О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

131/28.02.2019

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 28. 02.2019г., в състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                        МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№71/19г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена жалба от Д.Н.Л. чрез процесуалния й представител адв.В.Ж. против решение №245/20.11.2018г., постановено по в.гр.д.№341/18г. по описа на ШОС, с което е потвърдено постановление за възлагане на недвижим имот от 27.07.2018г. по изп.д.№20147740400050 по описа на ЧСИ Я.Д., рег.№774, район на действие ОС-Шумен.В жалбата се твърди, че решението по своята същ -ност представлява определение, с което съдът е оставил без разглеждане пода -дената от страната жалба, като не е изложил никакви мотиви относно направените от нея възражения, че имуществото не е възложено по най-високата предложена цена, и че имотът е закупен от лице, което не е имало право да наддава, както и не се е произнесъл относно направеното искане за спиране на делото на осн. чл.229, ал.1, т.5 от ГПК поради това, че се разкриват престъпни обстоятелства, от които зависи изходът на гражданския спор, както и по искането делото да се гледа в о.с.з. Претендира се посоченото решение, с характер на определение, да бъде отменено и делото върнато на ШОС за разглеждане по същество на подадената от страната жалба.

Въззиваемата страна „Вива Кредит”ООД, гр.София не е депозирала отговор по жалбата.

Въззиваемата страна И.Д.Р. в депозирания отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК поддържа становище за нейната неоснова -телност и моли обжалваното определение да бъде потвърдено.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№341/18г. по описа на ШОС е образувано по подаде -ната от Д.Н.Л. жалба вх.№07765/22.08.2018г./по описа на ЧСИ/, против действие на ЧСИ по изп.д.№20147740400050 по описа на ЧСИ Я. Д., рег.№774, район на действие ОС-Шумен, а именно постановление от 27.07.2018г. за възлагане на недвижим имот, находящ се в гр.Велики Преслав, ул. ”Любен Каравелов”№22, ет.2, собственост на длъжника в изп.производство Д.Н.Л. и ипотекарния длъжник С. Н. С.а, представляващ апартамент №3 с площ от 119 кв.м., ведно с таванско помещение №3, избено помещение №3, гараж №3 и изба №3, с идентификатор 58222.495.480. 1.3 по КККР на гр.Велики Преслав, одобрени 2010г., на И.Д.Р. за сумата от 38 500лв. 

С обжалваното пред настоящата инстанция решение №245/20.11.2018г., поста -новено по в.гр.д.№341/18г. по описа на ШОС, съдът е приел, че подадената жалба е неоснователна по изложените в мотивната част съображения, издаденото от ЧСИ постановление за възлагане е законосъобразно, предвид което и е потвърдил същото.

ШОС е разгледал и се е произнесъл по същество по подадената от Д.Л. жалба против действие на съдебен изпълнител.На осн. чл.437, ал.4 от ГПК постано- веният от него акт е окончателен и не подлежи на обжалване пред настоящата инстанция /същият не е прекратителен, нито попада в хипотезите на чл.463, ал.2 от ГПК или чл.521, ал.3 от ГПК/.Предвид горното и подадената от Д.Л. жалба е недопустима като подадена против неподлежащ на обжалване пред настоящата инстанция съдебен акт, с който съдът се е произнесъл по същество по жалба про -тив действие на съдебен изпълнител и е потвърдил обжалваното действие поради направения извод за неоснователността й.

Актът на ШОС не е по съществото си определение в какъвто смисъл са твърде -нията на страната в жалбата й пред ВАпС, а решение, т.к. съдът е разгледал жалбата по същество и се е произнесъл по нейната основателност, а не я е оставил без разглеждане.Дали и какви мотиви съдът е изложил по всички направени въз -ражения от страната в жалба вх.№07765/22.08.2018г. досежно законосъобразността на атакуваното действие не може да бъде предмет на проверка пред настоящата инстанция след като постановеното решение не подлежи на инстанционен контрол. Следва да бъде посочено и, че страната е искала по реда на чл.250 от ГПК допълване на постановеното от ШОС решение чрез произнасяне по всички напра -вени от нея възражения в жалбата, оставено без уважение с определение №55/23. 01.2019г., влязло в сила като неподлежащо на обжалване.

По изложените съображения съдът приема, че производството по делото е недопустимо и като такова следва да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№71/19г. по описа на ВАпС, гр.о.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Върховен касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: