О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№124

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание  на   26.02.2019г.                      в състав :

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в. ч. гр. д. 68/2019 год. по описа на Апелативен съдгр. Варна, г. о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от А.О.Е. с ЕГН **********, действаща чрез своята майка и законна представителка Н.М.А. с ЕГН **********, чрез процесуалния представител адв. С.С.Ч. от САК срещу определение № 527/07.12.2018 год по гр.д. № 344/2018 год на Окръжен съд Шумен, с което е оставено без уважение искането за освобождаване на ищцата от заплащане на държавни такси и разноски по делото. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на определението, частната жалбоподателка чрез законната си представителка моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което искането й с правно осн. чл. 83 ал.2 от ГПК бъде уважено.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следите мотиви:

Преценката дали ищецът следва да бъде освободен от заплащане на държавни такси и разноски при условията на чл. 83 ал.2 от ГПК винаги се прави в зависимост от конкретните обстоятелства за семейното и имуществено състояние. По делото са представени декларации от родителите на малолетната ищца, от които се установява, че само бащата получава доходи от дивиденти в размер на 1000 лв месечно, а не както погрешно е възприел съдът – общо 2000 лв от двамата. Притежаването от тях на леки автомобили и земеделски имоти не може да бъде преценено като възможност за получаване на доходи. Освен ищцата, семейството има още едно непълнолетно дете, за което се грижи.

Поради това настоящият състав намира, че заплащането на държавна такса, която в конкретния случай е в размер на 4000 лв ще постави семейството на ищцата в затруднено положение, а това ще затрудни достъпа й до правосъдие.

По изложените мотиви обжалваното определение следва да бъде отменено, а искането за освобождаване на ищцата от заплащане на държавна такса и разноски – уважено.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯ определение № 527/07.12.2018 год по гр.д. № 344/2018 год на Окръжен съд Шумен и вместо него

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  И:

 

ОСВОБОЖДАВА А.О.Е. с ЕГН **********, действаща чрез своята майка и законна представителка Н.М.А. с ЕГН ********** от заплащане на държавни такси и разноски по делото.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                  

 

 

  2.