ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

126/13.02.2015

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  13.02.2015 г. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 71/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от В.Г.Р. *** срещу определение № 3765/23.12.2014 год по гр.д. № 1935/2014 год на Окръжен съд Варна, г.о., 12 състав в частта, с която е оставена без уважение молбата му за освобождаване от държавни такси и разноски по делото.  По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което искането му бъде уважено.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Съгласно чл. 83 ал.2 от ГПК по преценка на съда могат да бъдат освободени от заплащане на такси и разноски физически лица, за които е установено, че нямат достатъчно средства да ги заплатят. За да признае това право, съдът съобразява доходите на лицето и на неговото семейство, семейното положение, здравословното състояние, трудовата заетост, възрастта и други констатирани обстоятелства.

В конкретния случай не са налице достатъчно основания да се приеме, че ответникът има право да се възползва от посочената привилегия. Обсъждайки наличието на предвидените в чл.83 ал.2 т.1-7 от ГПК предпоставки, съдът намира следното:

Жалбоподателят, макар и безработен, е в трудоспособна възраст, а по делото няма данни за влошено здравословно състояние, което да е пречка същият да работи и да получава възнаграждение за труда си. От представеното удостоверение за семейно положение се установява, че той няма задължения към други лица, които трябва да издържа. В същото време, видно от удостоверението за вписвания, отбелязвания и заличавания, издадено от Службата по вписванията, частният жалбоподател разполага с недвижими имоти, които макар обременени с тежести могат да генерират доход чрез отдаването им под наем. Поради това изводът на първоинстанционния съд за неоснователност на искането му за освобождаване от заплащане на такси и разноски по делото е правилен и законосъобразен, а постановеното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3765/23.12.2014 год по гр.д. № 1935/2014 год на Окръжен съд Варна, г.о., 12 състав в частта, с която е оставена без уважение молбата на В.Г.Р. *** за освобождаване от държавни такси и разноски по делото. 

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.