ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

 

39

 

Гр.Варна,22.01.2015 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 22.01.2015 г. г. в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

 

         ЧЛЕНОВЕ: Маринела Дончева

 

                        Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. ч.гр.д. № 7 по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 7/2015 г. по описа на Апелативен съд - гр.Варна е по реда на чл. 274 от ГПК вр. с чл. 435 ГПК и е образувано по частна жалба на „Свебо С” ЕООД, представлявано от Е.Б., С.Н.П. и К.К.П. против решение № 156/02.10.2014г, постановено по в.гр.д. 243/2014 г. по описа на Окръжен съд Силистра, в частта му, с която е оставено без разглеждане искането му за спиране и е прекратено производството по делото.

Насрещната страна – „Спринт -73” ООД гр.Търговище, представлявано от П.В., е оспорил жалбата и е настоявал за оставянето й без уважение.

Частната жалба е подадена в срок, от лица с правен интерес от обжалване на определението на окръжния съд в частта, с която е оставено без разглеждане искането на жалбоподателите за спиране на изпълнителното дело до приключване на гр.д. № 956/2012 г. на Силистренския районен съд  и е прекратено производството по делото в тази част, като неизгодно за тях и е допустима. Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

С жалбата си пред окръжния съд срещу постановлението за възлагане от 27.06.2014 г. на ДСИ при СИС на Силистренски районен съд, жалбоподателите са изложили твърдения за наличие на висящо гражданско дело /гр.д. № 956/2012 г. на Районен съд – Силистра/, имащо връзка с дълга по изпълнителното дело, като са настоявали съдът да спре производството по изпълнителното дело до приключване на производството по това гражданско дело.

Хипотезата, при която е допустимо в настоящото производство съдът да спре производството по изпълнителното дело, е тази на чл. 438 от ГПК, при която съдът може да спре изпълнението до разглеждането на жалбата. Т.е. касае се до обезпечаване на обжалването, като целта е да не се допусне увреждане интересите на жалбоподателя. Настоящият случай не е такъв. Жалбоподателите са настоявали съдът, разглеждащ жалбата срещу действията на съдебния изпълнител, да спре изпълнението до приключване на производството по друго гражданско дело, каквато възможност не е предвидена. Преценката за значението на това друго дело за изпълнителното производство и евентуалното спиране на последното в тази връзка, може да бъде извършена в производство по обезпечаване на иска по чл.389 ГПК, но не и в производството по обжалване действия на съдебния изпълнител. Затова, като е приел, че искането за спиране на изпълнителното производството до приключване на гр.д. № 952/2012 г. е недопустимо, оставил е без разглеждане същото и е прекратил производството по делото в тази част, окръжният съд е процедирал правилно и решението му /имащо характер на определение/в тази част следва да бъде потвърдено.

Решението на окръжния съд в частта, с която е разгледана по същество и отхвърлена жалбата срещу постановлението за възлагане, не подлежи на обжалване и затова наведените в настоящата жалба оплаквания по съществото на това действие на съдебния изпълнител не могат да бъдат обсъждани.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 156/02.10.2014 г, постановено по в.гр.д. 243/2014 г. по описа на Окръжен съд Силистра, в частта, с която е оставено без разглеждане искането за спиране на изпълнителното дело до приключване на гр.д. № 956/2012 г. на СРС и е прекратено производството по делото.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: