ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

872

Гр.Варна, 29.12.2015 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 29.12.2015 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА ХРИСТОВА

     ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                         ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия П. ч.гр.д. № 682 по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.1, т.1 ГПК вр. с чл. 274, ал.2, изр.1 ГПК и е образувано е по частна жалба на Й.Д.А., подадена чрез адв. М.В. от ДАК, срещу разпореждане № 1496 от 02.11.2015 г. на Добричкия окръжен съд, постановено по в.ч.гр.д. № 621/2015 г., с което е върната частна касационна жалба срещу определение на същия съд.

Съдът, като се запозна с документите по делото установи, че жалбата е нередовна – не отговаря на изискванията на чл. 261, т.4 от ГПК, тъй като към същата не е представен платежен документ за внесена държавна такса от 15 лв. по сметка на Варненския апелативен съд (платежният документ е за внесена такса по сметка на ВКС). Затова, производството по настоящото дело следва да бъде прекратено, а делото - върнато на Окръжен съд Добрич за изпълнение на задълженията по чл. 262 от ГПК с оглед представяне на доказателства за внасяне на таксата от 15 лв. по сметка на Варненския апелативен съд.

След изпълнение на указанията, делото следва да бъде изпратено отново на Апелативен съд - Варна за произнасяне по частната жалба.

По изложените съображения, Апелативен съд гр.Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 682/2015 г. по описа на Варненския апелативен съд и ВРЪЩА делото на Окръжен съд - Добрич за изпълнение на процедурата по чл. 262 от ГПК, съобразно дадените с настоящото определение указания, след което делото да бъде изпратено на Апелативен съд - Варна за произнасяне по частната жалба.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: