О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№125

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  26.02.2019г.                    в състав :

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в. ч. гр. д. № 69/2019 по описа на Апелативен съдгр. Варна, г. о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от С.Н.Н. от гр.Шумен чрез процесуалния й представител адв. П.Й.Н. *** срещу определение, постановено в открито съдебно заседание на 01.10.2018 год по в.гр.д. № 1319/2018 год на Окръжен съд Варна, с което е прекратено на осн. чл. 435 ал.4 от ГПК производството по жалбата срещу действията на ЧСИ Р. Т. рег.№ .., изразяващи се в опис по изп.д. № …., извършен на 27.03.2018 год на недвижим имот – магазин № 2, намиращ се в гр. Варна, ул.“Д.“ № 45. Легитимирайки се като трето за изпълнението лице, което е придобило правото на собственост на ¼ ид.ч. от имота преди налагането на възбраната, частната жалбоподателка моли за отмяна на определението, и постановяване на друго, с което бъде отменено посоченото изпълнително действие. Претендира присъждане на разноски в размер на 760 лв, за което представя договор за правна помощ.

Постъпил е отговор от взискателя Обединена българска банка АД чрез адв. С.К.Д., в който е изложено становище за неоснователност на частната жалба и за потвърждаване на определението. Изтъква се, че в качеството си на присъединен взискател по изп.д. № 203/2014 год на ЧСИ Р.Т. с рег.№ …, и на осн. чл. 457 ал.2 от ГПК се ползва от извършените до присъединяването изпълнителни действия, включително наложената възбрана върху същия имот, вписана на 09.05.2014 год, т.е. преди придобиването на ид.части от него от жалбоподателката.

В постъпилия отговор от длъжника Н.К.Н. е изразено становище за основателност на частната жалба.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Срещу длъжника Н.К.Н. е образувано изп.д. № 20157170400364 на ЧСИ Румяна Тодорова с взискател Обединена българска банка АД. Срещу същия длъжник, както и срещу „Тандем-НС“ ЕООД с едноличен собственик на капитала Н.К.Н. и срещу Н.Х.Г. е образувано при същия ЧСИ изп.д. № 20147170400203, по което е наложена възбрана върху недвижимия имот Магазин № 2 в гр.Варна, ул.“Д.№ 45, вписана на 09.05.2014 год. С разпореждане от 08.02.2016 год на ЧСИ Р.Т. и на осн. чл. 456 от ГПК Обединена българска банка АД е присъединена като взискател по изп.д. № …... Описът на процесния имот е извършен по искане на присъединения взискател Обединена българска банка АД на 27.03.2018 год, за което третото лице С.Н.Н. е била своевременно уведомена, но не се е присъствала. Опис по изп.д. № …..не е извършван.

 При така изяснената фактическа обстановка, съдът намира следното:

Съгласно чл. 435 ал.4 от ГПК трето лице може да обжалва действията на съдебния изпълнител, когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на възбраната се намират във владение на това лице. Както се установява по делото, процесният имот е бил възбранен още на 09.05.2014 год по изпълнително дело № 20147170400203. Присъединеният взискател се ползва от действието на тази възбрана по силата на чл. 457 ал.2 от ГПК. Към момента на вписването й имотът все още е бил собственост на длъжника, който е отчуждил идеална част от него чрез безвъзмездна сделка в полза на дъщеря си. Съгласно изричния текст на чл. 435 ал.4, предл.2 от ГПК жалбата на третото лице не се уважава, когато се установи, че вещта е принадлежала на длъжника при налагането на възбраната.

Наред с това следва да се изтъкне, че обжалваното действие „опис“ е извършено по изп.д. № 20147170400203, а не по изп.д. № 20157170400364, както е посочено в жалбата. Следователно по това дело липсва подлежащ на обжалване акт.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че определението за прекратяване на производството е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение, постановено в открито съдебно заседание на 01.10.2018 год по в.гр.д. № 1319/2018 год на Окръжен съд Варна.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: 1.                  

 

 

  2.