ОПРЕДЕЛЕНИЕ 104

гр. Варна, 21.02.2018г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                           МАРИЯ МАРИНОВА          

като разгледа докладваното от съдията Славов ч. гр. дело № 69/18г., намира следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 2, изр. 1, пр. 2 от ГПК и е образувано по частна жалба, подадена от В.Ж.И. ***, против разпореждане10222/19.12.17г., постановено по в. ч. гр.д. № 1963/17г. на ОС-Варна, с което е била върната като процесуално недопустима, подадената от същия жалбоподател частна касационна жалба вх. № 33494/29.11.17г., насочена против определение № 2436/20.09.17г., постановено по същото дело на ВОС. Наведени са твърдения за незаконно правосъдие, осъществявано от ВОС още от 2006г., привеждайки аргументи защо счита, че е бил допустим предявения от него иск за прогласяване нищожността на нотариален акт. Изразява се несъгласие с указанието на ВОС подадената от жалбоподателя частна касационна жалба да бъде приподписвана от адвокат на осн. чл. 284, ал. 2 от ГПК. Счита се, че тази норма на закона спира развитието на правото, тъй като жалбоподателят се е обърнал към много адвокати, но те всички му отказвали заверка на жалбата му с различни оправдания. Претендира се отмяна на разпореждането, за да бъде допусната касационната му жалба до ВКС.

Предвид аналогичността на хипотезата с тази по чл. 129, ал. 3, изр. 2 от ГПК, препис от частната жалба не се изпраща на насрещната страна.

Частната жалба е подадена в срок, от страна с правен интерес от обжалването и против обжалваем съдебен акт, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Производството пред ОС-Варна по в.ч.гр.д. № 1963/17г. е било образувано по частна жалба на В.Ж.И. против разпореждане № 8456/21.08.17г. по гр.д. № 9818/17г. на ВРС, XLІІ с-в, с което е била върната подадената от жалбоподателя искова молба на осн. чл. 129, ал. 3 от ГПК. С определение № 2436/20.09.17г. ВОС е потвърдил обжалваното пред него разпореждане на ВРС. В предвидения срок И. е подал частна касационна жалба с вх. № 33494/29.11.17г., която с разпореждане № 9813/01.12.17г. е била оставена без движение като са дадени указания в 1-седмичен срок от съобщението до жалбоподателя, същият да представи доказателства за приподписване на ЧКЖ от адвокат и да бъде представено пълномощно за представителна власт на същия на осн. чл. 278, ал. 4 вр. чл. 284, ал. 2 от ГПК; към ЧКЖ да представи изложение с обосновка на наличието на предпоставките за допустимост на касационната обжалване по чл. 280, ал. 1 от ГПК, както и да представи доказателства за внесена ДТ по сметка на ВКС в размер на 15 лв. Разпореждането е връчено на жалбоподателя И. на 06.12.17г. и в дадения от съда срок, изтекъл на 13.12.17г. вкл. същият не е предприел изпълнение на нито едно от дадените му указания.

С оглед на горната фактическа обстановка се налага извода, че е налице хипотезата на чл. 278, ал. 4 вр. чл. 286, ал. 1, т. 2 от ГПК – не са отстранени в дадения срок нередовностите на ЧКЖ и администриращия съдия е постановил законосъобразен съдебен акт за нейното връщане, който следва да се потвърди.

Съвсем неотносими към предмета на настоящото производство са оплакванията на частния жалбоподател за осъществено незаконно правораздаване на ВОС по негови други дела от 2006 г. насам, както и това дали е справедливо и обосновано изискването на закона по чл. 284, ал. 2 от ГПК за приподписване на касационните жалби. Изложеното в последния абзац на обстоятелствената част от частната жалба до настоящия съд, че И. е подал нужните документи до ВОС „относно правната помощ”, но документите са изчезнали и поради това правна помощ му е била отказана, не се подкрепя от доказателствата по делото.  

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 10222/19.12.17г., постановено по в. ч. гр.д. № 1963/17г. на ОС-Варна, с което е била върната като процесуално недопустима, подадената от В.Ж.И. *** частна касационна жалба вх. № 33494/29.11.17г., насочена против определение № 2436/20.09.17г., постановено по същото дело на ВОС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: