О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

228

31 03.2016 г.,гр. Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на 31 март през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Юлия Бажлекова гр. дело № 69 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

     Постъпила е молба по чл.248 ГПК от «ФЗ П. и Щерев» ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.Марко балабанов» №32, ет.4, чрез адв.Ем.С., с която се иска допълване на определение № 112/12.02.2016г. по гр.д. № 69/16г. на ВнАС в частта за разноските, като се осъди насрещната по жалбата страна М.С.Х. да заплати на молителя /жалбоподател/разноски в производството пред ВаПС в размер на 1115лв. И разноски пред ШОС за разликата над 3379,50лв. До пълния претендиран размер.

     В молбата се излага, че искането за присъждане на разноски е направено своевременно с подаване на жалбата срещу решение № 264/30.11.2015г., постановено по гр.д. № 507/2015г. На ШОС, в частта с която е оставена без разглеждане жалбата на «ФЗ П. и Щерев» ЕООД срещу действия на ЧСИ Яница Джинджева, като съдът не се е произнесъл по него.

     Насрещната страна е депозирала становище за неоснователност на молбата за допълване.

     ВнАС намира следното:

     Молбата за допълване на определението в частта за разноските е подадена в срока по чл.248, ал.1 ГПК.

С подадената жалба срещу решение № 264/30.11.2015г., постановено по гр.д. № 507/2015г. На ШОС, жалбоподателят «ФЗ П. и Щерев» ЕООД е поискал присъждане на разноските във въззивното производство и разноските сторенипред ШОС. С жалбата са представени доказателства за размера и действителното извършване на претендираните разноски. С определението, с което е отменено решението на ШОС, в частта, с която е оставена без разглеждане жалба вх.№06886/03.07.2015г. срещу действията на ЧСИ Р.Джинджева по изпълнително дело № 20157740400294, Варненски апелативен съд не се е произнесъл по това искане.

В този смисъл са налице предпоставкита на чл.248 ГПК, като и предвид изхода на делото, определението следва да бъде допълнено с произнасяне по своевременно направеното искане за присъждане на разноските, сторени в производството пред ВАпС и М.С.Х. бъде осъдена да заплати на «ФЗ П. и Щерев» ЕООД на основание чл.78, ал.1 ГПК, сторените по делото разноски, представляващи адвокатско възнаграждение и държавна такса общо в размер на 1 115лв.

Молбата за допълване на определението с присъждане на разноските, сторени от жалбоподателя в производството пред ШОС е неоснователна и следва да се остави без уважение. Въпросът относно дължимостта на тези разноски следва да бъде разрешен след преценка относно допустимостта на производството, в частта, с която решението е отменено и същите следва да се присъдят при решаване на спора по същество.

     Водим от горното, съдът

 

                     О П Р Е Д Е Л И :

 

    

ДОПЪЛВА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 112/12.02.2016г. постановено по дело № 69/2016г. по описа на ВАпС на основание чл.248 ГПК като

ОСЪЖДА М.С.Х., ЕГН ********** *** да заплати на «ФЗ П. и Щерев» ЕООД, ЕИК 103824768 със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.Марко балабанов» №32, ет.4 разноски в производството пред ВАпС в размер на от 1115лв., представляващи адвокатско възнаграждение и държавна такса, на основание чл.78, ал.1 ГПК.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на «ФЗ П. и Щерев» ЕООД за допълване на определение № 112/12.02.2016г. постановено по дело № 69/2016г. по описа на ВапС с присъждане на разноските, сторени в производството по гр.д. № 507/2015г., по описа на ШОС.

     Определението не подлежи на обжалване.

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:            ЧЛЕНОВЕ: