О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

18

гр. Варна, _10_.01.2014 г.

 

Варненският АПЕЛАТИВЕН съд, гражданско отделение, в закрито заседание на _10_.01. през двe хиляди и четиринадесетата  година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА Х.;

                                                                 ИВАН ЛЕЩЕВ;

като разгледа докладваното от съдията Х.

 ч. гр. дело № 07 по описа за 2014 г. взе предвид следното:

 

 

НАСТОЯЩОТО ПРОИЗВОДСТВО Е ОБРАЗУВАНО ПО частна жалба на „Тера Грийн Къмпани” ЕООД-Варна, ЕИК 200905963, срещу определение № 432/25.10.2013 г. на ОС - Шумен, по т.д. 311/2013 год., с което е освободена внесената от молителя по същото дело  „Индустриас Металикас Агриколас” С. А. –Испания парична гаранция в размер на 10067,85 лв. по допуснато обезпечение на бъдещ отрицателен установителен иск по чл. 440 ГПК, предявим от същия молител срещу „Интернешънъл Асет Банк” АД-София и „Тера Грийн Къмпани” ЕООД-Варна, чрез спиране на принудителното изпълнение по изп. д. № 20138760400257 на ЧСИ Д. Златева с рег. № 876, насочено срещу недвижими и движими вещи – оранжения с площ 29.809 д с идент. № 83510.204.30.1 и селскостопанска сграда /сервизна/ с площ 2.015 дка с идент. № 83510.204.30.2 с посочено в определението оборудване.

Претендира се отмяна на определението, като са изложени доводи, че от допуснатото и впоследствие отменено обезпечение при условия на внасяне на парична гаранция, жалбоподателят е претърпял вреди. Твърди се, че именно за реализиране на отговорността за такива вреди е внесена паричната гаранция и тя не следва да се освобождава, а да се задържи.

Срещу ЧЖ е постъпило писмено възражение от насрещната страна „Индустриас Металикас Агриколас” С. А. –Испания .

Не е постъпило становище от „Интернешънъл Асет Банк” АД-София.

Съдебният състав, след като взе предвид оплакванията на въззивника и данните по делото, установи следното:

Производството пред ОС е образувано по молба за обезпечение на бъдещ иск, подадена от „Индустриас Металикас Агриколас” С. А. –Испания , срещу „Интернешънъл Асет Банк” АД-София и „Тера Грийн Къмпани” ЕООД-Варна, по която с определението на Шуменския окръжен съд № 221 от 22.05.2013 г., постановено по ч. т. д. № 311/2013 г., е допуснато обезпечение на бъдещ отрицателен установителен иск чрез спиране на принудителното изпълнение по изп. д. № 20138760400257 на ЧСИ Д. Златева с рег. № 876, насочено срещу недвижими и движими вещи – оранжения с площ 29.809 д с идент. № 83510.204.30.1 и селскостопанска сграда /сервизна/ с площ 2.015 дка с идент. № 83510.204.30.2 с посочено в определението оборудване, след внасяне на парична гаранция в размер на 10 000 лева.

Паричната гаранция е внесена и е издадена обезпечителна заповед.

Впоследствие определението на ОС е обжалвано пред въззивната инстанция.

ВАпС с определение №460/27.08.2013 год. по ч.гр.д. №417/2013 год. е отменил допуснатото обезпечение и обезсилил издадената обезпечителна заповед. Следователно, допуснатото обезпечение е отпаднало. Отпаднала е и необходимостта от парична гаранция като условие за налагане на обезпечителна мярка по бъдещия иск.

Основание за задържане на внесената гаранция е валидно допусната обезпечителна мярка. Тогава е и приложима хипотезата на чл. 403 ГПК. Това основание за задържане в настоящия случай е отпаднало – липсва наложено обезпечение, следователно липсва основание съдът да задържа внесената гаранция без валиден съдебен акт за това. Отмяната на съдебния акт за допускане на обезпечение възстановява положението преди постановяването му. Внесената гаранция подлежи на връщане на страната, която я е внесла.

Целта на гаранцията е да репарира вреди от законосъобразно наложена обезпечителна мярка, с влязъл в сила съдебен акт, но при неуспешно провеждане на исковия процес. Настоящият казус не е такъв. Липсва съдебен акт, въз основа на който съдът да задържи внесената парична гаранция.

За вредите от отменената по реда на инстанционния контрол /не поради отпадане на нуждата от нея/ обезпечителна мярка страната може да предяви искова претенция, която съответно да обезпечи по реда на чл. 389 или чл. 390 ГПК.

Обжалваният акт е постановен при съвпадащи с тези на въззивната инстанция изводи, поради което и следва да бъде потвърден.

ВОДИМ от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 432/25.10.2013 г. на ОС - Шумен, по т.д. 311/2013 год.

         Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: