от ОС Варна е разпределено на ОС Добрич.

ОС Добрич с разпореждане от 28.11.2017 год. е оставил без движение производството по делото с указания за заплащане на д.т. в размер на 4000 лв., от които страната вече е заплатила 30 лв., поради което и е следвало да се представят доказателства за доплатени 3970 лв. Разпореждането е съобщено на страната на 06.12.2017 год., ведно с указания, че неизпълнението му влече прекратяване на производството.

Пълномощникът на страната е подал молба та 15.12.2017 год., с която се възразява срещу събиране на д.т. преди определяне на размера на обезщетението по справедливост. С определение 1096 от 19.12.2017 год. съдът е оставил без уважение молбата с определение, което не подлежи на обжалване, но е връчено на страната на 10.01.2018 год.

С обжалваното определение, също от 19.12.2017 год., производството по делото е прекратено, поради изтичане на едноседмичния срок за заплащане на пълната д.т.

 Съставът на ВАпС намира, че атакуваното прекратително определение, следва да бъде потвърдено.

Пред РС е предявен иск за заплащане на парична сума в определен размер. Всеки иск, по който се претендира определена сума пари, е оценяем и по него се дължи д.т. в размер, съобразен с материалния интерес. В становището на страната се бъркат основни понятия като неоценяем иск и определяем интерес.

При положение, че страната не е изпълнила в срок законосъобразни указания на съда по изправяне на нередовности в исковата молба, то тази страна следва да понесе и процесуалната санкция по прекратяване на недопустимото производство от съда.

Следователно, обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

       Водим от горното, съдът

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

       ПОТВЪРЖДАВА определение №1101/19.12.2017 год. по гр.д. 534/2017 год. на ОС Добрич за прекратяване на производството по делото, поради неплатена д.т.

Определението подлежи на обжалване с ЧЖ пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му на страната при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ: