О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

95/03.02.2016 г.

     Варненският апелативен съд, гражданско отделение в закрито заседание на 03.02.2016г. в състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

                        ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова                                        Юлия Бажлекова

     като разгледа докладваното от съдия Ю.Бажлекова ч.гр.д. № 71 по описа за 2016г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

    

Производството е по реда на чл.274,ал.1, т.2, вр. Чл.129, ал.3 ГПК.

     Образувано е по частна жалба, подадена от В.В.Ч., чрез адв.Евг.Д. срещу определение № 14/04.01.2016г. на Окръжен съд Варна, постановено по гр.д. № 2949/2015г., с което е прекратено производството по същото дело, на основание чл.129, ал.3 ГПК.

     В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност, необоснованост и неправилност на обжалваното определение. Счита се за неправилен извода на съда за неизпълнение в срок на дадените с определение №4128/08.12.2015г. указания. Излага, че е проявил необходимата активност и грижа за изпълнение на указанията на съда, както и многократно е искал ответникът по делото да бъде конституиран като ответник по всяко едно от отделените дела, образувани по първоначалната искова молба и производството по гр.д.№2949/15г. да се прекрати. Излага доводи, че съдът незаконосъобразно е разделил производството по основната искова молба на пет отделни производства и затова се е наложило едни и същи разпореждания на съда да се изпълняват по всяко от делото, да се уточняват едни и същи основания за исковите претенции, да се издават удостоверения за снабдяване с данъчни оценки, скици на имотите. Съдът не е съобразил волята на ищеца спрямо кои лица, насочва иска си за всеки един от имотите по основната искова молба и по новообразуваните производство е изключил единия от посочените ответници по иска с правно основание чл.108 ЗС. Съдът не се произнесъл по искането ответника Т. да бъде конституиран като ответник във всички новообразувани производства, във връзка със заявеното в уточнителните молби, че не е предявен самостоятелен иск срещу него. Предвид липсата на самостоятелно предявен иск срещу ответника Т., нередовности на искова молба срещу този ответник не съществуват и указанията на съда за тяхното отстраняване са незаконосъобразни. Претендира отмяна на обжалваното определение, като делото се върне на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия, като се дадат указания за конституиране на ответника Т. по всяко едно от отделените производства.

Настоящият съдебен състав, като взе предвид данните по делото намира, че частната жалба е депозирана в срок и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество - неоснователна.

Производството по гр.д. № 2949/2015г. по описа на ВОС е образувано по предявен от жалбоподателя срещу Г.Т. иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК, за приемане за установено, че ищецът е собственик на четири апартамента, посочени с номера, находящи се в жилищна сграда в гр.Варна, ул. ”Алеко Богориди”№ 3и5 и искове с правно основание чл.108 ЗС срещу Н. С., Б. Б., М. Н., Р. М. и Ф. С. за осъждането на всеки от тях да предаде владението върху конкретно посочен обект. Съдът е постановил разделяне на производството по предявените искове на основание чл.210, ал.2 ГПК, като производството по иска предявен срещу Г.Т. е останало висящо под същия №2949/2015г. С определение № 3698/26.10.2015г. производството по делото е оставено без движение, като са дадени указания на ищеца да отстрани нередовностите на исковата молба, като в определен срок представи актуална схема на имотите, уточни правния си интерес от предявения иск, да посочи бил ли е ответникът в брак и съответно да насочи иска и срещу съпругата, да посочи цена на иска и представи доказателства за внос на държавна такса. Издадени са и съдебни удостоверения, въз основа на които ищецът да се снабди от съответните административни органи със скици и удостоверения за данъчни оценки на имотите. С уточнителна молба ищецът е посочил, че предявеният иск е с правно основание чл.108 ЗС; отправя искане производството по делото да се прекрати, а Т. да бъде конституиран като ответник по всяко едно от отделените производства. Поискано е удължаване на срока за изпълнение на указанията на съда. С определение № 3851/10.11.2015г. съдът е продължил срока за изпълнение на дадените указания с един месец. С оглед уточнението в молбата, че предявеният иск е с правно основание чл.108 ЗС, с определение №4041/2015г., съдът е указал на ищеца, че в рамките на продължения срок следва да формулира петитум на иска с правно основание чл.108 ЗС спрямо Г.Т., като посочи конкретните имоти, чието предаване се претендира, да представи актуална схема на имотите; доказателства за внос на държавна такса в размер на 4% от ¼ от данъчната оценка на имотите. С молба от 07.12.2015г. ищецът отново е поддържал искането си за прекратяване на производството по делото и конституиране на ответника като ответник по другите производства; поради невъзможност да се снабди с данъчни оценки на имотите отправя искане цената на иска да бъде определена от съда; излага становище, че представянето на актуална схема за имотите не е изискване за редовност на исковата молба, тъй като имотите са описани в множество писмени доказателства, представени с исковата молба.

С определение №4128/08.12.2015г. е дадена последна възможност на ищеца да уточни оттегля ли предявения иск с правно основание чл.108 ЗС. Отново са дадени подробни и конкретни указания за представяне на схема на имотите или удостоверение от община Варна за местонахождението им и скица; на актуална данъчна оценка, като съдът е указал, че ищецът следва да съобрази, че при изповядване на сделките за имотите, удостоверения за данъчна оценка са били издадени, т.е същите са декларирани; Указано е еднозначно да уточни твърденията си дали ответника е съсобственик или не по отношение на претендираните имоти; да уточни претенцията за предаване на владението върху имотите, предвид твърденията, че ищецът е собственик само на идеални части от земята и сградата, съответно и от процесните имоти; да посочи цена на иска и представи доказателства за държавна такса.

С молба от 10.12.2015г. ищецът е изпълнил част от дадените от съда указания и е представил, уведомление и заповед от АГК Варна за прекратяване на административното производство, образувано по искане на ищеца за издаване на схеми на 4 самостоятелни обекти в сграда. От същите е видно, че производството е прекратено, поради непредставяне в срок изискани от АО документ за платена държавна такса и ново съдебно удостоверение с уточнение идентификатори на обектите.

С обжалваното в настоящото производство определение ВОС е приел, че в определения срок, ищецът не е изпълнил указанията, за отстраняване на нередовностите на исковата молба и е прекратил производството.

Така постановеното определение е правилно. От изложените в исковата молба и уточнителните молби противоречиви фактически твърдения, не става ясно на кои факти и обстоятелства се основава исковата претенция.

Настоящият състав на съда изцяло споделя съображенията на първоинстанционния съд, които са го мотивирали да върне исковата молба като нередовна и да прекрати производството по делото. Многократно е дадена възможност на ищеца да отстрани нередовностите на исковата молба като са дадени конкретни и ясни указания. Тези указания не са изпълнени. Не са представени скици или удостоверения за местоположение на имотите, по отношение на които е предявена претенцията, въпреки издадените съдебни удостоверения за снабдяване с необходимите документи. В исковата молба и допълнителните молби са изложени неясни и противоречиви твърдения относно това дали ответникът е съсобственик на имотите; не  е конкретизирана претенцията за частта за която се иска предаване на владение, предвид твърденията, че ищецът е собственик на идеална част от земята и сградата. Не е посочена цена на иска, като в случая от данните по делото не може да се приеме, че е налице хипотезата на чл.70, ал.3 ГПК.

Настоящият съдебен състав не е компетентен да осъществява контрол относно законосъобразността на  постановеното определение по реда на чл.210, ал.2 ГПК, поради което и изложените в тази насока оплаквания не следва да се разглеждат.

Предвид на изложеното обжалваното определение на ВОС следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 14/04.01.2016г. на Варненски окръжен съд, постановено по гр.д. № 2949/2015г.

Определението подлежи на обжалване в седмичен срок от съобщението до страните пред ВКС с частна касационна жалба.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:           ЧЛЕНОВЕ: