ОПРЕДЕЛЕНИЕ 49

гр. Варна, 25.01.2018г.

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                             МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 7/18г., намира следното:

            Производството е образувано по частна жалба на З.З.И., П.М.И. и Г. И.З. *** чрез адв. Ст. Г. *** против определение984/31.10.17г., постановено по в.гр.д. № 500/2017г. по описа на ОС-Добрич, с което е оставена без разглеждане жалбата с вх. № 32258/10.07.17г. на З.З.И. и П.М.И. срещу действията на ЧСИ Л. Т., рег. № 737 при КЧСИ, с район на действие – този на ДОС, по изп.д. № 20137370401916, изразяващи се в издаването на Постановление за възлагане на недвижим имот от 23.06.17г., и производството по делото е било прекратено. Счита се, че определението на ДОС е неправилно и незаконосъобразно и се претендира неговата отмяна и уважаване на подадената жалба. Изложено е по същество, че издаденото постановление за възлагане е незаконосъобразно, тъй като на публичната продан е продаден имот, който не принадлежи на длъжника З.З.И., а на нейната майка Г. И.З. – така съобразно вписаното в СВ-Добрич влязло в сила решение по гр.д. № 5130/13г. на РС-Добрич. Позоваването единствено на особените условия на ГПК, при които може да се обжалват действията на СИ, се счита за ограничено тълкуване на закона и неговото прилагане. Освен това самото постановление не е било съобщено на собственика на имота Г. З., както и на длъжника П. И..

            В предвидения срок е депозиран отговор от взискателя по изпълнението „София Комерс Кредит Груп” АД, гр. София чрез адв. Д. К., с който се счита частната жалба, подадена от Г. З. за недопустима /като подадена от субект, който не е бил страна в производството по в.гр.д. № 500/17г. на ДОС/, а частната жалба, подадена от Иванови - за неоснователна. Претендира се настоящото производство да бъде прекратено като процесуално недопустимо в частта по подадената частна жалба от Ганка З., а обжалваното от И. определение на ДОС - да бъде потвърдено.

При извършената от настоящия състав на съда служебна проверка се установи, че в материалите по приложеното копие на изп.д. № 20137370401916 по описа на ЧСИ Л. Т., рег. № 737 при КЧСИ, с район на действие – този на ДОС, както и в материалите по в.гр.д. № 500/17г. на ДОС, няма представено пълномощно от Г.И.З., с което да се овластява адв. Ст. Г. да осъществява процесуално представителство пред настоящия съд /представеното на л. 148 от изп. дело пълномощно касае представителството по гр.д. № 5130/13г. на РС-Добрич – за прогласяване нищожността на нотариално удостоверяване/.

Поради посоченото по-горе, на тази страна с определение № 19/10.01.18г. са дадени указания за представяне на доказателства за представителната власт, евентуално за потвърждаване на извършените без представителна власт процесуални действия по подаване на частната жалба по настоящото дело.

С изпратено по пощата на 22.01.18г. /съобразно извършена от съда служебна справка за движението на препоръчаната пратка/ писмо е представено пълномощно, изходящо от Г. И.З., овластяващо адв. Ст. Г. да я представлава по настоящото дело. В този документ е инкорпорирано и изявлението на З., че потвърждава извършените до момента от адв. Ст. Г. процесуални действия от нейно име. Поради това и частната жалба от З. е подадена при наличието на надлежна представителна власт, респ. при саниращо процесуалното действие волеизявление на страната.

Въпреки горното обаче, настоящият състав на съда намира, че частната жалба, подадена от Г. З. е недопустима, тъй като същата обжалва съдебен акт по дело, по която тя самата не е била страна в производството – в.гр.д. № 500/17г. на ДОС е образувано по жалбата на длъжниците по изп.д. № 20137370401916 по описа на ЧСИ Л. Т., рег. № 737 при КЧСИ – З. З. И. и П.М.И., против действия на ЧСИ, които са смятали за незаконосъобразни. При това положение за Г. И.З. липсва надлежна процесуална легитимация да обжалва постановения по посоченото дело съдебен акт. Настоящото производство, образувано по частната жалба на Г. З., следва да се прекрати като недопустимо.

Подадената от И. частна жалба е в срок, изхожда от страни с правен интерес от обжалването и при наличието на доказателства за надлежна представителна власт в полза на адв. Ст. Г., поради което е допустима. Разгледана по същество обаче, частната им жалба е неоснователна поради следното:

Жалбоподателите са длъжници по посоченото изпълнително дело, което е образувано по молбата на „София Комерс Кредит Груп” АД, гр. София за събиране на парични вземания. Изпълнението е насочено против недвижими имоти на З.З.И. ***, върху който е била учредена договорна ипотека от И. в полза на взискателя, както и върху земеделски имот в землището на с. Полковник Минково, общ. Добрич. След провеждане на публична продан на ипотекирания имот за периода от 12.11.13г. до 12.12.13г. и след възобновяването на спряното в тази част изпълнително производство, с обжалваното Постановление от 23.06.17г. имотът в гр. Добрич, ж.к. „Север”, № 1, ул. „Плиска”, № 3а е възложен на взискателя за сумата от 16 300 лв. В подадената в срока по чл. 436, ал. 1 от ГПК жалба от Иванови са релевирани оплакванията, че ЧСИ е продал чужд имот, непринадлежащ на длъжниците /отново с позоваване на влязлото в сила решение по гр.д. № 5130/13г. на РС-Добрич, с което е била прогласена нищожността на договора за дарение от 17.12.1997г., с който майката Ганка З. е дарила на дъщеря си З.И. ½ ид.ч. от процесния имот в гр. Добрич/.

В приетия нов ГПК за разлика от отменения, законодателят е ограничил възможността за обжалване действията на СИ, свеждайки я до лимитативно определените актове, от ограничения кръг лица и на лимитативно посочените в закона основания, което изключва разширително тълкуване на разпоредбите относно обжалването. В нормата на чл. 435, ал. 3 от ГПК е предвидена възможността да се обжалва постановлението за възлагане от длъжника по изпълнението и то на посочените основания – че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена /изяснени като съдържание с т. 8  от ТР № 2/2013г., постановено на 26.06.15г. от ОСГТК на ВКС по т.д. № 2/13г./. Липсата на оплаквания в посочения аспект води до извода за недопустимост на защитата на длъжника срещу незаконосъобразност на изпълнителното действие, изразяващо се в издаденото постановление за възлагане на имота. Защитата срещу материалната незаконосъобразност на изпълнение, насочено срещу имущество, непринадлежащо на длъжника, е предоставена на третото лице и то по реда на исковото производство – чл. 440, ал. 1 от ГПК. Обжалваното от И. определение на ДОС следва да бъде потвърдено.

Воден от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д. № 7/18г. на ВАпС, в частта в която същото е образувано по частната жалба на Г. И. *** чрез адв. Ст. Г. *** против определение984/31.10.17г., постановено по в.гр.д. № 500/2017г. по описа на ОС-Добрич, с което е оставена без разглеждане жалбата с вх. № 32258/10.07.17г. на З.З.И. и П.М.И. срещу действията на ЧСИ Л. Т., рег. № 737 при КЧСИ, с район на действие – този на ДОС, по изп.д. № 20137370401916, изразяващи се в издаването на Постановление за възлагане на недвижим имот от 23.06.17г., и производството по делото е било прекратено.

ПОТВЪРЖДАВА определение984/31.10.17г., постановено по в.гр.д. № 500/2017г. по описа на ОС-Добрич, с което е оставена без разглеждане жалбата с вх. № 32258/10.07.17г. на З.З.И. и П.М.И. срещу действията на ЧСИ Л. Т., рег. № 737 при КЧСИ, с район на действие – този на ДОС, по изп.д. № 20137370401916, изразяващи се в издаването на Постановление за възлагане на недвижим имот от 23.06.17г., и производството по делото е било прекратено.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО само в прекратителната му част подлежи на обжалване в 1-седмичен срок от връчването му на Г. З. /чрез адв. Ст. Г./ с частна жалба пред ВКС, а в останалата му част – определението не подлежи на обжалване.

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: