О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

№     70   /  03.02. 2017 г.

 

гр.Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, в закрито заседание на втори февруари, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д.№ 7 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

        

Производството е образувано по частна жалба, подадена от пълномощника на управляващия „В. М.“ ЕООД – Банско срещу определение № 1618/30.06.2016 г. по гр.д.№ 3645/12 г. на Окръжен съд – Варна, с което е оставена без уважение молбата на дружеството по чл.248, ал.1 от ГПК. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна и за присъждане на направените разноски в претендирания размер. Твърденията са, че не са изложени мотиви за отхвърляне на молбата, че реално извършените от дружеството разноски по делото са в размер на 32 547.82лв. с ДДС, а в обезпечителното производство по ч.гр.д. № 3450/12г. на ВОС са в размер на 16 273.91лв. с ДДС. Сочи, че съдът е определил неправилно цената на иска срещу дружеството, като счита, че като цена е следвало да приеме цялата, посочена в иска на КОНПИ сума от 1 333 709 лв.

В подаден писмен отговор пълномощникът на КОНПИ изразява становище за неоснователност на молбата.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Видно е от доказателствата по делото, че с определение № 1271/20.04.2015 г. съдът е прекратил производството по иска на КОНПИ, предмет на гр.д.№ 3645/12 г. по отношение на „В. М.“ ЕООД, като е приел, че цената на иска срещу дружеството е в размер на 10509 лева. Предвид направеното от противната страна възражение за прекомерност, както и ранният стадий от съдебното производство, в който е направен отказа от иска /пълномощникът на страната е изготвил единствено отговор на исковата молба/, правилно първоинстанционният съд е приел, че размерът на разноските следва да бъде определен в размер на 990.27 лева. Правилно е приложена разпоредбата на чл.7, ал.2,т.4 и ал.5, вр. с ал.2,т.4 от Наредба № 1, като определените дължими разноски са завишени с една втора за обезпечителното производство.

От доказателствата по делото не се установяват твърденията в частната жалба, че срещу дружеството е предявен иск с цена 1333709 лева, поради което обжалваното определение като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено.

По изложените съображения, варненският апелативен съд

 

                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1618/30.06.2016 г. по гр.д.№ 3645/12 г. на Окръжен съд – Варна, постановено по реда на чл.248, ал.1 от ГПК.

Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

                                                                  2.