ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

95

гр. Варна,  06.02.2015 г.

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 06.02.2015 г., в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

     ЧЛЕНОВЕ: Маринела Дончева

           Петя Петрова

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова ч.гр.д. № 72 по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 23, ал.3 ГПК и е образувано след отводи  на съдиите от всички районни съдилища от района на окръжен съд – Силистра и от района на окръжен съд Търговище.

Съгласно разпоредбата на чл. 23, ал.3 от ГПК, ако поради отстраняване на съдии разглеждането на делото в съответния съд е невъзможно, горестоящият съд постановява изпращането му за разглеждане в друг равен съд.

Доколкото е налице невъзможност за разглеждане на делото, образувано от искова молба на Н.М.Н., подадена чрез адв. Недялка Миланова, против Агенцията по вписванията гр.София, Светослав Раев Раев, Анелия Петрова Николова – Раева, Начко Петков Мутафов, Милен Тихов Георгиев, Милена Иванова Георгиева и Нотариалната камара на РБългария за прогласяване нищожността на договор за дарение, обективиран в нот.акт № 127 от 24.04.2013 г. по н.д.№ 710/2013 г. на нотариус Анелия Раева, от районните съдилища в района на окръжен съд Силистра и от районните съдилища в района на окръжен съд Търговище, делото следва да бъде изпратено в друг районен съд от района на апелативен съд – Варна. Ето защо, делото следва да бъде изпратено на районен съд – Разград, който да го разгледа.

По изложените съображения, Варненския апелативен съд,

 

ОПРЕДЕЛИ:

ОПРЕДЕЛЯ, по реда на чл.23, ал.3 от ГПК, районен съд – Разград, който да разгледа делото, образувано по искова молба на Н.М.Н., подадена чрез адв. Недялка Миланова, против Агенцията по вписванията гр.София, Светослав Раев Раев, Анелия Петрова Николова – Раева, Начко Петков Мутафов, Милен Тихов Георгиев, Милена Иванова Георгиева и Нотариалната камара на РБългария за прогласяване нищожността на договор за дарение, обективиран в нот.акт № 127 от 24.04.2013 г. по н.д.№ 710/2013 г. на нотариус Анелия Раева.

ИЗПРАЩА делото на Районен съд– Разград.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: