РЕШЕНИЕ

 

29

Гр.Варна,  05.03.2014 г.

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на  05 март 2014 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Маринела Дончева

         ЧЛЕНОВЕ:Иван Лещев

               Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова в.гр.д. № 7  по описа на съда за 2012 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 247 от ГПК и е образувано по молба от адв. М. П. –В. и В.В., като пълномощници на Д.Д., И.И., Р.Я., И.Д., Е.И., Р.Т., Е.К., П.В., И.Т. и Ю.Н., със съдебен адрес за призоваване гр.Варна, ул. „Ангел Кънчев” №3 чрез адв. В. и М.П. –В., както и по служебен почин от съда за поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 141/02.10.2013 г., постановено по в.гр.д.№ 7/2012 г. на ВАпС, в частта му относно посочения номер и дата на обжалваното решение на окръжния съд, като навсякъде, където обжалваното решение на Варненския окръжен съд, постановено по гр.д. № 1763/2010 г. е изписано като решение „№ 414 от 06.02.2013 г.” да се чете „№ 1152/13.10.2011 г.”

Насрещната страна не е подала отговор на молбата.

Съгласно разпоредбата на чл. 247 от ГПК, съдът по своя инициатива или по молба на страните може да поправи допуснатите в решението очевидни фактически грешки. Очевидна фактическа грешка е всяко несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението.

В настоящия случай, с постановеното по в.гр.д. № 7/2012 г. решение № 141/02.10.2013 г., Варненският апелативен съд се е произнесъл по въззивната жалба на Р.С.Я., Д.И.Д., И.И.И., И.Г.Д., Е.Г.И., А.Д.К., Р.Б.Т., К.Й.Т., П.С.В., Е.С.К., Ю.Н. Н., И.Д.Т.,  против постановеното по гр.д. № 1763/2010 г. по описа на Варненския окръжен съд решение, с което е отхвърлен искът им срещу “Варна –плод” АД, за предаване собствеността и владението на недвижим имот, представляващ 4000 кв.м.-част от имот пл.5097 /по КП от 1956г. /стар 324/ по плана на Западна промишлена зона, така както е очертана с червено-кафяв  цвят на комбинираната скица на стр. 130 от делото/, а по действаща КК на Западна промишлена зона на гр.Варна - 4000 кв.м. ид. части от имот с идентификатор 10135.3514.204, целият с площ 80601кв.м., на основание чл. 108 ЗС и след като в мотивите подробно е обсъдил постановеното от окръжния съд решение е приел, че същото е произнесено по непредявен иск и е недопустимо, поради което го е обезсилил. Погрешно, обаче в решението си апелативният съд е изписал номера и датата на обжалваното решение на окръжния съд, като вместо решение „ № 1152/13.10.2011 г.”  е изписал „№ 414 от 06.02.2013 г.” Т.е. касае се до допусната в решение № 141/02.10.2013 г., постановено по в.гр.д.№ 7/2012 г. на Варненския апелативен съд, явна фактическа грешка, изразяваща се в погрешно изписване на номера и датата на обжалваното решение на окръжния съд. Налице са условията на чл. 247 ГПК и тази очевидна фактическа грешка  следва да бъде поправена, като навсякъде в решение № 141 от 02.10.2013 г., постановено по в.гр.д. № 7/2012 г. на ВАпС, където обжалваното решение на Варненския окръжен съд, постановено по гр.д. № 1763/2010 г. е изписано като решение „№ 414 от 06.02.2013 г.” то следва да се чете „№ 1152/13.10.2011 г.”

С оглед изложените съображения, Апелативен съд –Варна

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА, на осн. чл. 247 ГПК, поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 141 от 02.10.2013 г., постановено по в.гр.д. № 7/2012 г. на Варненския апелативен съд по отношение на изписания номер и дата на обжалваното решение на окръжния съд по гр.д. № 1763/2010 г. на ВОС, като навсякъде, където решението на Варненския окръжен съд по гр.д. № 1763/2010 г. погрешно е изписано като решение „№ 414 от 06.02.2013 г.” – то следва да се чете като  решение „№ 1152/13.10.2011 г.”

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС, в едномесечен срок от връчването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: