П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

ГОДИНА 2014                                                             ГРАД ВАРНА

АПЕЛАТИВЕН СЪД                     ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На пети март                                                                  ГОДИНА 2014

 

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

                                             ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                                  ИВАН ЛЕЩЕВ   

Секретар Ю.К.

        

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

Въззивно гражданско дело № 70  по описа за 2014 год.

 

На именното повикване в 9.27 часа се явиха:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ВЪЗЗИВНИЦИТЕ:

Ж.С.М., редовно призована, не се явява, представлява се от адв. Ц.Т., редовно упълномощена и приета от съда от преди.

В.С.М., редовно призован, не се явява, представлява се от адв. Ц.Т., редовно упълномощена и приета от съда от преди.

 

ВЪЗЗИВАЕМИЯТ ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” чрез представляващ Р.И.Я. и К.Р., редовно призован, представляващият не се явява, представлява се от адв. Б.Д., редовно упълномощена и приета от съда от днес.

            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила молба от въззивниците Ж.М. и В.М., чрез процесуалния им представител адв. Ц.Т., съгласно която оттеглят въззивната си жалба срещу постановеното от Окръжен съд - Добрич решение.

 

АДВ. Т.: Поддържам молбата.

АДВ. Д.: По принцип считам, че няма пречка за оттегляне на въззивната жалба във всеки един момент от производството, но тъй като е сезиран съда след изготвен и приложен по делото писмен отговор претендирам разноски за настоящата инстанция.

АДВ. Т.: Считам, че разноските в размер на 1250 лв., които се претендират са прекомерни, защото фактически не са извършени никакви процесуални действия. Твърдения се навеждат от въззиваемата страна, че има отговор по моята въззивна жалба – аз със такъв отговор не съм запозната и не съм получила. Считам, че не са извършени никакви процесуални действия за да се претендира хонорар за такава сума.

 

СЪДЪТ намира, че производството по делото следва да бъде прекратено на основание чл. 264, ал. 1 от ГПК като на въззиваемото дружество ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” гр. София не следва да се присъждат разноски за настоящата инстанция, тъй като такива не са направени и не е подаден нито писмен отговор, нито са извършени други процесуални действия, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПРЕКРАТЯВА производството по  в. гр. д. № 70/2014 г.  по описа на Апелативен съд – Варна, Гражданско отделение.

 

ОБЯВЯВА решението на Окръжен съд – Добрич, постановено по гр. д. № 848/2012 г. за влязло в сила.

 

Отхвърля молбата на процесуалния представител на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” за присъждане на разноски за въззивната инстанция.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от днес.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 9.32   часа.        

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

 

                                                               ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                              

                                                                                    2.

 

 

                                                                СЕКРЕТАР: