О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

112

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на .12.…02.2016г., в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ:ПЕТЯ ПЕТРОВА

ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

като разгледа докладваното от съдия Бажлекова ч.гр.д.№69/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК. Образувано по подадена частна жалба от „ФЗ П. и Щ.”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Варна, бул.”Хр.Б.” № 10, чрез процесуалния представител адв.Е.С., срещу решение №264/30.11.2015г., постановено по в.гр.д.№507/15г. по описа на ОС-Шумен, в частта, с която е оставена без разглеждане жалба вх.№06886/03.07.2015г., срещу действията на ЧСИ Я. Д. по изп.д.№ 20157740400294, обективирани в протокол за опис и оценка и назначаване на пазач на необрани насаждения през стопанската 2014-2015г. за култура „ечемик” намиращи се в местност „К.” масив 30 ЕКАТТЕ 12663-210 дка в землището на с.В., Община Х., област Ш. като недопустима. В жалбата се твърди, че решението в тази част е неправилно по изложените в същата подробни съображения. Претендира се да бъде отменено, като жалбата да се разгледа по същество. В условие на евентуалност на основание чл.278,ал.2 ГПК делото да бъде върнато на ОС-Шумен за продължаване на съдопроизводствените действия.

Въззиваемата страна М.С.Х., редовно уведомена е депозирала отговор по жалбата, в който изразява становище за частична основателност на жалбата. Излага, че от приложените по делото документи се установява, че за стопанската 2014/2015г. жалбоподателя ползва две ниви от масив 30 по плана за земеразделяне на с.В.: ПИ30021 и ПИ300003, като останалите имоти от масив 30, посочени в протокола на ЧСИ не са ползвани и обработвани от праводателя на жалбоподателя. По отношение на тези имоти жалбата е неоснователна.

Въззиваемата страна „А.”ООД, гр.Шумен е депозирал отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК, в който изразява становище за основателност на същата.

Частната жалба е подадена от надлежна страна, в преклузивния срок за обжалване на подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е допустима.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

Производството по в.гр.д.№ 507/15г. по описа на ОС-Шумен е образувано по жалба, подадена от „ФЗ П. и Щ.”ЕООД срещу действие на ЧСИ Я. Д., рег.№ 774 по изп. дело № 20157740400294, обективирани в протокол от 26.06.2015г. за опис и оценка и назначаване на пазач на необрани насаждения през стопанската 2014-2015г., намиращи се на площите в землище с.В., община Х.: местност „М. д.” масив 32 ЕКАТТЕ12663-190дка; местност „К.” масив 30 ЕКАТТЕ 12663-210 дка, местност „К. п.”, масив 22, местност „Л.”, масив 45.

С постановеното по делото решение, съдът е уважил частично жалбата и е отменил извършените изпълнетилни действия, обективирани в посочения протокол за опис, оценка и назначаване на пазач на необрани насаждения за култура „ечемик”, намиращи се на площи в землище на с.Върбак, местност местност „М.. д.” масив 32 ЕКАТТЕ 12663-190дка, местност „К.път”, масив 22, ЕКАТТЕ 12663-270 дка и местност „Л.”, масив 45 ЕКАТТЕ 12663-110дка.

С решението, съдът е приел, че жалбата срещу извършените изпълнителни действия по отношение на насажденията в местност „К.” масив 30 ЕКАТТЕ 12663-210 дка е недопустима, тъй като протокола за опис не  е описана местност „К.”, масив 30.

Настоящият състав на съда не споделя изводите на Шуменски окръжен съд за недопустимост на жалбата, като намира, че същите са направени при неизяснена фактическа обстановка. В жалбата на „ФЗ П. и Щ.”ЕООД са изложени твърдения, че принудителното производство по изпълнителното дело е насочено срещу насаждения, които са негова собственост и той ги владее, включително и за насаждения в имоти, находящи се в местност „К.”, като се обжалват извършените изпълнителни действия, обективирани в протокола от 26.06.2015г. по отношение на културата „ечемик”, в имоти, описани подробно по местности и масиви и поземлени имоти.  Необосновано, само въз основа на факта, че в протокола за опис липсва посочване на местност „К.”, съдът е приел че жалбата в тази част е без предмет. Видно от представения по делото протокол, в същия освен по местност, имотите, в които се намират насажденията са идентифицирани и с допълнителни технически характеристики/ номер на имота, масив и площ/. По делото са представени и карта за ползване по местности, карта за ползване по местности и масиви, заявления за подпомагане. Предвид наведените в жалбата твърдения, че са предприети изпълнителни действия по отношение на насаждения в имоти, находящи се в местност „К.”, като в протокола неправилно е посочено, че се намират в друга местност и представените по делото доказателства, съдът е следвало да даде възможност на жалбоподателя да обоснове правния си интерес от обжалване на извършените изпълнителни действия, като установи идентичност на вещите, за които твърди че са негова собственост и владее с посочените в протокола вещи, по отношение на които са предприети изпълнителни действия.

След уточняване на посочените обстоятелства и конкретизиране на твърденията в жалбата, съдът следва да се прецени допустимостта на същата.

По изложените съображения съдът приема, че решението, в частта, с която жалбата е оставена без разглеждане е неправилно и като такова следва да бъде отменено, а делото следва да бъде върнато на Окръжен съд-Шумен за уточняване и конкретизиране в коя местност се намират, посочените в протокол за опис, оценка и назначаване на пазач от 26.06.2015г. с номер, площ и масив имоти, след което да извърши преценка за допустимостта на жалбата.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ решение №264/30.11.2015г., постановено по в.гр.д.№507/15г. по описа на ОС-Шумен, в частта, с която е оставена без разглеждане жалба вх.№06886/03.07.2015г., срещу действията на ЧСИ Я. Д. по изп.д.№ 20157740400294, обективирани в протокол за опис и оценка и назначаване на пазач на необрани насаждения през стопанската 2014-2015г. за култура „ечемик” намиращи се в местност „К.” масив 30 ЕКАТТЕ 12663-210 дка в землището на с.Върбак, Община Х..

ВРЪЩА на ОС-Шумен делото за изпълнение на дадените в настоящото определение указания.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:                ЧЛЕНОВЕ: