ОПРЕДЕЛЕНИЕ

168

_15_.03.2017 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _15_.03. през две хиляди и седемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.69 по описа за 2017 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.1 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Д.Х.Д. и Р.К.Д., срещу „предприетите действия“ на ВОС, с които по тяхна молба от 28.10.2016 год. не е предоставено на банките копие от определение № 2875/29.11.2016 год. на ОС Варна по гр.д. 2556/2012 год., с което са вдигнати обезпечителни мерки. В жалбата се твърди, че копие от определението са изпратени на АВ Варна, но това не е достатъчно за заличаване на запорите и възбраните. Иска се запорите и възбраните да се заличат по служебен път, като се изпрати копие от цитираното определение до всички банки.

Насрещната страна КОНПИ не е изразила становище по жалбата.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

ВАпС намира подадената ЧЖ за недопустима, а производството по нея подлежи на прекратяване.

Действително, страните са подали молба за отмяна на обезпечителни мерки по посоченото дело на ВОС по реда на чл. 402 ГПК, като молбата им е изцяло удовлетворена с определение от 29.11.2016 год., което им е съобщено на 05.12.2016 год. Те не са го обжалвали. С разпореждания съдът е изпратил преписи на АВ Варна и по изпълнителното дело за вдигане на мерките. По делото липсва акт, с който съдът да им отказва да извърши поискано от молителите действие. Срокът за обжалване на определението пък е изтекъл още през декември, ако страната счита, че още с определението е следвало да се разпореди преписи от него да се изпратят до банките.

Отделно следва да се отбележи, че съдът няма задължения по изпълнение на постановения от него съдебен акт, които да не е изпълнил.

С ЧЖ може да бъде обжалван само съдебен акт, не и фактически действия на съда. Постановените от съда разпореждания не представляват преграждащи пътя за защита на страната действия, нито са посочени от закона актове, подлежащи на обжалване. Единственият съдебен акт, който може да се обжалва е определението от 29.11.2016 год.

При това положение, жалбата е подадена срещу определение, срокът за обжалването на което е изтекъл. Тя е недопустима и производството по нея подлежи на прекратяване.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството пред ВапС по подадената частна жалба по в.ч.гр.д. 69/2017 г. като недопустимо.

Определението подлежи на обжалване с ЧЖ в едноседмичен срок от връчването му на страните пред ВКС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: